I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci jún 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Telové mlieko a olej na bielenie pokožky – 1. Caro White Beauty Lotion, 2. Caro White Carrot oil, značka: Caro. Mydlo a krémy na zosvetlenie pokožky – 1. Lightening beauty sopa with carrot oil, značka Carowhite, krajina pôvodu: Kongo, 2. Palmer´s eventone fade cream, regular, značka: Palmer´s; 3. Skin toning cream, značka: Clear N Smooth, krajina pôvodu: USA. Vyššie uvedené výrobky obsahujú hydrochinón, látku, ktorá sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie. Pero a súpravy na bielenie zubov – 1. Whitens and Maintains, značka: Souriez blanc, 2. značka: PRO WHITE, krajina pôvodu: USA. Vo výrobkoch bola prekročená koncentrácia peroxidu vodíka. Kúra na vlasy – 1. Spazzola Progressiva – Fluido 2, značka: Claudia Pazzini, krajina pôvodu: Taliansko; 2. Complex Brazilian keratin straightening treatment, značka: Cocochoco professional, krajina pôvodu: Brazília; 3. TCQ Plus Phase 2 – Nano Hydra Keratin, značka: TCQ, krajina pôvodu: Mexiko. Tonizujúce telové mlieko – Qualité Extreme Intense Active Perofmance Multi-action Lait Corporel, značka: QEI+(Paris), krajina pôvodu: neznáma. Vo výrobkoch bola prekročená koncentrácia formaldehydupredstavujú vážne riziko poškodenia zdravia (môžupoškodiť oči, pokožku a sliznicu). Farby na vlasy – 1. Silk Therapy USA color, Bright Red Blonde Vivid Mahogany 8RV, značka Silk Therapy USA color, krajina pôvodu: USA. Výrobok obsahuje látku Phenazium, 3,7-diamino-2,8dimethyl-5-phenyl, ktorá nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov. 2. Afrin´s Black Henna, značka: Afrinś, krajina pôvodu: India. Vo výrobkoch bola prekročenákoncentrácia p-fenyléndiaminu, ktorých použitie je obmedzené. Výrobky na modeláciu nechtov – 1. Mango Professional Liquid, 2. Mango – Coffee Professional Liquid, značka: Shasta TM, krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo. Vo výrobkoch bol prekročený obsah methyl metacrylate (MMA), ktorých použitie je obmedzené.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 69 kontrolv kaderníctvach, nechtových štúdiách, nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru. Uvedené škodlivé kozmetické výrobky sa v našom regióne nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V mesiaci jún bola zaslaná správa o pripravenosti prírodných kúpalísk Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ) a nekrytých letných umelých kúpalísk na Letnú turistickú sezónu (LTS) 2012. Na základe žiadostí prevádzkovateľov boli vykonávané zamestnancami nášho úradu obhliadky priestorov a zariadení pre rekreantov v týchto rekreačných oblastiach. Boli vydané kladné rozhodnutia na prevádzkovanie rekreačných oblastí ZŠ a VJ počas LTS 2012. Stredisko Biela hora na ZŠ ani v roku 2012 nie je sprevádzkované. Zároveň sa v pravidelných dvojtýždenných intervaloch odoberajú vzorky vôd z prírodných kúpalísk ZŠ a VJ, aktuálne výsledky z laboratórnych vyšetrení sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke. Aktuálne informácie o priebehu LTS na jednotlivých kúpaliskách sú zverejňované aj cez informačný systém pre vody na kúpanie, prístupný cez stránku www.uvzsr.sk.

3. V hodnotenom mesiaci boli hlásené aj 3 detské zotavovacie podujatia na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa odrekreovalo spolu 136 detí. Nad týmito podujatiami boli vykonané kontroly, závažné hygienické nedostatky neboli zistené.

4. Zvýšená pozornosť bola venovaná kontrolám vo veľkých nákupných centrách, supermarketoch a hypermarketoch na úsekoch s nebalenými epidemiologicky rizikovými potravinami (lahôdkarské a cukrárske výrobky). Vykonaných bolo 14 kontrol a správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

V súvislosti s prichádzajúcim letom, konzumáciou potravín, ako aj ich skladovaním regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre TV Mistral na tému „Skladovanie potravín v horúčavách“.

5. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 353 kontrol a 97 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená pokuta rozhodnutím v sume 165 € za prevádzkovanie bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 97 rozhodnutí, 19 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 2 rozhodnutia. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 106 vzoriek zo životného prostredia, 22 vzoriek piesku, odobratých z pieskovísk materských škôl okresu Michalovce, 37 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 157 sterov z prostredia.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci jún vyšetrených 75 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 94 % malo všetky sledované parametre v norme. V jednom prípade bol klient odporúčaný k svojmu obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie.

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2012 bola charakterizovaná:

 

  1. poklesom črevných ochorení,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení (2 ochorenia)

  3. výskytom nešp. bakteriálneho zápalu mozgových plien u dôchodkyne,

  4. výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,

  5. nulovým výskytom vírusovej hepatitídy,

  6. nulovým výskytom tuberkulózy.

Spolu bolo hlásených 98 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 30 nepotvrdených.

V tomto mesiaci bola ukončená bodová prevalenčná štúdia „Nozokomiálne nákazy a spotreba antibiotík“, vykonaná v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.. Do štúdie bolo zapojených 12 oddelení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť a 227 pacientov.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za jún 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 91 (0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 30, z toho umelých 12

Samovraždy:

Pokusy: 2

Nová drogová závislosť: 2

z toho tvrdé drogy: 0