I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci november 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

1.  Vykonávanie  štátneho  zdravotného  dozoru  nad  hlásenými  nebezpečnými  výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, a to gél na ruky – značka: Bikehut, krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo. Vo výrobku sa zistil zvýšený celkový počet mikroorganizmov. Kaolínová maska – značka: Argiletz, krajina pôvodu: Francúzsko. V uvedenom výrobku sa zistil zvýšený celkový počet mikroorganizmov a zakázaná látka bárium. Výrobky na peeling – krajina pôvodu: Rakúsko. Vzhľadom na vysokú koncentráciu kyseliny mliečnej a nízkej hodnoty pH majú výrobky silný dráždivý a leptajúci účinok. Vlhčené utierky – značka Papilion®, krajina pôvodu: Turecko. Na predmetnom výrobku je uvedená látka Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC), ktorá nie je povolená pre deti do 3 rokov. Krém – značka: Catalysis, krajina pôvodu: Španielsko. Výrobky obsahujú kortikosteroidy, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov. Farby na tetovanie – značky: Eternal Ink, Hao Tattoo, krajiny pôvodu: USA, Čína. Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť aromatických amínov, polycyklických aromatických uhľovodíkov, arzénu, olova, niklu, medi. Uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up.

Vykonaných bolo 30 kontrol v nákupných centrách, tetovacom štúdiu, kozmetických salónoch a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, pri ktorých nebol zistený výskyt a predaj hlásených nebezpečných kozmetických výrobkov.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk  a informačnej tabule v budove nášho úradu.

  2. V hodnotenom mesiaci bol realizovaný projekt Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných škôl, využitie hodín telesnej výchovy.  Do tohto projektu sa zapojilo 10 základných škôl, kde žiaci 3. a 8. ročníka vypĺňali dotazníky pohybovej aktivity počas hodiny telesnej výchovy. Na každej škole bol zároveň vyplňovaný aj dotazník „Pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy“, zameraný na priebeh vyučovacej hodiny telesnej výchovy.  

  3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 262 kontrol a 60 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená bloková pokuta v sume 99 €, 6 pokút rozhodnutím v celkovej sume 3950 €. Bolo vydaných 314 protiepidemických opatrení v súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 59 rozhodnutí, 8 záväzných stanovísk. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 54 vzoriek zo životného prostredia, 20 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 129 sterov z prostredia.

  4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborné zamestnankyne nášho úradu 9 prednášok pre dospelých a deti základných škôl s témami srdcovocievne ochorenia, drogová závislosť a orálne zdravie.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 46 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 2 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

  5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci november vyšetrených 65 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 92% malo všetky sledované parametre v norme. Niektorí klienti mali záujem o stanovenie stupňa závislosti na nikotíne, a to meranie kysličníka uhoľnatého (CO) vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ  SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2014 bola charakterizovaná:

a)            epidemickým výskytom parotitídy, hlásených bolo 6 ochorení,

b)            pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 8 ochorení na salmonelózu, 12 kampylobakteriálnych enteritíd, 2 ochorenia na shigelozu, a 8 iných bakteriálnych infekcií,  

c)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených bolo 7 ochorení,

d)           výskytom pertussis (divý kašeľ), hlásené boli 2 ochorenia,

e)            výskytom lymeskej choroby,  

f)             výskytom vírusovej meningitídy,

g)            nulovým výskytom tuberkulózy, nozokomiálnych nákaz a prenosných pohlavných ochorení.

Spolu bolo hlásených 64 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 21 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za november 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 68 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 24, z toho umelých 10

Samovraždy:

         Pokusy:     0      

Nová drogová závislosť:   2

         z toho tvrdé drogy:   1