I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci apríl 2013 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. V rámci Svetového dňa zdravia, ktorého ústrednou témou bolo v tomto roku vysoký krvný tlak, hypertenzia sa uskutočnil dňa 5. apríla 2013 v Poradenskom centre nášho úradu Deň otvorených dverí. Širokej verejnosti boli poskytnuté informácie o rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení, príčinách ich vzniku a možnostiach liečby, ako aj bezplatné meranie tlaku krvi, cholesterolu a indexu telesnej hmotnosti BMI. Počas „Dňa otvorených dverí“ bolo vyšetrených 80 klientov, z toho 65 žien a 15 mužov.

2. V dňoch 22.4. – 27.4.2013 prebiehal už siedmy ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW), zameranej na posilnenie významu očkovania. Cieľom tejto kampane pod názvom „Protect your world – get vaccinated“ čo znamená „Chráňte svoj svet – dajte na zaočkovať“ bolo zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a zvýšenia povedomia o dôležitosti očkovania. O význame očkovania bola verejnosť informovaná prostredníctvom regionálnych masmédií, informačných materiálov, ako aj našej webovej stránky.

3. V hodnotenom mesiaci zamestnanci nášho úradu v rámci projektu Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál vykonali dotazníkový prieskum u 120 detí vo veku od 15 do 18 rokov v dvoch stredných školách mesta Michalovce. U detí boli vykonané aj antropometrické merania (váha, výška, obvod pása/boky, tlak krvi). Taktiež boli odobraté vzorky stravy (obedy) na laboratórne vyšetrenia so zameraním na energetickú hodnotu, bielkoviny, tuky, sacharidy, chlorid sodný a dusičnany. Vzorky stravy boli odoberané denne, t.j. pondelok až piatok a doručené do laboratórií RÚVZ Košice.

5 V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 402 kontrol, 8 kontrol na pracoviskách s určenými rizikovými prácami a 83 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo prešetrených 6 podozrení na chorobu z povolania a 10 kontrol pri práci s chemickými látkami. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola prevádzkovateľovi zariadenia uložená bloková pokuta v sume 30 €. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 52 rozhodnutí, 13 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 9 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 47 vzoriek zo životného prostredia, 67 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 69 sterov z prostredia. Zároveň boli odobraté 2 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

4. Na RÚVZ Michalovce sa v tomto mesiaci uskutočnil XIV. kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnilo 5 budúcich mamičiek. Budúce mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia a starostlivosti novorodenca.

5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovory pre TV Mistral na témy „Výskyt chrípky v regióne“, „Svetový deň zdravia“ a „Dezinfekcia vody ÚV žiarením“.

6. V mesiaci apríl nebola na úrad podaná žiadna sťažnosť, boli podané 4 podnety, z ktorých jeden bol postúpený príslušnému orgánu (RVaPS Michalovce) na vybavenie, 2 podnety boli po prešetrení klasifikované ako neopodstatnené. V jednom prípade podnet po prešetrení bol klasifikovaný ako opodstatnený a je v štádiu vybavovania.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2013 bola charakterizovaná:

  1. pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení,

  3. potvrdeným prípadom chrípky - vírus chrípky B,

  4. nulovým výskytom meningitítdy a tuberkulózy,

  5. nulovým výskytom nozokomiálnych nákaz.

Spolu bolo hlásených 71 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 27 nepotvrdených.

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVaPS) Michalovce za mesiac apríl 2013 hlásila výskyt trichinelózy u diviaka v katastri obce Pavlovce nad Uhom.Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za apríl 2013:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 82 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 24, z toho umelých 11

Samovraždy:

Pokusy: 1

Nová drogová závislosť: 1

z toho tvrdé drogy: 1