I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci máj 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

1.      Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Zvlhčujúci krém na tvár značky ODYLOQUE, z krajiny pôvodu Spojené kráľovstvo. Vo výrobku sa zistil zvýšený celkový počet mikroorganizmov. Farby na tetovanie značky Bloodline, z krajiny pôvodu USA, obsahujú  aromatické amíny a polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU). Uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritéria na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up.

Vykonaných bolo spolu 21 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt a predaj nebezpečných kozmetických výrobkov.   

  2. V hodnotenom mesiaci boli odbornými zamestnancami nášho úradu vykonané mimoriadne cielené kontroly zamerané na dodržiavanie:

-  hygienických požiadaviek v domovoch sociálnych služieb, vrátane domovov dôchodcov, domovov špeciálnej starostlivosti, ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia. Skontrolovaných bolo 11 zariadení, z toho 8 v okrese Michalovce a 3 v okrese Sobrance. Najčastejšie zisťované nedostatky boli stavebno-technického charakteru (viditeľné stopy po zatečení, po plesni, nezabezpečenie tečúcej teplej vody). V troch prípadoch bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokynov na odstránenie zistených nedostatkov.

- odborného usmernenia na vykonávanie dekontaminácie endoskopov na oddelení pneumológie a ftizológie v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.. Na predmetnom oddelení boli zistené nedostatky technického charakteru. V tejto súvisloti bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokynu na odstránenie zistených nedostatkov.

- hygienických požiadaviek v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja v zariadeniach pre deti a mládež. Celkovo bolo vykonaných 21 kontrol, pri ktorých nedostatky neboli zistené.

  3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 308 kontrol a 81 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V jednom prípade bolo uložené opatrenie na mieste so zákazom používania potravín po dátume spotreby v zariadení spoločného stravovania. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená bloková pokuta v sume 60 €, 1 pokuta rozhodnutím v celkovej sume 1500 € pre opakované porušenie zákona NR SR č.152/1995 Z.z.. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 105 rozhodnutí, 3 záväzné stanoviská a z vlastného podnetu 1 rozhodnutie.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 62 vzoriek zo životného prostredia, 30 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 106 sterov z prostredia.

  4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborné zamestnankyne nášho úradu uskutočnili 7 prednášok pre deti základných škôl, pre dôchodcov o zdravom životnom štýle, o výžive, o fajčení a iných závislostí. Pri príležitosti Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“, ktorého hlavným cieľom bolo poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu, sa uskutočnila v spolupráci s MsÚ, ČK a Jednotou dôchodcov športová akcia s názvom Seniorska olympiáda.

V rámci programu WHO sa uskutočnil na RÚVZ Michalovce 7. ročník kampane „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorého hlavným cieľom je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 12 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

 5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci máj vyšetrených 45 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2015 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 10 ochorení na salmonelózu a 1 vylučovanie, 12 kampylobakteriálnych enteritíd, 7 iných špecifikovaných bakteriálnych infekcií, 13 vírusových a iných črevných infekcií,

b)            výskytom ochorenia na septikémiu,

c)            výskytom meningokokovej meningitídy,

d)           výskytom nozokomiálnej nákazy v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,

e)            nulovým výskytom tuberkulózy, vírusovej hepatitídy, prenosných pohlavných ochorení.

Spolu bolo hlásených 71 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 16 nepotvrdených.

V hodnotenom mesiaci prebiehalo školenie všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast o postupoch pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na vysoko nebezpečnú nákazu. Spolu bolo preškolených 88 neštátnych zdravotníckych zariadení okresu Michalovce a Sobrance.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za máj 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 62 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 13, z toho umelých 8

Samovraždy: 

         Pokusy:   1

Nová drogová závislosť:    6

         z toho tvrdé drogy:    1