I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci marec 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

1.      Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR ) postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Farba na vlasy značky Henna Vital, z krajiny pôvodu Turecko, ktorá obsahuje 2-nitro-p-phenylendiamin. Výrobok na bielenie pokožky značky 55H+Paris, z krajiny pôvodu Spojené kráľovstvo, ktorý obsahuje hydrochinón. Predmetné výrobky obsahujú zakázané látky a môžu spôsobiť  silné alergie.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 20 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt predmetných nebezpečných kozmetických výrobkov.

  2. V hodnotenom mesiaci  boli odbornými zamestnankyňami nášho úradu vykonané mimoriadne cielené kontroly v školských stravovacích zariadeniach, zameraných na hygienu, označovanie a vysledovateľnosť mäsa, používaného na prípravu hotových pokrmov. Skontrolovaných bolo 25 prevádzok, pričom v jednom prípade bolo uložená bloková pokuta a v jednom prípade bolo začaté správne konanie, uloženie pokynu na odstránenie technických nedostatkov.  Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

  3. Pri príležitosti Svetového dňa vody bolo dňa 20.03.2015 na RÚVZ Michalovce vykonávané  orientačné vyšetrenie vzoriek vôd na ukazovateľ dusičnany z individuálnych vodných zdrojov testovacími prúžkami pre semikvantitatívne stanovenie dusičnanov. Vyšetrených bolo 44 vzoriek vôd. Pre záujemcov boli poskytnuté zdravotno-výchovné materiály, odborné poradenstvo, zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, možnosť rozšíreného laboratórneho vyšetrenia vzoriek vôd. V rámci tejto akcie bola uskutočnená prednáška pre deti základných škôl v meste Strážske pod názvom „Voda a udržateľný rozvoj“.

   4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 369 kontrol a 86 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 blokové pokuty v celkovej sume 330 €,  2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 650 € za prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu RÚVZ Michalovce. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 69 rozhodnutí, 15 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 2 rozhodnutia.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 64 vzoriek zo životného prostredia, 70 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 89 sterov z prostredia.

  5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborné zamestnankyne nášho úradu 9 prednášok pre deti základných škôl na tému „Stop fajčeniu“, pre deti materských škôl na tému stomatohygiena. Pri príležitosti medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu“ sa uskutočnili v Zemplínskej knižnici a Osvetovom stredisku v Michalovciach prednášky pre študentov, dospelých a dôchodcov, cieľom ktorých bolo upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosti, mozgové ochorenia - Alzheimerovej chorobe, spôsoboch ich liečby a prevencie. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla pre TV Mistral rozhovor na tému „Jarná únava, zvládanie stresu“.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 40 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 1 osvedčenie pre žiadateľa vykonávajúceho epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

  6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v marci vyšetrených 47 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2015 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 12 ochorení na salmonelózu z toho jedno úmrtie, 7 kampylobakteriálnych enteritíd, 2 enterokolitídy, 7 iných špecifikovaných bakteriálnych infekcií, 18 vírusových a iných črevných infekcií,  

b)            výskytom chrípky H1N1 Novel, hlásené 1 ochorenie,

c)            výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu B a typu C,

d)           výskytom importovanej nepneumonickej Legionárskej choroby (Pontiacka horúčka),

e)            výskytom prenosného pohlavného ochorenia,

f)             výskytom dermatofytózy,

g)            výskytom toxoplazmózy, hlásené 3 ochorenia,

h)            výskytom kožného ochorenia - svrabu, hlásených bolo 14 ochorení,

i)              úmrtím na prenosné infekčné ochorenie – SARI, salmonelóza,

j)              nulovým výskytom tuberkulózy, meningitídy, nozokomiálnych nákaz,

k)            chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt.

Spolu bolo hlásených 95 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 45 nepotvrdených.

V rámci surveillance chrípky boli v okrese Michalovce a Sobrance v mesiaci marec potvrdené pozitívne výsledky vírusu chrípky. Vo vzorkách biologického materiálu (výter z hradla, nosa) bol izolovaný Oddelením virológie a antiinfekčnej imunológie RÚVZ Košice vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like H3.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za marec 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 77 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 26, z toho umelých 10

Samovraždy: 

         Pokusy:   0

Nová drogová závislosť:    0

         z toho tvrdé drogy:    0