I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci október 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Krém na zosvetlenie pokožky – Dynamiclair Lightening Beauty Lotion, značka: G&G, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Vo výrobku bola prekročená koncentrácia látky kojic acid - 4,16% (5-hydroxy-2hydroxymetyl-4-pyrón), pričom výrobky na ruky a tvár s koncentráciou vyššou ako 1% môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia. Látka môže spôsobiť podráždenie pokožky. Krém pre deti – Babydream bath milk (Babydream Pflegebad), značka: Rossmann, krajina pôvodu: Nemecko. V uvedenom výrobku bol prekročený limit anaerobných mikroorganizmov, môže spôsobiť infekcienajmä u detí so slabo vyvinutým imunitným systémom. Farby na tetovanie – 1. Smoke of London X2; 2. Sunskin INK – MINT GREEN; značka: Sunskin INK, krajina pôvodu: Taliansko. V uvedených výrobkoch boli prekročené množstvá kadmia. Kadmium je látka, ktorá má toxický, karcinogénny, mutagénny a alergický účinok..

Cieleným štátnym zdravotným dozorom vykonaným v kozmetickom salóne, tetovacom štúdiu, nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru nebol zistený výskyt a predaj vyššie uvedených nebezpečných kozmetických výrobkov. O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V záujme ochrany zdravia občanov SR pred následkami metanolovej intoxikácie ÚVZ SR vydal 9.10.2012 nové opatrenie, ktorým sa stanovili podmienky za akých sa môžu uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20 % vyrobené na území ČR. V okrese Michalovce a Sobrance sú naďalej vykonávané kontroly zariadení spoločného stravovania verejného typu (pohostinstvá, krčmy, stánky), v hodnotenom mesiaci bolo vykonaných 147 kontrol. Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov bolo uložených 13 opatrení na mieste na pozastavenie resp. likvidáciu liehovín s obsahom etanolu od 20 objemových % vyrobených v ČR.

3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných503 kontrol a 129 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola prevádzkovateľovi zariadenia uložená pokuta rozhodnutím v sume 165 €. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania a vykonané cielené kontroly (8 kontrol) so zameraním sa na prácu s chemickými látkami. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 63 rozhodnutí, 25 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 2 rozhodnutia.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 75 vzoriek zo životného prostredia, 101 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 318 sterov z prostredia. Zároveň bolo odobratých 5 kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom v Bratislave.

4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborní zamestnanci nášho úradu 2 prednášky pre deti materských a základných škôl na tému „Stomatohygiena a správna výživa“.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí – 1. október v poradenskom centre na ochranu a podporu zdravia RÚVZ Michalovce sa zrealizoval deň otvorených dverí pre seniorov nášho mesta. Počas tohto dňa bol záujemcom - seniorom meraný krvný tlak, percento telesného tuku, boli poskytnuté odborné poradenstvá v oblasti nefarmokologického ovplyvňovania krvného tlaku, pohybových ťažkostí, neurologickej problematiky, zamerané na duševnú pohodu, depresívne stavy a ich ovplyvňovanie. Zámerom tejto aktivity bolo zvýšenie povedomia v oblasti prevencie ochorení súvisiacich s vyšším vekom, zvýšenie kvality života a podpory zdravia starších ľudí.

V rámci celoeurópskej kampane Zdravé pracoviská s názvom Spolupráca pri prevencii rizík oddelenie preventívneho pracovného lekárstva dňa 26.10.2012 uskutočnilo na našom úrade deň otvorených dverí, kde odborní zamestnanci poskytovali odbornej a laickej verejnosti konzultácie v problematike ochrany zdravia pri práci. V rámci tejto kampane boli poskytnuté informačné materiály.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 45 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 4 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

5. V hodnotenom mesiaci boli na úrad postúpené dva podnety. V prvom prípade bol podnet daný na nefunkčnosť chladiaceho zariadenia v dome smútku v okrese Sobrance, ktorý bol po prešetrení klasifikovaný ako neopodstatnený. V druhom prípade podnet, týkajúci sa nedodržiavania hygienických požiadaviek pri predaji pekárskych výrobkov bol postúpený príslušného orgánu (RVaPS Michalovce) na vybavenie.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci október vyšetrených 65 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 89 % malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci október 2012 bola charakterizovaná:

 

  1. zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 22 ochorení na salmonelózu, 2 schigelózy, 6 kampylobakteriálnych enteritíd, 31 iných bakteriálnych infekcií a 2 vírusové a iné špecifikované črevné infekcie,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení (2 ochorenia),

  3. výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce a.s.,

  4. nulovým výskytom vírusovej hepatitídy a meningitídy.

Spolu bolo hlásených 130 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 32 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za október 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 98 (2 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 22, z toho umelých 11

Samovraždy:

Pokusy: 2

Nová drogová závislosť: 0

z toho tvrdé drogy: 0