I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci august 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

  1. V období od 10.08. do 21.08.2015 boli vykonané odbornými zamestnancami nášho úradu mimoriadne cielené kontroly na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách so zameraním na kontrolu prítomnosti plavčíkov.  Kontroly boli vykonané na 3 sezónnych prírodných kúpaliskách, Zemplínska Šírava, stredisko Hôrka, Kamenec a Vinianske jazero a na 5 sezónnych umelých kúpaliskách, a to Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava, Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov, Zemplínska Šírava, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava, Letné kúpalisko v meste Strážske a Mestské kúpalisko v meste Sobrance. Pri kontrolách vyššie uvedených sezónnych kúpalísk neboli zistené nedostatky. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave. 

 2. Dňa 18.08.2015 bolo v rámci vizuálnej kontroly kvality vody určenej na kúpanie na Zemplínskej Šírave zistené premnoženie cyanobaktérií, stupeň III. hojný až masový výskyt podľa tab. 1 prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 309/2012 o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky MZ SR č. 397/2013 Z.z.. Na základe zistených skutočností bolo jednotlivým prevádzkovateľom, Obec Vinné, Obec Kaluža a Obec Klokočov vydané opatrenie so zákazom kúpania. Opatrenia so zákazom kúpania boli na základe vyhovujúcich odberov vzoriek vôd dňa 25.08.2015 odvolané.

  3. V hodnotenom letnom období boli vykonávané intenzívne kontroly v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Spolu bolo vykonaných 68 kontrol, pri ktorých boli uložené 2 opatrenia na mieste so zákazom používania surovín na výrobu zmrzlín po dátume minimálnej trvanlivosti a zákazom uvádzania zmrzlín na trh po dátume spotreby. V dvoch prípadoch boli uložené pokuty rozhodnutím v celkovej sume 700 €. V rámci kontrol bolo odobratých 75 vzoriek zmrzlín (5-vzorkovým systémom) na mikrobiologické vyšetrenie, z toho 8 vzoriek nevyhovelo pre prekročenie počtu koliformných baktérií a kvasiniek. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave. 

  4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 246 kontrol, 42 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 47 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 61 rozhodnutí, 8 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 86 rozhodnutí.

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2  blokové pokuty v  celkovej  sume  198 €, pokuta rozhodnutím v sume 150 €, 3 opatrenia na mieste s príkazom zneškodnenia výrobkov po dátume spotreby.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 67 vzoriek zo životného prostredia, 4 vzorky piesku, 52 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 115 sterov z prostredia.

5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti boli poskytnuté informácie pre  televíziu RTVS, JOJ a Markíza v súvislosti s výskytom siníc – cyanobaktérií na tému „Zákaz kúpania na Zemplínskej Šírave“. Po odvolaní zákazu kúpania na Zemplínskej Šírave boli poskytnuté rozhovory pre tlačovú agentúru SR, denník Korzár, pre Global 24 s témami „Kúpanie na Zemplínskej Šírave“ a „Vody sa už nemusíte báť“.  Rozhovory a informácie boli poskytnuté regionálnou hygieničkou nášho úradu.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2015 bola charakterizovaná:

a)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A a pretrvávajúcim epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A v obci Vŕbnica (11 ochorení),

b)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., hlásených 9 prípadov,

c)            výskytom Lymeskej choroby, hlásené 2 ochorenia,

d)           výskytom tuberkulózy,  

e)            výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásené 4 ochorenia,

f)             výskytom nešp. bakteriálnym zápalom mozgových plien, hlásené ochorenie u 6 mesačného dieťaťa žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach.

Spolu bolo hlásených 114 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 31 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za august 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 90 (z toho 2 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 27, z toho umelých 16

Samovraždy: 

         Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:    1

         z toho tvrdé drogy:    0