I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci september 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Farby na tetovanie – rôzne odtiene, značka: INTENZE, krajina pôvodu: USA. Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť nepovolených látok, aromatický amín – o-anisidine a polycyklické aromatické uhľovodíky. Tieto látkyby sa nemali vyskytovať vo farbách na tetovanie vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti.Farba na obočie – Pigmentationcolours Cocoa 5310 for Eyebrow Pigmentation, značka: Lilo M, krajina pôvodu: Nemecko. Vo výrobku bolo zistené prekročenie množstva Ni (niklu), môže spôsobiť alergické reakcie, sčervenanie pokožky, tvorbu vyrážok. Výrobok na vyrovnávanie vlasov pre profesionálne použitie – Escova Iluminadora Inteligente Karite,Termo Ativo, Uso Professional, značka: Formula 1 Professional, krajina pôvodu: Brazília. Vo výrobku bola prekročená koncentrácia formaldehydua predstavuje vážne riziko poškodenia zdravia. Môže spôsobiť poškodenie pokožky, očí, slizníc a respiračného systému. Telové mlieka, oleje a krémy na zosvetlenie pokožky – 1. Caro Light lightening lotion, značka: Caro, krajina pôvodu: Kongo; 2. Treating Lightening Complexion Oil (with extracts od fruits acides), značka: L´Abidjanaise, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Výrobky obsahujú látku hydrochinón, ktorá sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie. 3. Vit-FÉE Crème, značka: Vit-FÉE; 4. SKIN LIGHT CARROT cream, značka: SKIN LIGHT, krajiny pôvodu: Taliansko. Výrobky obsahujú látku clobetasol propionate – glukokortikoidy, ktorá sa používa pri liečbe kožných ochorení. Dlhodobým používaním takýchto kozmetických výrobkov môže dôjsť k poškodeniu zdravia (opuchy, akné, kontaktná dermatitída a pod.).

Cieleným štátnym zdravotným dozorom (70 kontrol) vykonaným v kozmetických salónoch, kaderníctvach, v tetovacom štúdiu, nákupných centrách (TESCO, LIDL, Hypernova, Billa, Kaufland, Gastro Cash) a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru nebol zistený výskyt a predaj vyššie uvedených nebezpečných kozmetických výrobkov. O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V dňoch od 30.08. – 07.09.2012 boli odbornými zamestnancami RÚVZ vykonávané cielené kontroly v zariadeniach poskytujúcich stravovacie služby, vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt a motorestov, zamerané na hygienické požiadavky, prevádzkovú hygienu a na bezpečnosť pokrmov rýchleho občerstvenia. Spolu bolo vykonaných 8 cielených kontrol, kde v jednom prípade bola uložená na mieste bloková pokuta v sume 30 € (zamestnanec bez odbornej spôsobilosti) a v jednom prípade nedostatky v prevádzkovej hygiene budú riešené správnym aktom.

3. V nadväznosti na otravy metylalkoholom po konzumácii liehovín neznámeho pôvodu v Českej republike (ČR) a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) vo veci dočasného zákazu uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20 % objemových, vyrobené v ČR s účinnosťou od 18.09.2012 od 17. hod. boli a sú vykonávané mimoriadne kontroly zariadení spoločného stravovania verejného typu (pohostinstvá, krčmy, stánky). Čiastkové hlásenia z kontrol sú priebežne zasielané na ÚVZ SR. K 5.10.2012 bolo v okrese Michalovce a Sobrance vykonaných 185 kontrol a odobraté 3 vzorky liehovín na laboratórne vyšetrenie.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 469 kontrol a 104 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadení (kaderníctva) boli uložené 2 blokové pokuty v sume 30 € a 13 opatrení uložených na pozastavenie liehovín s obsahom etanolu od 20 objemových % vyrobených v ČR. Boli prešetrené 4 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 36 rozhodnutí, 16 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 6 rozhodnutí.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 70 vzoriek zo životného prostredia, 22 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 153 sterov z prostredia.

V súvislosti s opakujúcim sa výskytom toxokarózy u detí na Slovensku boli vykonané v našom regióne kontroly pieskovísk spojené s odberom vzoriek piesku na laboratórne vyšetrenie, zamerané na prítomnosť Toxocara canis a Toxocara cati (škrkavka psia a mačacia). V jednom prípade (aj po opakovanom odbere) bola zistená prítomnosť týchto parazitov. Prevádzkovateľ pieskoviska bol ihneď písomne upozornený na vylúčenie predmetného pieskoviska na hranie detí.

5. Pri príležitosti Svetového dňa srdca poradenské centrum RÚVZ v Michalovciach v spolupráci s Mestským úradom Michalovce (MsÚ) uskutočnilo akciu pre obyvateľov mesta dňa 28. septembra, kde vo vstupných priestoroch MsÚ poskytli bezplatne meranie krvného tlaku, stanovenie hladiny celkového cholesterolu, stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer. Pre záujemcov boli poskytnuté aj zdravotno-výchovné materiály a odborné poradenstvo v prípade zdravotných ťažkostí.

V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili lekárky nášho úradu 3 prednášky v meste Michalovce na tému „Alzheimerova choroba“, „Obezita, nadváha“, „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení“.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci september vyšetrených 98 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 92 % malo všetky sledované parametre v norme. V dvoch prípadoch boli klienti odporúčaní k svojmu obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2012 bola charakterizovaná:

 

  1. pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 13 ochorení na salmonelózu, 17 iných bakteriálnych infekcií a 2 vírusové a iné špecifikované črevné infekcie,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení (2 ochorenia),

  3. výskytom vírusovej meningitídy (1 ochorenie),

  4. výskytom leptospirózy (1 ochorenie),

  5. nulovým výskytom vírusovej hepatitídy a tuberkulózy,

  6. chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadicky.

Spolu bolo hlásených 50 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 10 nepotvrdených.

V hodnotenom mesiaci bolo vykonaných odbornými zamestnancami oddelenia epidemiológie 23 kontrol očkovania v príslušných štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach okresu Michalovce a Sobrance za obdobie od 1.9.2011 do 31.8.2012. V rámci kontroly u všetkých druhov pravidelného povinného očkovania bola zistená na celookresnej úrovni nižšia zaočkovanosť ako 95% len v okrese Michalovce, a to v prípade očkovania proti tuberkulóze v ročníku 2011. Na úrovni obvodov v rámci pravidelného očkovania nedosahoval 90% úroveň zaočkovanosti jeden obvod v okrese Michalovce.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za september 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 78 (0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 16, z toho umelých 5

Samovraždy:

Pokusy: 5

Nová drogová závislosť: 1

z toho tvrdé drogy: 0