Uverejnené 19.10.2020

Informačný materiál na stiahnutie (.pdf 244 kB)

Poruchy podporno-pohybovej sústavy stále patria k najrozšírenejším zdravotným problémom súvisiacich s prácou v Európe.

Riziká vyplývajúce z pracovnej polohy, vystavenie opakovaným pohybom alebo únavným či bolestivým polohám, resp. nosenie alebo premiestňovanie ťažkých bremien – všetky tieto veľmi bežné rizikové faktory na pracoviskách môžu byť príčinou ochorení svalov a kostí.

Vzhľadom na rozšírenosť výskytu porúch podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou je jasné, že je potrebné urobiť viac na zvýšenie informovanosti o prevencii.

Kampaň sa komplexne zaoberá príčinami tohto pretrvávajúceho problému. Jej cieľom je šírenie kvalitných informácií o tejto téme, podporovanie integrovaného prístupu k riadeniu tohto problému a v rámci kampane sa poskytujú praktické nástroje a riešenia, ktoré môžu pomôcť na úrovni pracoviska.

Cieľom je propagovať a podporiť prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy a riadenie chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou na pracovisku. Prebieha to identifikovaním osvedčených postupov, zvyšovaním povedomia vnútroštátnych orgánov, zamestnávateľov a odvetvových organizácií o osvedčených postupoch a poskytovaním usmernení k osvedčeným postupom.

Ciele sú:

  • využívať údaje z existujúceho výskumu a nové údaje na lepšie pochopenie základných príčin poškodení podporno-pohybovej sústavy v rôznych odvetviach a povolaniach,
  • identifikovať úspešné iniciatívy na predchádzanie a riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy a propagovať ich medzi verejnosťou,
  • stimulovať diskusiu o podpore preventívnych opatrení na vnútroštátnej úrovni medzi tvorcami politík a odborníkmi na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP),
  • propagovať úspešné dlhodobé opätovné začleňovanie pracovníkov s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy identifikovaním účinných programov a opatrení.

Výskum je zameraný na štúdium literatúry, zber a analýza údajov, vypracúvanie prípadových štúdií a identifikovanie najlepších postupov, praktických nástrojov a školení, ako aj vypracúvanie materiálov na zvyšovanie povedomia.

 

Výskum, politika a prax v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou stále vyvolávajú veľké obavy aj napriek desiatkam rokov investícií do ich prevencie na všetkých úrovniach. V tomto projekte sa zisťuje, prečo je to tak, a odporúčajú sa nové prístupy k riešeniu tejto problematiky, najmä:

  • zlepšovanie chápania vznikajúcich rizík a faktorov, ktoré prispievajú k poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou,
  • identifikovanie súvisiacich problémov,
  • identifikovanie nedostatkov súčasných stratégií na úrovni politík aj pracovísk.