I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci november 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 238 kontrol, 20 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 91 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 4 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 41 rozhodnutí, 1 záväzné stanovisko a z vlastného podnetu bolo vydaných 286 opatrení rozhodnutím. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 44 vzoriek zo životného prostredia, 64 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 178 sterov z prostredia.

Za nedodržanie zákonom  stanovených povinností  boli uložené  3 blokové pokuty v celkovej sume  220 €,  4pokuty rozhodnutím v celkovej sume 2900 € prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania a rýchleho občerstvenia za závažné nedostatky v prevádzkovej hygiene.

 2. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu v mesiaci november pri príležitosti Svetového dňa diabetu 2 prednášky pre dôchodcov v meste Michalovce na tému „Diabetes mellitus a pohybová aktivita“.  

V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa uskutočnilo 7 prednášok pre žiakov základných škôl na II. stupni, nakoľko náklonnosť k drogám vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku a toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti. Prednášky boli s témami „Príznaky užívania drog a alkoholu u detí“, „Negatívny vplyv alkoholu, drogových i vzťahových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka“ a „Prevencia drogových závislostí“. Pre záujemcov boli poskytnuté aj brožúry, letáky.

  3. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 41 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a  3 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

 4. V hodnotenom období neboli na úrad podané žiadne sťažnosti, bolo podaných 5 podnetov. Po oznámení a prešetrení na mieste boli 2 podnety klasifikované ako opodstatnené. V jednom prípade bolo začaté správne konanie o uložení pokuty. Zariadenie pre poskytovanie kozmetických služieb bolo prevádzkované bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva.

 5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci november vyšetrených 38 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. Zároveň 15 klienti mali záujem o stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2015 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim výskytom vírusovej hepatitídy typu A,   hlásených 7 ochorení,

b)            epidemickým výskytom salmonelózy v Materskej škole na Ulici Švermovej v Michalovciach, kde zo 116 exponovaných detí ochorelo na salmonelózu 12 detí,

c)            výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásené 3 ochorenia,

d)           nulovým výskytom tuberkulózy,

e)            nulovým výskytom meningitídy.

 

Spolu bolo hlásených 100 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 12 nepotvrdených.

V hodnotenom mesiaci bola zaslaná pre všetky lôžkové zdravotnícke zariadenia v našom regióne informácia o projekte „Chránime našich pacientov. Očkujeme proti chrípke“.

Všetkým praktickým lekárom neštátnych zdravotníckych zariadení v okrese Michalovce a Sobrance bolo zaslané Oznámenie o povinnosti hlásenia prenosných ochorení a podozrení na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie.

Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Michalovce boli v mesiaci november zrušené veterinárne opatrenia na zdolanie nebezpečnej nákazy – salmonelózy v chove nosníc kury domácej produkujúcej vajcia určené na ľudskú spotrebu na farme AGRO-BIO s.r.o. Závadka.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za november 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 72 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 15, z toho umelých 7

Samovraždy: 

         Pokusy:   3

Nová drogová závislosť:    1

         z toho tvrdé drogy:    1