I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci september 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými  kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému (RAPEX) nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Krém a olej na zosvetlenie pokožky – Caro Light, značka: Caro, krajina pôvodu: Kongo. Výrobky deklarujú na obale prítomnosť látky hydrochinón, ktorá nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov. Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Uvedené výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 48 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov.

   2. V hodnotenom mesiaci zamestnanci nášho úradu v rámci projektu Monitoring spotreby vybraných prídavných látok vykonali dotazníkový prieskum u detí vo veku 11 rokov na dvoch základných školách okresu Michalovce. Podklady boli zaslané pre celkové vyhodnotenie na ÚVZ SR.

   3. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím v dňoch 19. – 21.09.2014 v meste Sobrance s názvom „Tradičný Sobranský jarmok“, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.  Počas tohto hromadného podujatia zamestnanci poradne zdravia nášho úradu poskytli pre verejnosť a návštevníkov jarmoku informácie o poradni zdravia, jej náplni. Pre záujemcov (50 klientov) poskytli aj vyšetrenia na stanovenie celkového cholesterolu a meranie krvného tlaku.

  4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 228 kontrol a 60 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 bloková pokuta v sume 60 €, 6 pokút rozhodnutím v celkovej sume 2 800 €. Boli vykonané kontroly používania chemických látok a manipulácie s toxickými látkami v poľnohospodárskych družstvách a prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 55 rozhodnutí, 7 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 15 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 53 vzoriek zo životného prostredia, 63 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 180 sterov z prostredia.

  5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu 10 prednášok – 5 prednášok pre deti materských a základných škôl v rámci Európskeho dňa ústneho zdravia na tému „Ústne zdravie a diabetes“, 5 prednášok pre dôchodcov v meste Michalovce na tému „Mesiac Alzheimerovej choroby“. Pri príležitosti „Svetového dňa srdca“, poradenské centrum v spolupráci s Mestským úradom (MsÚ) a študentmi SZŠ zrealizovali akciu pre obyvateľov mesta dňa 26. septembra, kde vo vstupných priestoroch MsÚ vykonali bezplatne meranie krvného tlaku, stanovenie hladiny cholesterolu, glykémie a u fajčiarov stanovenie stupňa závislosti na nikotíne prístrojom Smokerlyzer. Pre záujemcov boli poskytnuté aj zdravotno-výchovné materiály.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 53 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 2 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť na prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení a 1 osvedčenie pre žiadateľa vykonávajúceho epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

  6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci september vyšetrených 65 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho 95% malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy. V jednom prípade bol klient odporúčaný na ďalšie vyšetrenie k svojmu obvodnému lekárovi.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2014 bola charakterizovaná:

 

a)            epidemickým výskytom parotitídy, hlásených bolo 14 ochorení, z toho 12 ochorení v obci Trhovište (rómska osada). Všetky ochorenia boli hlásené u osôb s nízkym hygienickým štandardom bývania a stravovania;

b)            pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 11 ochorení na salmonelózu, 19 kampylobakteriálnych enteritíd, 2 ochorenia infekcie enteropatogénnym mikroorganizmom Escherichia coli a 4 iné bakteriálne infekcie,  

c)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A a typu C,  

d)           výskytom dermatofytózy,

e)            výskytom leptospirózy,

f)             výskytom lymeskej choroby, hlásených bolo 5 ochorení,  

g)            nulovým výskytom tuberkulózy, nozokomiálnych nákaz a prenosných pohlavných ochorení.

Spolu bolo hlásených 93 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 28 nepotvrdených.

V súvislosti s nadchádzajúcou chrípkovou sezónou bolo zaslané všetkým praktickým lekárom neštátnych zdravotníckych zariadení pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance odborné usmernenie o odporúčaniach, týkajúcich sa očkovania proti chrípke. Zároveň  bolo zaslané aj upozornenie, týkajúce sa hlásenia akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za september 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 65 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 27, z toho umelých 13

Samovraždy:

         Pokusy:      4      

Nová drogová závislosť:    3

         z toho tvrdé drogy:    1