• Zákon NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní  v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z.  o potravinách v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zák.NR SR č.465/2005 Z. z.
 • Zákon NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 350/1994 Z. z. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská
 • Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
 • Vyhláška MZ SR č.526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia
 • Vyhláška MZ SR č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • Vyhláška MZ SR č.533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 • Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • Nariadenie (ES) č.852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29.04.2004 o hygiene potravín
 • NV SR č.276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • NV SR č.286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
 • NV SR č.285/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • NV SR č.354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
 • NV SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • NV SR č.395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Metodický pokyn Národného inšpektorátu práce pre povoľovanie výkonu ľahkých prác z marca r.2002Zákon 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov
 • Vyhl. MŠaV SR č. 295/1994 Z. z. o škole v prírode
 • Vyhl. MŠaV SR č. 291/1994 Z. z.  o centrách voľného času
 • Vyhl. MŠaV SR č. 351/1994 Z. z.  o školských strediskách záujmovej činnosti
 • Vyhl. MaV SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení úpravy Vyhl. MŠ SR č. 81/1997 Z. z.
 • Vyhl. MŠ SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania
 • Vyhl. MŠaV SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí, v znení
 • Vyhl. MŠ SR č. 140/1995  Z.z. Vyhl. MŠaV SR č. 295/1994 Z. z. o škole v prírode
 • Vyhl. MŠaV SR č. 291/1994 Z. z.  o centrách voľného času
 • Vyhl. MŠaV SR č. 351/1994 Z. z.  o školských strediskách záujmovej činnosti
 • Vyhl. MŠaV SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení úpravy Vyhl. MŠ SR č. 81/1997 Z. z.
 • Potravinový kódex SR (všeobecná časť ale aj špec. kódexové hlavy tak, ako postupne vychádzajú alebo sú novelizované s ohľadom na aproximáciu predpisov EU)  
 • Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby a orientácie užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
 • NV SR č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky
 • Opatrenie ÚNMS SR č.4/2002 Z. z. o zaradení obuvi pre deti medzi určené výrobky
 • Vyhl. ÚRSO č.630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odberovom mieste........atď.
 • Vestn. MZ SR čiastka 7 - 8 z r.1997- odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v SR.
 • Vest. MZ SSR čiastka 10-12 z r.1990 - Smernice č. 9/1990 o zbere materského mlieka
 • Vest. MZ SR čiastka 13-15 z r. 2004 – Odborné usmernenie pre činnosť banky materského mlieka
 • Vest. MZ SR čiastka 7-8 z r.1996 – Koncepcia hygieny detí a mládeže
 • STN EN 12464-1  360074   Svetlo a osvetlenie  Osvetlenie pracovných miest
 • STN 75 5115 z r.1993 Studne individuálneho zásobovania vodou
 • STN EN ISO 5667-16  75 7051  Kvalita vody  Odber vzoriek
 • Smernica 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov