I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci október 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

   1. Vykonávanie  štátneho  zdravotného  dozoru  nad  hlásenými  nebezpečnými  výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, a to krémy a telové mlieka na zosvetlenie pokožky – značka: Caro Light, krajina pôvodu: Kongo, značky: Skin Light, ClairLiss, Crusader, Body Clear, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Výrobky obsahujú látku hydrochinón, ktorá nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov a môžu spôsobiť kožné alergie. Farby na tetovanie – značky: Eternal Ink, Incredible Tattoo Supply, krajiny pôvodu: USA, Taliansko. V predmetných výrobkoch bol prekročený limit pre bárium, môže vplývať na svalový tonus, funkciu srdca a nervový systém. Rúže na pery – značka: Baoloshi, krajina pôvodu: Čína. Vo výrobkoch bolo zistené prekročené množstvo ťažkých kovov  (olova a kadmia). Tieto látky by sa nemali vyskytovať vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne, alergické a toxické vlastnosti. 

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 37 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov.

Na základe žiadosti z ÚVZ SR vo veci vykonania cielených kontrol v predajniach KIK textil a Non – Food spol. s r.o. na škodlivý výrobok Forma na pečenie v tvare srdca (migrácia olova) boli vykonané 2 kontroly. Pri kontrole bolo z predaja stiahnutých 13 ks týchto výrobkov, pripravených na vrátenie na centrálny sklad. Zároveň bolo zistené, že už predané výrobky neboli zákazníkmi vrátené. Upozornenie pre zákazníkov je zabezpečené v predajni.

   2. V hodnotenom mesiaci boli vykonané mimoriadne kontroly v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. Vykonaných bolo 93 kontrol, pri ktorých v 5 zariadeniach boli zistené nedostatky, ktoré sa budú riešiť správnym konaním vo veci uloženia pokút.

   3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 410 kontrol a 78 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 9 blokových pokút v sume 1760 €, 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1100 €, 2 opatrenia na mieste so zákazom prevádzky zariadenia spoločného stravovania a predajne potravín, opatrenie na mieste so zákazom predaja lahôdkarenských výrobkov a  náhrada nákladov v sume 65 €. Boli vykonané kontroly používania karcinogénnych látok a manipulácie s toxickými látkami na pracoviskách a prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania.

Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 65 rozhodnutí, 7 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 3 rozhodnutia. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 52 vzoriek zo životného prostredia, 101 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 247 sterov z prostredia. Podľa harmonogramu bola odobratá vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie, ktorá bola zaslaná do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

  4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborné zamestnankyne nášho úradu 7 prednášok pre deti materských a základných škôl s témami „Zdravé zúbky“, „Zdravé stravovanie“ a na tému „Drogy“ pre detí základných škôl. V hodnotenom mesiaci sa vykonával  dotazníkový prieskum o fajčení a osteoporóze, ktorý bude pokračovať aj v nasledujúcom mesiaci.

V rámci kampane Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s názvom „Zdravé pracoviská bez stresu“ boli odbornými zamestnancami preventívneho pracovného lekárstva poskytnuté konzultácie a materiály, týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, materiály o strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku. Cieľom tejto kampane bolo upozorniť na skutočnosť, že stres je druhým najčastejším uvádzaným zdravotným problémom súvisiacim s prácou.   

  5. V mesiaci október boli na úrad podané 3 podnety. V prvom prípade po prešetrení bol podnet neopodstatnený, v druhom odstúpený kompetentnému orgánu na vybavenie. V treťom prípade bol podnet na základe zistených hygienických nedostatkov klasifikovaný ako opodstatnený. Voči prevádzkovateľovi zariadenia bolo začaté správne konanie. 

  6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci september vyšetrených 35 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 90% malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

 Epidemiologická situácia v mesiaci október 2014 bola charakterizovaná:

a)            epidemickým výskytom parotitídy, hlásených bolo 13 ochorení, z toho 10 ochorení v obci Trhovište u osôb s nízkym hygienickým štandardom bývania a stravovania;

b)            pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 13 ochorení na salmonelózu a 4 vylučovania, 11 kampylobakteriálnych enteritíd, ochorenie na shigelozu, infekciu enteropatogénnym mikroorganizmom Escherichia coli a  iné bakteriálne infekcie,  

c)            výskytom dermatofytózy,

d)           výskytom lymeskej choroby,  

e)            výskytom vírusovej meningitídy,

f)             výskytom akútnej diseminovanej encephalomyelitídy,

g)            nulovým výskytom hepatitídy, tuberkulózy, nozokomiálnych nákaz a prenosných pohlavných ochorení.

Spolu bolo hlásených 90 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 23 nepotvrdených.

Všetkým praktickým lekárom NZZ pre deti a dorast a dospelých a riaditeľom lôžkových zdravotníckych zariadení v okrese Michalovce a Sobrance bol zaslaný materiál „Aktuálne úlohy pripravenosti na vysoko nebezpečné nákazy v rezorte zdravotníctva“, určený na edukáciu zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s epidémiou Eboly v západnej Afrike. Zároveň o tomto epidemickom výskyte boli informované okresné a obecné úrady okresu Michalovce a Sobrance.

Dňa 23.10.02014 sa uskutočnilo „Súčinnostné ukážkové cvičenie“ vo Vyšnom Nemeckom, na hraničnom priechode s Ukrajinou, ktorého sa zúčastnila regionálna hygienička nášho úradu.  Na tomto cvičení bolo prevedené správne používanie osobných ochranných pracovných pomôcok zdravotníckym personálom (biovak, pretlaková kombinéza a špeciálna maska).   

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za október 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 70 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 18, z toho umelých 11

Samovraždy:

         Pokusy:      1      

Nová drogová závislosť:    2

         z toho tvrdé drogy:    0