I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci jún 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

1.      Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Mydlo – Jabón Enrollado Chocolate, značka: NATURAL AROMAS, krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo. Predmetný kozmetický výrobok svojou vôňou a tvarom pripomína potravinu (cukrovinky), pri zámene s potravinou môže spôsobiť, najmä u detí dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva. Detský šampón – Baby Shampoo Just Essentials Sweet Lavender, značka: Teo bebe, krajina pôvodu: Bulharsko. Vo výrobku bol zistený prekročený celkový počet mikroorganizmovpatogénny mikroorganizmus Pseudomonas aeruginosa,. Uvedený výrobok môže spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha. Krémy a telové mlieka na bielenie pokožky – 1. Skin Light Cream, značka: Skin Light; 2. Lightening Beauty Cream With Carrot Oil, značka: Carowhite, z krajiny pôvodu: Pobrežie Slonoviny. 3. Perfecttonewhite, značka: Barbados, z krajiny pôvodu: Barbados, 4. Harmonic Reparateur, 5. 55H+Paris – Ultra Harmonie Reparateur, značka: Laboratoire Pharmaplus, krajina pôvodu: neuvedené. Uvedené výrobky obsahujú hydrochinón a môžu spôsobiť kožné alergie.  Farby na tetovanie z krajín pôvodu USA, Čína, Izrael, Japonsko, Nemecko obsahujú  aromatické amíny, polycyklické aromatické uhľovodíky, ťažké kovy, bárium, anilín. Výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritéria na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up.

Vykonaných bolo spolu 52 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt a predaj nebezpečných kozmetických výrobkov.   

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

  2. V hodnotenom mesiaci bola zaslaná na ÚVZ SR správa o pripravenosti prírodných kúpalísk Zemplínska šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ) a nekrytých letných umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2015. Boli vydané kladné rozhodnutia na prevádzkovanie rekreačných oblastí VJ a ZŠ – stredisko Hôrka, Kamenec - časť Kaluža a Kamenec – časť Klokočov. Strediská Biela hora, Medvedia hora a Paľkov na ZŠ nie sú v roku 2015 sprevádzkované. V pravidelných dvojtýždňových intervaloch sa odoberajú vzorky vôd z prírodných kúpalísk ZŠ a VJ a aktuálne výsledky z laboratórnych vyšetrení sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke. Aktuálne informácie o priebehu kúpacej sezóny sú zverejňované aj cez informačný systém pre vody na kúpanie, prístupný cez webovú stránku www.uvzsr.sk. Kladné rozhodnutia boli vydané aj na prevádzkovanie nekrytých letných umelých kúpalísk (bazénov) na ZŠ Kaluža, Klokočov a Paľkov, pre Mestské kúpalisko v meste Sobrance a Mestské kúpalisko v meste Strážske.

  3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 274 kontrol a 45 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 89 rozhodnutí, 13 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 6 rozhodnutí.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 76 vzoriek zo životného prostredia, 30 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 249 sterov z prostredia. Podľa harmonogramu boli odobraté 2 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom v Žiline.

  4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborné zamestnankyne nášho úradu uskutočnili 7 prednášok pre deti materských a základných škôl na tému „Výživa“, „Prevencia fajčenia a iných závislostí“ a na tému „Zdravé zúbky“. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnilo 5 budúcich mamičiek. Budúce mamičky boli informované o tehotenstve, výžive, o pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti novorodenca. 

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 32 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

  5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci jún vyšetrených 120 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. Niektorí klienti (20) mali záujem o stanovenie závislosti na nikotíne, a to meranie kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2015 bola charakterizovaná:

a)            zvýšeným výskytom črevných ochorení na kampylobakteriózu, hlásených bolo 23 ochorení,

b)            výskytom črevných infekcií, hlásených bolo 7 ochorení na salmonelózu, 2 ochorenia enteropatogénnymi Escherichia coli, 1 ochorenie na enterokolitídu, 7 iných špecifikovaných bakteriálnych infekcií, 3 vírusové a iné črevné infekcie,

c)            výskytom toxoplazmózy, hlásené 3 ochorenia,

d)           výskytom chronickej vírusovej hepatitídy B,

e)            výskytom Lymeskej choroby, hlásené 2 ochorenia,  

f)             výskytom nozokomiálnej nákazy v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,

g)            nulovým výskytom tuberkulózy, prenosných pohlavných ochorení a meningitídy.

Spolu bolo hlásených 93 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 11 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za jún 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 87 (z toho 2 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 20, z toho umelých 4

Samovraždy: 

         Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    1