I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci marec 2013 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené oznámenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov:

Výrobok na bielenie zubov – Professional Teeth Whitening, značka: Pro-White, krajina pôvodu: Veľká Británia. Vo výrobku bola prekročená koncentrácia peroxidu vodíka. Po aplikácii vyššieuvedeného výrobku môže dôjsť k podráždeniu alebo zvýšenej precitlivenosti zubov. Špeciálny krém zo zemiakov – Kartoffel „Erdäpfel“ Spezial Creme, značka: neuvedená, krajina pôvodu: Nemecko. Vo výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Pseudomonas auruginosa. Môže spôsobiť infekcie alebo zápaly kože, slizníc a ucha. Antibakteriálne vlhčené utierky - 5 druhov, značka: Gala®, krajina pôvodu: Rumunsko. Vo výrobku je uvedená látka IPBC (Iodopropynyl butylcarbamate), ktorá nie je povolená do výrobkov pre deti do 3 rokov. V prípade nezmývateľných výrobkov, látka môže penetrovať cez pokožku dieťaťa a negatívne pôsobiť na funkciu štítnej žľazy.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 26 kontrolvo veľkých nákupných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru. Uvedené škodlivé kozmetické výrobky sa v našom regióne nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. Pri príležitosti Svetového dňa vody bolo dňa 22. marca 2013na RÚVZ Michalovce vykonávané orientačné vyšetrenie vzoriek vôd na ukazovateľ dusičnany z individuálnych vodných zdrojov testovacími prúžkami pre semikvantitatívne stanovenie dusičnanov. Vyšetrených bolo 43 vzoriek vôd, z ktorých cca 42 % malo prekročenú medznú hodnotu ukazovateľa dusičnany (50,0mg/l). Zároveň bolo uskutočnené odborné poradenstvo, zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, problematiku vodných zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, spôsob a možnosti rozšíreného laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitných vôd, problematiku dusičnanov a mikrobiálnej kontaminácie vôd. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla na túto tému rozhovor pre TV Mistral.

3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 337 kontrol, 9 kontrol na pracoviskách s určenými rizikovými prácami a 97 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre prevádzkovateľa materskej a základnej školy a zariadenia školského stravovania (školská jedáleň a výdajňa jedál pri ZŠ) bola uložená pokuta rozhodnutím v sume 165 € pre nezabezpečenie tečúcej pitnej vody. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 56 rozhodnutí, 12 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 9 rozhodnutí. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania. Zamestnávatelia jednotlivých zariadení boli oboznamovaní s prebiehajúcimi kampaňami so zameraním na vytváranie a ochranu zdravých pracovných podmienok na pracoviskách a boli poskytnuté edukačné materiály.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 48 vzoriek zo životného prostredia, 133 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 23 sterov z prostredia.

4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborní zamestnanci nášho úradu v spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou a centrom Nadácie Memory uskutočnili v dňoch 11. - 17. marca medzinárodnú akciu pod názvom „Týždeň mozgu“. Cieľom akcie bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosti, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Na danú tému boli zrealizované prednášky v meste Michalovce, doplnené o zaujímavé hry, testy pre všetky vekové kategórie (pre dôchodcov, deti a mládež). V rámci kampane MOST 2013 „Dni srdca“ sa uskutočnila dňa 15. marca akcia v meste Michalovce, OC Zemplín, zameraná na informovanie občanov o závažnosti srdcovo cievnych rizikových faktorov. Zároveň bolo vykonávané meranie krvného tlaku, stanovenie hladiny celkového cholesterolu, index tuku a poradenstvo ohľadom správnej výživy.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 9 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 132 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 77 % malo všetky sledované parametre v norme. V dvoch prípadoch boli klienti odporúčaní na ďalšie vyšetrenie k svojmu obvodnému lekárovi.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2013 bola charakterizovaná:

 

  1. pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení,

  3. potvrdenými prípadmi chrípky, vírus chrípky B a vírus chrípky B/Wisconsin/1/2010-like,

  4. výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu B a typu C,

  5. nulovým výskytom meningitítdy, tuberkulózy a nozokomiálnych nákaz,

  6. chrípkovou aktivitou – II. stupeň. Boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v meste Veľké Kapušany (MŠ, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a v obciach Trhovište (MŠ, ZŠ) a Rakovec nad Ondavou (MŠ, ZŠ) pri viac ako 30%-nej absencii žiakov.

Spolu bolo hlásených 63 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 13 nepotvrdených.

Dňa 21.3.2013 bola na RÚVZ Michalovce nahlásená podozrivá zásielka z mesta Sobrance. Zásielka bola doručená do laboratórií RÚVZ Košice. Vo vyšetrovanej vzorke nebola dokázaná prítomnosť antigénov Bacillus anthracis.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac marec hlásila výskyt trichinelózy u diviaka v katastri obce Pavlovce nad Uhom okresu Michalovce.Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za marec 2013:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 66

Počet potratov v NsP Michalovce: 26, z toho umelých 9

Samovraždy:

Pokusy: 0

Nová drogová závislosť: 0

z toho tvrdé drogy: 0