I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

1.      V mesiaci január 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

-  vypracovanie správy plnenia „Programy a projekty za rok 2014“,

-  vypracovanie   hodnotiacej   správy  z  výkonu  štátneho   zdravotného  dozoru   nad   kozmetickými výrobkami a úradnej kontroly potravín okresu Michalovce a Sobrance za rok 2014,

-  aktualizácia zariadení pre plán výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o  ochrane, podpore  a  rozvoji  verejného zdravia a  o zmene  a  doplnení   niektorých  zákonov v znení  neskorších predpisov, pre plán úradnej kontroly  potravín v okrese Michalovce a Sobrance  na rok 2015 v zmysle zákona NZ SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.   Bola ukončená výročná správa o činnosti nášho úradu za rok 2014 a zaslaná na ÚVZ SR Bratislava.

   2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 110 kontrol a 32 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená pokuta v sume 150 € za prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu RÚVZ Michalovce, pokuta za nezabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov v 3. kategórií rizikových prác a 2 pokuty v celkovej sume 3000 € za závažné nedostatky v prevádzkovej hygiene v zariadeniach spoločného stravovania.

Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 36 rozhodnutí, 4 záväzné stanoviská a z vlastného podnetu 2 rozhodnutia.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 41 vzoriek zo životného prostredia, 35 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 16 sterov z prostredia.

  3. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci január vyšetrených 55 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 92 % malo všetky sledované parametre v norme. Desiati klienti mali záujem o stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2015 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 8 ochorení na salmonelózu, 6 kampylobakteriálnych enteritíd, 2 infekcie enteropatogénnym mikroorganizmom Escherichia coli, 11  iných špecifikovaných bakteriálnych infekcií, 5 vírusových a iných črevných infekcií,  

b)            pretrvávajúcim výskytom parotitídy, hlásené 4 sporadické ochorenia,

c)            výskytom pertussis, hlásené 2 ochorenia,  

d)           nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení, vírusovej hepatitídy, tuberkulózy, meningitídy a nozokomiálnych nákaz,

e)            chrípkovou aktivitou – III. stupeň – lokálne epidémie.

Spolu bolo hlásených 77 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 15 nepotvrdených.

V súvislosti s výskytom chrípkového ochorenia boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v mestách Strážske (MŠ), Veľké Kapušany (MŠ, ZŠ, SŠ) a Sobrance (ZŠ), v obciach Pavlovce nad Úhom, Laškovce, Bracovce (ZŠ) a Záhor (MŠ).  Zároveň na túto tému regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre TV Mistral na tému „Chrípka v okrese Michalovce a Sobrance“.

V mesiaci január bol zaslaný všetkým lekárom NZZ pre deti a dorast okresu Michalovce a Sobrance očkovací kalendár na rok 2015 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac január 2015 hlásila negatívnu správu vo výskyte zoonóz v okrese Michalovce a Sobrance.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za január 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 63 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 28, z toho umelých 11

Samovraždy:  Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:    2

         z toho tvrdé drogy:    1