HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci október 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 312 kontrol, 3 kontroly nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 102 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 41 rozhodnutí, 9 záväzných stanovísk. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 74 vzoriek zo životného prostredia, 28 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 69 sterov z prostredia.

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená bloková pokuta v  sume  99 €,  opatrenie na mieste so zákazom uvádzania do obehu výrobky, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným  právnym predpisom, 3 pokuty rozhodnutím vo celkovej sume 2800 € prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania a rýchleho občerstvenia. V jednom prípade bola  daná náhrada nákladov v sume 46 €.     

Dňa 27.10.2015 pri výkone štátneho zdravotného dozoru opatrením na mieste bolo nariadené uzatvorenie prevádzky kaviarne hygienické nedostatky (prevádzka bez tečúcej teplej vody).

  2. V hodnotenom mesiaci v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s názvom Zdravé pracoviská bez stresu sa uskutočnil dňa 21. októbra na oddelení preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ Michalovce „Deň otvorených dverí“. Odbornými zamestnancami bolo poskytnuté poradenstvo ako aj materiály, týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, o strese a psychosociálnych rizikách na pracovisku. Cieľom tejto akcie bolo upozorniť, že aj stres patrí k zdravotným problémom súvisiacich s prácou.   

  3. V dňoch 23. – 25.10.2015 bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím v meste Veľké Kapušany s názvom „XXIII. jesenný Veľkokapušiansky jarmok“, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

 4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu v mesiaci október (Mesiac úcty k starším) prednášky pre dôchodcov okresu Michalovce s témami Osteoporóza, Alzheimerova choroba, kardiovaskulárne ochorenia, diabetes. Pre záujemcov boli vykonané merania krvného tlaku, stanovenia hladiny cholesterolu a glykémie.  

V hodnotenom mesiaci v rámci projektu bol vykonaný na stredných a vysokých školách v meste Michalovce u 68 respondentov dotazníkový prieskum pod názvom „O vplyve zdravotnej výchovy v prevencii alkoholovej závislosti“. Gestorom projektu je Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci október vyšetrených 50 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. Niektorí klienti mali záujem o stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti. 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci október 2015 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim výskytom vírusovej hepatitídy typu A,   hlásených 12 ochorení,

b)            výskytom pneumokokovej meningitídy, hlásené u 11-ročného dieťaťa,

c)            výskytom vírusovej meningitídy,

d)           výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu B,   

e)            výskytom nozokomiálnych nákaz, hlásené 3 prípady,

f)             nulovým výskytom tuberkulózy, prenosných pohlavných ochorení.

 

Spolu bolo hlásených 70 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 8 nepotvrdených.

V hodnotenom mesiaci boli v súvislosti s pretrvávajúcim výskytom vírusovej hepatitídy typu A vykonávané protiepidemické opatrenia v ohniskách nákaz (rodina, škola, zamestnanie), zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, vyhľadávanie podozrivých z ochorenia, poskytnutá zdravotná osveta, aktívna imunizácia, informovanie zainteresovaných. RÚVZ Michalovce vydalo formou rozhodnutia 296 opatrení. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla pre TV Markízu rozhovor na tému „Výskyt vírusovej hepatitídy typu A v okrese Michalovce“.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za október 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 82 (z toho 2 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 23, z toho umelých 9

Samovraždy: 

         Pokusy:   5

Nová drogová závislosť:    2

         z toho tvrdé drogy:    0