I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci apríl 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

   1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  (ÚVZ SR) postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Krémy na bielenie pokožky, krajina pôvodu Pakistan, obsahujú ortuť, a môžu spôsobiť poškodenie nervového systému. Kozmetický roztok na zhrubnutú pokožku, krajina pôvodu Ruská federácia, vo výrobku bola prekročená koncentrácia hydroxidu sodného a draselného. Maskara na oči, krajina pôvodu Čína, vo výrobku bol prekročený obsah látky benzalkonium chloride, môže spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Farba na tetovanie, krajina pôvodu Japonsko, vo výrobku boli zistené nepovolené látky olovo, aromatický amín. Tieto látky by sa nemali vyskytovať vo farbách na tetovanie vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti.  

 Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 90 kontrol, a tov tetovacích salónoch, nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde vyššie uvedené výrobky sa nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

   2.  V mesiaci apríl boli vykonané zamestnancami nášho úradu mimoriadne cielené kontroly:

- v ázijských reštauráciách, zameranéna dodržiavanie hygienických požiadaviek. Vykonaných bolo 5 kontrol, správa z týchto kontrol bola zaslaná na ÚVZ SR.

- na základných školách, zamerané na pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy. Formou dotazníkov boli získané údaje o priebehu výučby telesnej výchovy na školách. Spolu bolo vykonaných 10 kontrol a podklady boli zaslané pre celkové vyhodnotenie na ÚVZ SR. 

   3. Pri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa (EIW) v dňoch 22. – 26.4.2014 bola zrealizovaná kampaň, ktorú každoročne organizuje úrad Svetovej zdravotníckej  organizácie (SZO), zameraná na zlepšenie informovanosti o očkovaní. Témou 8. ročníka bola podpora očkovania v jednotlivých vekových skupinách. O význame očkovania bola verejnosť informovaná prostredníctvom TV Mistral, našej webovej stránky a informačnej tabule v budove nášho úradu.    

   4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 288 kontrol, z toho 7 kontrol na pracoviskách s určenými rizikovými prácami, 13 kontrol zameraných na plnenia ustanovení REACH, 3 kontroly na manipuláciu s chemickými látkami v poľnohospodárskych prevádzkach, 5 kontrol na prácu s jedovatými látkami. Zároveň bolo kontrolované, či chemické látky nepoškodzujú endokrinný systém a neovplyvňujú reprodukciu. V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  68 kontrol. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrolách boli uložené 3 blokové pokuty v celkovej sume 180 €, 1 pokuta rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností v sume 300 €  (prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva) a 2 opatrenia na mieste so zákazom ambulantného predaja zmrzliny a zákazom predaja výživového doplnku. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných za hodnotené obdobie 66 rozhodnutí, 8 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 4 rozhodnutia. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 77 vzoriek zo životného prostredia, 7 vzoriek piesku, 60 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 126 sterov z prostredia. Zároveň boli odobraté podľa harmonogramu 2 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

  5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu 7 prednášok  pre školské zariadenia s témami o výžive, obezite u detí, starostlivosti o zuby. Pre TV Markiza bol poskytnutý rozhovor na tému „Dusičnany vo vode“. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia 2014 pod názvom „Choroby prenášané vektormi“, s mottom: Malý živočích, veľká hrozba. Naučme sa chrániť, zamerané na najčastejšie známe vektory – komáre, kliešte, zodpovedné za prenos parazitov a patogénov, ktoré napádajú človeka alebo zvieratá, sa uskutočnilo na našom úrade odborné poradenstvo na prevenciu očkovania pri kliešťovej encefalitíde. V spolupráci s Červeným krížom a OR Policajného zboru sa uskutočnila akcia „Bezpečný návrat domov“ pre žiakov stredných škôl v meste Michalovce, zameraná na prevenciu rizík v dopravnom správaní mladých ľudí.        

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 38 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

  6. V hodnotenom období boli na úrad podané 3 podnety, z ktorých dva po prešetrení boli klasifikované ako neopodstatnené. V jednom prípade po prešetrení boli zistené hygienické nedostatky v zariadení pohostinstva, podnet bol klasifikovaný ako opodstatnený.

  7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci apríl vyšetrených 48 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 94 %  malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2014 bola charakterizovaná:

a)            výskytom brušného paratýfusu B u trojročného dieťaťa. Ochorenie bolo potvrdené klinicky a laboratórne;

b)            parotitis epidemica (mumps), hlásené boli 4 nové ochorenia;

c)            výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu C,  

d)           výskytom prenosného pohlavného ochorenia,

e)            nulovým výskytom meningitídy,

f)             nulovým výskytom tuberkulózy.  

Spolu bolo hlásených 75  potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 30 nepotvrdených.

Dňa 8. apríla bola zaslaná všetkým dermatovenerologickým ambulanciám okresu Michalovce a Sobrance informácia a usmernenie o aktuálnych zmenách v hlásení pohlavných ochorení.