I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci apríl 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

1.      Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Vlhčené utierky pre deti značky Papilion®, z krajiny pôvodu Turecko, ktoré obsahujú látku IPBC (Iodopropynyl butylcarbamate), ktorá nie je povolená do výrobkov pre deti do troch rokov. Čistiace utierky značky Gunry, z krajiny pôvodu Čína, ktoré obsahujú zmes látok a môžu spôsobiť alergie u citlivých ľudí.

Vykonaných bolo spolu 21 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt a predaj nebezpečných kozmetických výrobkov.   

  2. Na základe informácie vo veci prítomnosti zakázanej látky nitrofuran (metabolit) nitrofurazon (SEM) v mrazenom pangasiuse (filety) pôvodom z Vietnamu bolo odbornými zamestnancami nášho úradu vykonaných 46 cielených kontrol v zariadeniach spoločného stravovania a školských stravovacích zariadeniach. Pri kontrolách bol zistený v jednom prípade výskyt predmetných mrazených výrobkov v školskej jedálni, kde časť dodaného výrobku (25 kg) už bola použitá na prípravu pokrmu a časť bola vrátená dodávateľovi v množstve 5 kg.

    Na základe žiadosti z ÚVZ SR boli vykonané cielené kontroly v zariadeniach spoločného stravovania a školských stravovacích zariadeniach, zamerané na kontrolu nevyhovujúcich hlbokomrazených kuracích stehien bez kosti a kože pôvodom z Poľska pre prítomnosť baktérií  Salmonella enteritidis. Spolu bolo vykonaných 43 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt predmetného výrobku.

Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

  3. Dňa 7. apríla, pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorého ústrednou témou bola bezpečnosť potravín, sa uskutočnili 2 prednášky pre žiakov základnej školy a pre dôchodcov v meste Michalovce s témami o zdravej výžive. Prostredníctvom našej webovej stránky boli širokej verejnosti poskytnuté informačné letáky pod názvom „5 zásad pre bezpečnejšie potraviny“. Zamestnanci poradne zdravia realizovali pri tejto príležitosti dotazníkový prieskum u laickej verejnosti, 25 mužov a 25 žien, s cieľom zistiť zaužívané zvyky a obyčaje pri príprave a skladovaní potravín a jedál v domácnostiach.

  4. V dňoch 20.04. – 25.04.2015 prebiehal už jubilejný 10. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorú vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a Regionálny úrad pre Európu. Kampaň EIW bola zameraná na zdôraznenie významu očkovania, zvýšenie informovanosti o infekčných ochoreniach a epidemiologickej situácii vo výskyte infekčných ochorení. O význame očkovania bola verejnosť informovaná prostredníctvom informačných materiálov, ako aj našej webovej stránky. V rámci tejto kampane regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre TV Mistral.

  5. Dňa 24.04.2015 sa uskutočnilo na našom úrade pracovné stretnutie za účelom zabezpečenia hygienicky vyhovujúcich podmienok pre úspešný priebeh kúpacej sezóny v roku 2015 na prírodných kúpaliskách Zemplínska Šírava a Vinianske jazero a na umelých kúpaliskách. Na stretnutí bolo prerokované: zásobovanie rekreačných stredísk pitnou vodou, likvidácia komunálneho odpadu, likvidácia tekutého odpadu, zabezpečenie čistenia plážových priestorov, úprava plážových priestorov pieskom, sledovanie kvality vody z prírodných a umelých kúpalísk, atď. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu boli prijaté opatrenia s termínmi ich realizácie. Z pracovného stretnutia bol spísaný záznam, ktorý je uverejnený na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla pre TV Mistral rozhovor o príprave kúpacej sezóny v roku 2015.

  6. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 323 kontrol a 55 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V jednom prípade bolo uložené opatrenie na mieste so zákazom prevádzky zariadenia pohostinstva z dôvodu nezabezpečenia tečúcej teplej vody. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 63 rozhodnutí, 7 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 1 rozhodnutie.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 55 vzoriek zo životného prostredia, 48 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 158 sterov z prostredia. Podľa harmonogramu boli odobraté 3 kozmetické výrobky pre deti na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom v Žiline.

  7. Na RÚVZ Michalovce sa v tomto mesiaci uskutočnil kurz Čakáme na bociana, ktorého sa zúčastnilo 5 budúcich mamičiek. Budúce mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia a starostlivosti novorodenca. Súčasť kurzu tvorila aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach.

  8. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 31 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2015 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 11 ochorení na salmonelózu a 2 vylučovania, 13 kampylobakteriálnych enteritíd, 2 enterokolitídy, 10 iných špecifikovaných bakteriálnych infekcií, 14 vírusových a iných črevných infekcií, 1 ochorenie na shigelózu a 1 ochorenie na lambiázu;

b)            výskytom pertussis (divý kašeľ), hlásené 2 ochorenia,

c)            výskytom scarlatiny (šarlachu), hlásené 1 ochorenie,

d)           výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu C a prenosného pohlavného ochorenia,

e)            epidemickým výskytom nozokomiálnych nákaz – mukopurulentnej konjuktivitídy na oddelení  GP1 Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o., hlásených bolo 18 ochorení.

f)             nulovým výskytom tuberkulózy, meningitídy,

g)            chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt.

Spolu bolo hlásených 109 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 30 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za apríl 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 77 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 28, z toho umelých 14

Samovraždy: 

         Pokusy:   3

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    1