I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci jún 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

  1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Farba na vlasy – značka: ArtKolor, krajina pôvodu: Ruská federácia. Vo výrobku bol prekročený celkový počet mikroorganizmov. Krém na ruky – značka: B. Braun, krajina pôvodu: Švajčiarsko. Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovoleného patogénneho mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa. Vyššie uvedené výrobky môžu spôsobiť infekcie. Krémy na bielenie pokožky – značky: H20 JOURS; RODIS a MD, krajina pôvodu: Taliansko. Výrobky obsahujú látku clobetasol propionate glukortikoidy, ktoré sa používajú pri liečbe kožných ochorení. Dlhodobým používaním môže dôjsť k poškodeniu zdravia (opuchy, akné, kontaktné dermatitídy a pod.); značka: AKAGNI, krajina pôvodu: neuvedená. Výrobok obsahuje hydrochinón a môže spôsobiť kožné alergie.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 68 kontrol, vyššie uvedené výrobky sa nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

   2.  V hodnotenom mesiaci bola zaslaná správa o pripravenosti prírodných kúpalísk Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ) a nekrytých letných umelých kúpalísk na letnú turistickú sezónu (LTS) 2014. Na základe žiadostí prevádzkovateľov boli vykonávané zamestnancami nášho úradu obhliadky priestorov a zariadení pre rekreantov v týchto rekreačných oblastiach. Boli vydané kladné rozhodnutia na prevádzkovanie rekreačných oblastí ZŠ a VJ. Strediská Biela hora a Medvedia hora na ZŠ ani v roku 2014 nie sú sprevádzkované. V pravidelných dvojtýždenných intervaloch sa odoberajú vzorky vôd z prírodných kúpalísk ZŠ a VJ, aktuálne výsledky z laboratórnych vyšetrení sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke. Aktuálne informácie o priebehu LTS sú zverejňované aj cez informačný systém pre vody na kúpanie, prístupný cez webovú stránku www.uvzsr.sk.

   3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 286 kontrol a 65 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrolách boli uložené 3 blokové pokutyv celkovej sume 180 €, 2 pokutyrozhodnutím za neplnenie zákonom stanovených povinností v celkovej sume 1 000 € a opatrenie namieste so zákazom používania surovín a potravín neznámeho pôvodu (králičie mäso). Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných v mesiaci jún 90 rozhodnutí, 4 záväzné stanoviská a z vlastného podnetu 76 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 115 vzoriek zo životného prostredia, 39 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 52 sterov z prostredia. Zároveň boli odobraté podľa harmonogramu 2 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom v Žiline.

  4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila 4 prednášky pre deti MŠ a ZŠ s témami o starostlivosti o zuby, výžive a správnom držaní tela. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre RTVS na tému Letná turistická sezóna 2014 a pre týždenník Plus 7 dní na tému „PCB látky vo vodách Zemplínskej Šíravy“.

Na základe úspešne vykonaných skúšok boli orgánom verejného zdravotníctva vydané 2 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú pre prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení.

  5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci jún vyšetrených 68 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 94 % malo všetky sledované parametre v norme.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2014 bola charakterizovaná:

 

a)            epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A v Detskom domove vo Veľkých Kapušany, hlásených bolo 9 ochorení, z toho 6 detí,

b)            výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 14 ochorení na salmonelózu a 2 vylučovania, 21 kampylobakteriálnych enteritíd, 2 infekcie patogénnymi mikroorganizmami Escherichia coli  a 7 iných bakteriálnych infekcií,  

c)            výskytom pertussis, hlásené 2 ochorenia,

d)           výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásených 5 ochorení,

e)            výskytom parotitídy,

f)             výskytom vírusovej meningitídy,

g)            výskytom dermatofytózy,

h)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuruv Michalovciach, a.s.,hlásené 2 ochorenia,

i)              nulovým výskytom tuberkulózy.

Spolu bolo hlásených 94 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 17 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za jún 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 79 (z toho 3 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 22, z toho umelých 5

Samovraždy:

         Pokusy:      0      

Nová drogová závislosť:    2

         z toho tvrdé drogy:    2