I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci máj 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

   1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Šampóny – značky: Basic World, Dr. Sacher´s, krajina pôvodu: Nemecko. Vo výrobkoch boli zistené prekročené limity pre celkový počet mikroorganizmov a zistená prítomnosť nepovolenéhopatogénneho mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa. Výrobky predstavujú mikrobiologické riziko, nakoľko môžu cez poškodenú pokožku spôsobiť infekcie alebo zápaly. Kozmetický roztok na zhrubnutú pokožku – krajina pôvodu: Ruská federácia. Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia hydoxidu sodného a draselného. Lak na nechty –  značka: Bellazi, krajina pôvodu: Česká republika. Výrobok obsahuje 4% dibutyl phthalate, ktorý pri dlhšom styku s nechtami môže penetrovať do ľudského tela a negatívne ovplyvňovať zdravie. Farba na tetovanie – značka: Intenze, krajina pôvodu: Čína. Vo výrobku bol zistený aromatický amín 4-methyl-m-phenylendiamine (1133 mg/kg).  S ohľadom na jej karcinogénne, mutagénne, toxické pre reprodukciu a alergizujúce vlastnosti,  nesmie byť prítomný vo farbách na tetovanie a výrobkov pre permanentný make up.

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 58 kontrol, vyššie uvedené výrobky sa nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

   2.  V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 303 kontrol a 68 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrolách bola uložená bloková pokuta v sume 90 €, pokuta rozhodnutím za neplnenie zákonom stanovených povinností v sume 500 € a opatrenie na mieste so zákazom prevádzky v zariadení spoločného stravovania z dôvodu zaznamenania hnačkových ochorení u zamestnancov predmetného zariadenia. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných za hodnotené obdobie 44 rozhodnutí, 10 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 1 rozhodnutie.. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 75 vzoriek zo životného prostredia, 9 vzoriek piesku, 35 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 201 sterov z prostredia.

  3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila 4 prednášky pre deti MŠ a ZŠ s témami o starostlivosti o zuby, výžive a správnom držaní tela. Pri príležitosti „Svetového dňa bez tabaku“, v spolupráci so študentmi Strednej zdravotnej školy (SZŠ), sa zrealizovala v meste Michalovce akcia, v rámci ktorej boli poskytnuté edukačné materiály a odborné poradenstvo pri odvykaní od fajčenia. Pre záujemcov boli vykonané merania vydychovaného vzduchu prístrojom Smokerlyzer. Spolu bolo vykonaných 70 meraní.

V rámci programu WHO sa uskutočnil na RÚVZ Michalovce už 6. ročník kampane „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorého cieľom je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob ako ochrániť pacienta pred rezistentnými organizmami. Súčasťou programu WHO bol aj globálny prieskum multirezistentných organizmov.

Dňa 28.05.2014  v spolupráci so Zväzom diabetikov a študentmi SZŠ bola uskutočnená akcia v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Michalovce pri príležitosti „DIA deň“.  Počas tejto akcie boli zrealizované vyšetrenia, zamerané na meranie krvného tlaku, stanovenie hladiny celkového cholesterolu a stanovenie hladiny cukru pre návštevníkov a záujemcov (spolu bolo vyšetrených 100).                                   

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 77 osvedčení  pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní  do obehu potravín a pokrmov.

  5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci máj vyšetrených 58 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 80 % malo všetky sledované parametre v norme. V jednom prípade bol klient odporúčaný na ďalšie vyšetrenie k svojmu obvodnému lekárovi.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2014 bola charakterizovaná:

 

a)            zvýšeným výskytom  črevných ochorení, hlásených bolo 7 ochorení na salmonelózu, 15 kampylobakteriálnych enteritíd, enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica a enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile  a 5 iných bakteriálnych infekcií,  

b)            výskytom pertussis,

c)            výskytom vírusovej hepatitídy typu B,   

d)           výskytom prenosného pohlavného ochorenia, hlásené 2 ochorenia,  

e)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. K. v Michalovciach, a.s., hlásené 2 ochorenia,

f)             nulovým výskytom meningitídy,

g)            nulovým výskytom tuberkulózy.

Spolu bolo hlásených 85 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 19 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za máj 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 72 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 27, z toho umelých 13

Samovraždy:

         Pokusy:      3      

Nová drogová závislosť:    3

         z toho tvrdé drogy:    1