I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci február 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR ) postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Farba na tetovanie značky Eternal Ink, z krajiny pôvodu USA, ktoré obsahujú nikelaromatický amín 4-methyl-m-phenylendiamin. Uvedené látky by sa nemali vyskytovať vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne a toxické vlastnosti. Farba na tetovanie značky Vibes, z krajiny pôvodu Nemecko, v ktorých bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Candida lipolytica, môžu spôsobiť infekcie. Telový deodorant značky Unilever, z krajiny pôvodu Spojené kráľovstvo, v ktorom bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Burkholderia, môžu spôsobiť infekcie, zápaly.  Rúž na pery značky Mina Lipstick/ MINA, z krajiny pôvodu Čína.  Výrobok obsahuje kadmium, ktorá nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov pre ich možné karcinogénne, mutagénne, alergické a toxické vlastnosti. Výrobky na bielenie pokožky značky Peau Claire,  Clear Essence a QEI+, neznámeho pôvodu. Výrobky obsahujú hydrochinón a môžu spôsobiť kožné alergie.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 30 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt predmetných nebezpečných kozmetických výrobkov.

Na základe žiadosti z ÚVZ SR vo veci prítomnosti ortuti v mrazenom výrobku Black Marlin (Tetrapturus albidus) steaku – sviečková zo Španielska bolo vykonaných na nami dozorovanom území  30 cielených kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt daného výrobku.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 256 kontrol a 131 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená bloková pokuta v sume 60 €,  8 pokút rozhodnutím v celkovej sume 1200 € za prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu RÚVZ Michalovce. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 66 rozhodnutí, 6 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 1 rozhodnutie.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 69 vzoriek zo životného prostredia, 133 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 207 sterov z prostredia. Podľa harmonogramu boli odobraté 4 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ hl. mesta Bratislava.

3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborné zamestnankyne nášho radu 5 prednášok pre deti základných škôl na tému drogy a fajčenie, príprava na rodičovstvo a pre deti materských škôl na tému stomatohygiena. 

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 22 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 1 osvedčenie pre žiadateľa vykonávajúceho epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

4. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci január vyšetrených 57 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

 II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2015 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásené boli 3 ochorenia na salmonelózu, 14 kampylobakteriálnych enteritíd, 1 enterokolitída, 4  iné špecifikované bakteriálne infekcie, 11 vírusových a iných črevných infekcií,  

b)            výskytom SARI, hlásené 2 ochorenia,

c)            výskytom pertussis, hlásené 1 ochorenie,  

d)           výskytom nozokomiálnych nákaz  v NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., hlásených bolo 5 prípadov,

e)            výskytom akútnej vírusovej hepatitídy typu B a chronickej vírusovej hepatitídy typu B a typu C,

f)             výskytom šarlachu (scarlatina), hlásené 1 ochorenie u 4-ročného dieťaťa,

g)            nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení, tuberkulózy a meningitídy,

h)            úmrtím na prenosné infekčné ochorenie – SARI,

i)              chrípkovou aktivitou – III. stupeň – lokálne epidémie.

Spolu bolo hlásených 76 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 9 nepotvrdených.

V súvislosti s výskytom chrípkového ochorenia v našom regióne boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v 9 materských školách, 17 základných školách, 4 stredných školách, v základnej umeleckej škole a v centre voľného času.

Dňa 13.02.2015 bolo zaslané riaditeľom lôžkových zdravotníckych zariadení v okrese Michalovce a Sobrance usmernenie na posilnenie hlásenia ochorení a úmrtí na SARI v lôžkových zdravotníckych zariadeniach.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za február 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 77 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 23, z toho umelých 15

Samovraždy: 

         Pokusy:   1

Nová drogová závislosť:    2

         z toho tvrdé drogy:    1