I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci február 2013 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené oznámenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, a to krémy na zosvetleniepokožky - 14 druhov, krajina pôvodu: Pakistan, Pobrežie Slonoviny, detské vlhčené utierky - 7 druhov, krajina pôvodu: Turecko, farbyna tetovanie a permanentný make up - 8 druhov, krajina pôvodu: USA, Nemecko, Francúzsko a krajina pôvodu neuvedená, rúž s vitamínom A, C, E, krajina pôvodu: neuvedená, výrobky na báze Henny, farba na vlasy, aj na farbenie nechtov, krajina pôvodu: India, pasta na maľovanie pokožky rúk, krajina pôvodu: Saudská Arábia, masážnygél, krajinapôvodu: Thajsko, parfumovanátoaletná voda, krajina pôvodu: Francúzsko. Vo vyššie uvedených výrobkoch boli zistené nepovolené látky, prekročenie povoleného množstva látok prípadne mikrobiologické znečistenie.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo spolu vykonaných 97 kontrolvo veľkých nákupných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, v tetovacom štúdiu a kozmetických salónoch, kde nebol zistený výskyt a predaj predmetných nebezpečných kozmetických výrobkov.

2. Osobitná pozornosť bola venovaná v tomto mesiaci kontrole epidemiologicky rizikových činností pri výrobe, manipulácii a umiestňovaní potravín na trh v potravinárskych prevádzkach supermarketov, hypermarketov a obchodných domov v Slovenskej republike (lahôdkarské a cukrárske výrobky). Vykonaných bolo 12 cielených kontrol, kde neboli zistené nedostatky.

3. V súvislosti s prítomnosťou konského mäsa vo výrobku Lasagne Bolognese NOWACO, mäsom plnené cestoviny (v označení uvedené len hovädzie mäso) a hovädzí burger (mrazený polotovar z hovädzieho mäsa predsmažený) bolo vykonaných 130 mimoriadnych kontrol v zariadeniach spoločného stravovania a školského stravovania. V prekontrolovaných zariadeniach sa uvedené výrobky nenachádzali.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 267 kontrol, 12 kontrol na pracoviskách s určenými rizikovými prácami a 31 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľovi zariadenia v meste Michalovce bola uložená pokuta rozhodnutím v sume 200 € pre prevádzkovanie bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 49 rozhodnutí, 13 záväzných stanovísk. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 48 vzoriek zo životného prostredia, 133 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 23 sterov z prostredia.

5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu sa zúčastnila pracovného stretnutia riaditeľov a vedúcich zariadení školského stravovania, zvolané odborom školstva, kultúry a športu Michalovce, kde prítomných informovala o zisteniach z kontrolnej činnosti v zariadeniach spoločného stravovania okresu Michalovce a Sobrance.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 48 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 4 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

6. V hodnotenom mesiaci bol na úrad podaný anonymný podnet na nevyhovujúce hygienické podmienky v zariadení kaviarne  mesta Michalovce, ktorý bol po prešetrení klasifikovaný ako neopodstatnený.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 72 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 97 % malo všetky sledované parametre v norme. V jednom prípade bol klient odporúčaný na ďalšie vyšetrenie k svojmu obvodnému lekárovi.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2013 bola charakterizovaná:

 

  1. pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásené 4 ochorenia v okrese Michalovce a 1 ochorenie v okrese Sobrance,

  3. potvrdeným výskytom prípadov chrípky, hlásené 2 prípady vírusu chrípky typu A a 1 prípad vírusu chrípky typu B/Wisconsin/1/2010-like,

  4. nulovým výskytom vírusovej hepatitídy, meningitítdy, tuberkulózy,

  5. nulovým výskytom nozokomiálnych nákaz,

  6. chrípkovou aktivitou – II. stupeň. Boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v mestách Michalovce (MŠ, I. ZŠ, V. ZŠ, Gymnázium P. Horova, SOŠ), Sobrance (I. ZŠ, II. ZŠ, Gymnázium, SOŠ) a v obciach Bracovce (ZŠ), Jovsa (ZŠ), Kaluža (MŠ), Lekárovce (MŠ), Malčice (ZŠ), Markovce (ZŠ), Pavlovce nad Uhom (MŠ, ZŠ), Trhovište (MŠ, ZŠ), Tušická Nová Ves (MŠ, ZŠ) a Vyšná Rybnica (ZŠ) pri viac ako 30%-nej absencii žiakov.

Spolu bolo hlásených 62 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 21 nepotvrdených.

V mesiaci február bolo riaditeľom lôžkových zdravotníckych zariadení v okrese Michalovce a Sobrance zaslané usmernenie o posilnení hlásenia ochorení a úmrtí na SARI.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za február 2013:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 68

Počet potratov v NsP Michalovce: 27, z toho umelých 11

Samovraždy:

Pokusy: 0

Nová drogová závislosť: 2

z toho tvrdé drogy: 1