I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci marec 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

   1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému (RAPEX) nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii -

Roztoky a gély na nechtový dizajn, z krajiny pôvodu: USA, Nemecko, výrobky obsahujú antimón, methyl methacrylate, môžu spôsobiť vážne poškodenia zdravia, dlhodobé poškodenie rúk a nechtov.  Krémy nazosvetlenie pokožky, z krajiny pôvodu Pobrežie Slonoviny, výrobky obsahujú hydrochinón, môžu spôsobiť kožné alergie.  Farby, farbiace gély a šampóny na vlasy z krajiny pôvodu Taliansko, výrobky obsahujú polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), môžu na pokožke vzniknúť špecifické reakcie a vážne poškodenia zdravia.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 74 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt hlásených nebezpečných kozmetických výrobkov.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola široká verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

   2.  V súvislosti s hlásením ochorenia dusičnanovej methemoglobinémie u dieťaťa (6 mesačné) z obce Kačanov bola odbornými zamestnankyňami vykonaná cielená kontrola na prípravu stravy pre dieťa. Pri kontrole bolo zistené, že dieťa malo pripravovanú stravu z vody, z vlastného vodného zdroja – studne, ako aj z verejného vodovodu. V rámci kontroly boli vykonané aj odbery vzoriek vôd z predmetnej studne ako aj z verejného vodovodu, zamerané na stanovenie ukazovateľa dusičnany a dusitany. Vzorka vody zo studne vykazovala po vyšetrení  niekoľkonásobné prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa dusičnany a dusitany. Viac ochorení z predmetnej obce nebolo hlásených.   

   3.  V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 287 kontrol, 9 kontrol na pracoviskách s určenými rizikovými prácami a 75 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrolách bolouložených 5 blokových pokút v celkovej sume 300 €, 5 pokút rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností v celkovej sume 2165 € a 1 opatrenie na mieste so zákazom používania surovín a potravín po dátume spotreby resp. minimálnej trvanlivosti. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania v profesii zdravotná sestra a kuchárka. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných za hodnotené obdobie 54 rozhodnutí, 19 záväzné stanoviská a z vlastného podnetu 5 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 85 vzoriek zo životného prostredia, 57 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 308 sterov z prostredia. Zároveň boli odobraté podľa harmonogramu 2 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom  v Žiline.

   4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborné zamestnankyne nášho úradu 6 prednášok pre deti materských a základných škôl, pre žiakov odborného učilišťa na tému „Zdravé zúbky“,  „Zdravá výživa“, „Správne držanie tela“ a „Výchova k rodičovstvu“, pre vedúcich zamestnancov školských jedální na tému „Prevencia obezity u detí“. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody bolo dňa 21.03.2014 na RÚVZ Michalovce vykonávané orientačné stanovenie dusičnanov vo vzorkách vôd z individuálnych vodných zdrojov (studní) testovacími prúžkami pre semikvantitatívne stanovenie dusičnanov. Vyšetrených bolo 118 vzoriek vôd, z ktorých 26 vzoriek malo prekročenú mednú hodnotu ukazovateľa dusičnany (50,0 mg/l). Pre záujemcov boli poskytnuté zdravotno-výchovné materiály, odborné poradenstvo, zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, problematiku vodných zdrojov využívaných pre individuálne zásobovanie, možnosti rozšíreného laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitných vôd, problematiku dusičnanov a mikrobiálnej kontaminácie vôd. V rámci tejto akcie bola odprezentovaná odbornou zamestnankyňou nášho úradu prednáška pre deti základných škôl v meste Strážske pod názvom „Svetový deň vody – Voda a energia“.

   5. V hodnotenom období neboli na úrad podané žiadne sťažnosti, bolo podaných 6 podnetov. Po prešetrení na mieste neboli zistené nedostatky uvádzané v podnetoch,  preto boli podnety klasifikované ako neopodstatnené.

   6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci marec vyšetrených 68 klientov v základnej poradni – stanovenie základných lipidových parametrov v krvi a test na zdravé srdce, z toho cca 85% malo všetky sledované parametre v norme. V jednom prípade bol klient odporúčaný na ďalšie vyšetrenie k svojmu obvodnému lekárovi. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2014 bola charakterizovaná:

a)            výskytom parotitis epidemica (mumps), hlásené boli 3 nové ochorenia;  

b)            výskytom importovanej nákazy – kontakt alebo ohrozenie besnotou u ženy zamestnanej v zahraničí,

c)            nulovým výskytom meningitídy, vírusovej hepatitídy a prenosných pohlavných ochorení,

d)           chrípkovou aktivitou – II. stupeň (sporadicky).

Spolu bolo hlásených 48 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 22 nepotvrdených.

Dňa 06.03.2014 bolo zaslané všetkým lekárom neštátnych zdravotníckych zariadení (NZZ) pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance informačný list, týkajúci sa zmeny vyšetrovania parametrov anti Bordetella pertussis a parapertussis v laboratóriách Alphamedical, a.s., Stropkov a Ružomberok.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za marec 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 84

Počet potratov v NsP Michalovce: 28, z toho umelých 12

Samovraždy:

         Pokusy:      1    

Nová drogová závislosť:    0

         z toho tvrdé drogy:    0