I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci február 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

   1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Výrobok na modeláciu nechtov Lenz 3000 Series Liquid, High Performance, značka: LENZ, krajina pôvodu: Kanada. Výrobok obsahuje látku methyl methacrylate, môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia. Gél na nechty – Celest Plus, značka: Onglemond, krajina pôvodu: Nemecko. Výrobok obsahuje antimón, ktorý nesmie byť zložkou kozmetického výrobku. Krém a mlieko na zosvetlenie pokožky – Caro Light, značka: Angel Cosmetics, krajina pôvodu: Kongo. Výrobky obsahujú hydrochinón, môžu spôsobiť kožné alergie. Výrobok na vyrovnávanie vlasov – Hair Go Straight – COCO, značka: Hair Go Straight, krajina pôvodu: USA. Vo výrobku bola prekročená koncentrácia formaldehydu, predstavuje vážne riziko poškodenia zdravia. Sprchové gély – 1.Shower gel – Pink Dragon for Women, značka: Street Looks, krajina pôvodu: Čína. Vo výrobku bola prekročená koncentrácia konzervačných látok. 2. Lemon Burst, značka: Anovia, krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo. Uvedený výrobok predstavuje mikrobiologické riziko (vznik infekcie).

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných 134 kontrol, predmetné škodlivé kozmetické výrobky sanenachádzali.

   2.  V mesiaci február boli odbornými zamestnancami nášho úradu vykonané mimoriadne cielené kontroly nad dodržiavaním zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v zariadeniach sociálnych služieb, pohrebných služieb a zdravotníckych zariadeniach (nemocnice). Vykonaných bolo 45 kontrol, pričom v jednom prípade bolo zistené, že pohrebná služba zmenila prenájom chladiaceho zariadenia a nepožiadala orgán verejného zdravotníctva o súhlas priestorov chladiaceho zariadenia na uloženie ľudských pozostatkov do prevádzky, čo je predmetom správneho konania vo veci uloženia pokuty. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.  

   3.  V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 246 kontrol a 58 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole bola uložená bloková pokuta v sume 60 €, 2 pokuty rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností v sume 330 €. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných za hodnotené obdobie 44 rozhodnutí, 2 záväzné stanoviská. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 86 vzoriek zo životného prostredia, 159 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 30 sterov z prostredia.

   4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu 2 prednášky pre deti materských škôl na tému „Zdravé zúbky“.   Regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre TV JOJ na tému „Mumps“, pre TV Mistral na tému „PCB – polychlórované bifenyly“. V mesiaci február sa začal realizovať celoslovenský projekt „Bezpečný návrat domov“, zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov. V rámci tohto projektu boli distribuované zdravotno-osvetové materiály pre všetky stredné školy, vrátane gymnázií.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 31 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

    5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci február vyšetrených 38 klientov v základnej poradni – stanovené základné lipidové parametre v krvi a vykonaný test na zdravé srdce, z toho cca 89% malo všetky sledované parametre v norme. V jednom prípade bol klient odporúčaný na ďalšie vyšetrenie k svojmu obvodnému lekárovi. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2014 bola charakterizovaná:

 

a)            výskytom parotitis epidemica (mumps), hlásené boli 3 nové ochorenia;  

b)            výskytom pertussis,hlásené 2 ochorenia;  

c)            výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásených 7 ochorení,

d)           výskytom tuberkulózy, hlásené 3 ochorenia,

e)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. K. v Michalovciach, a.s., hlásené 2 prípady;

f)             nulovým výskytom meningitídy a vírusovej hepatitídy,

g)            chrípkovou aktivitou – II. stupeň (sporadicky). Boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v obciach Moravany, Ruská, Veľké Slemence, Veľké Revištia (MŠ) a v obci Úbrež  (MŠ a ZŠ),  pri viac ako 30%-nej absencii detí.

Spolu bolo hlásených 78 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 19 nepotvrdených.

Dňa 17.02.2014 bolo zaslané všetkým lôžkovým zdravotníckym zariadeniam v okrese Michalovce a Sobrance opakované upozornenie na dôsledné dodržiavanie opatrení a postupov pri prevencii, kontrole a hlásení výskytu meticilín-rezistentných kmeňov Staphylococcus aureus (MRSA).

Dňa 27.02.2014 bol nahlásený výskyt podozrivého bieleho prášku, ktorý bol rozsypaný v priestoroch Polikliniky Michalovce, na I. a IV. NP. Nakoľko do priameho styku s neznámou látkou neprišla žiadna osoba, nebolo nariadené karanténne opatrenie, ani zvýšený zdravotný dozor. Podozrivá neznáma látka bola doručená do laboratórií RÚVZ Košice, kde vo vyšetrenej vzorke nebola dokázaná prítomnosť antigénov Bacillus anthracis.  

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za február 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 66 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 20, z toho umelých 7

Samovraždy:

         Pokusy:      2      

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    1