I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci august 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

   1. V hodnotenom letnom mesiaci boli odbornými zamestnancami vykonávané intenzívne kontroly v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Pri kontrolách boli zistené nedostatky najmä pri predaji dávkovanej zmrzliny po dátume spotreby a nezabezpečenie evidencie o kontrole teplôt. Bolo vykonaných spolu 44 kontrol, pri ktorých bolo uložených5 blokových pokút v celkovej sume 2060 €, 3 opatrenia na mieste so zákazom predaja točenej zmrzliny, zákazom uvádzania na trh zmrzliny po dátume spotreby a zákazom prevádzky z dôvodu nevyhovujúcej prevádzkovej hygieny. V dvoch prípadoch bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty v celkovej sume 2000 €. V rámci kontrol bolo odobratých 65 vzoriek zmrzlín na mikrobiologické a chemické vyšetrenie, 10 sterov z prostredia a pracovných plôch. V jednom prípade vzorka zmrzliny nevyhovela po mikrobiologickej stránke pre prekročenie počtu kvasiniek a  prevádzkovateľovi bola uložená úhrada nákladov v sume 67 €.

  2.  Dňa 20.08.2014 boli podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané 3 opatrenia so zákazom používania vody na kúpanie na prírodnom kúpalisku Zemplínska šírava (ZŠ), stredisko Hôrka a stredisko Kamenec z dôvodu premnoženia siníc – cyanobaktérií. Premnoženie cyanobaktérií bolo zistené aj na stredisku Biela hora a Medvedia hora, ktoré v kúpacej sezóne roku 2014 neboli uvedené do prevádzky. Z uvedeného dôvodu bolo na predmetných strediskách odporúčané nekúpať sa. Opatrenia so zákazom kúpania sa boli na základe vyhovujúcich opakovaných vzoriek vôd dňa 22.8.2014 odvolané. Zároveň pominul dôvod aj na odporúčanie sa nekúpať na strediskách Biela hora a Medvedia hora.

Regionálna hygienička nášho úradu v súvislosti s výskytom siníc – cyanobaktérií poskytla rozhovor pre médiá denník Plus 1 deň na tému „Sinice na Zemplínskej šírave“ a pre denník Nový čas „Zákaz kúpania na Zemplínskej šírave“.

  3. Pozornosť bola venovaná kontrolám, zameraných na dodržiavanie hygienických požiadaviek na pieskoviskách. Skontrolovaných bolo spolu 45 pieskovísk v predškolských zariadeniach a v rámci občianskej vybavenosti. Zároveň boli odobraté aj vzorky piesku (13 vzoriek) na prítomnosť mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku. V jednom prípade bola vzorka piesku nevyhovujúca pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva termotolerantných koliformných baktérií. Po doručení laboratórneho rozboru bol prevádzkovateľ predmetného pieskoviska ihneď upozornený na vykonanie opatrení pre zabezpečenie vyhovujúcej kvality piesku.

  4. V období od 14.7. do 28.8.2014 boli vykonané mimoriadne kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas hromadných podujatí. Bolo vykonaných 33 kontrol, hromadné podujatia boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

  5. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 215 kontrol, 55 kontrol v rámci rýchleho výstražného systému (RAPEX)  a 84 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 21 blokových pokút v celkovej sume 1730 €, 1 opatrenie so zákazom používania surovín neznámeho pôvodu a 4 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1 800 €. Boli vykonané kontroly používania chemických látok a manipulácia s toxickými látkami v poľnohospodárskych družstvách, kontrola dodržiavania plánu práce pri odstraňovaní materiálov s obsahom azbestových vlákien. Boli prešetrené 4 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných v mesiaci august 41 rozhodnutí, 4 záväzné stanoviská a z vlastného podnetu 30 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 86 vzoriek zo životného prostredia, 28 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 281 sterov z prostredia.

  6. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz Čakáme na bociana, ktorého sa zúčastnilo 5 budúcich mamičiek. Mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasť kurzu tvorila aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach.

  7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci august vyšetrených 55 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho 89% malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2014 bola charakterizovaná: 

a)            pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 21 ochorení na salmonelózu a 2 vylučovania, 8 ochorení na schigelozu, 4 kampylobakteriálne enteritídy a 9 iných bakteriálnych infekcií,  

b)            výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásené 3 ochorenia,

c)            výskytom parotitídy, hlásené 2 ochorenia,

d)           výskytom vírusovej meningitídy,

e)            nulovým výskytom vírusovej hepatitídy, tuberkulózy, nozokomiálnych nákaz.

Spolu bolo hlásených 72 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 21 nepotvrdených.

Dňa 11.8.2014 bolo zaslané v súvislosti s ochorením Ebola odborné usmernenie z Úradu verejného zdravotníctva SR všetkým praktickým lekárom neštátnych zdravotníckych zariadení pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za august 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 74 (z toho 2 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 23, z toho umelých 8

Samovraždy:

         Pokusy:      4       

Nová drogová závislosť:    3

         z toho tvrdé drogy:    3