I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci december 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1.      Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené oznámenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Telové mlieko na bielenie pokožky – Active performance, moisturising toning body milk, Gél na bielenie pokožky – Active performance multi-action, moisturising toning cream gel, značka: QEI+Paris – Laboratoire Pharmaplus, krajina pôvodu: Francúzsko. V uvedených výrobkoch bola zistená látka hydrochinón, ktorá sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn a môžu spôsobiť kožné alergie.

Celkovo bolo vykonaných 36 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt a predaj uvedených nebezpečných kozmetických výrobkov.

  2. Odbornými zamestnancami nášho úradu boli vykonané mimoriadne cielené kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike v dňoch 27.11. – 13.12.2015. V našom regióne bolo vykonaných spolu 19 cielených kontrol, z ktorých bola zaslaná správa na ÚVZ SR.

V dňoch 11. – 12.12.2015 bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím v meste Michalovce s názvom XXIV. Vianočné trhy, ktoré boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

 3. V hodnotenom mesiaci sa začalo s realizáciou projektu COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative), ktorý je súčasťou Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025. Do projektu sa zapojilo celkovo 94 detí, vo vekovej skupine 7 rokov, z toho 43 detí z mestských a 51 detí z vidieckych škôl. Odborné zamestnankyne nášho úradu vykonali v tejto vekovej skupine merania (váha, výška, obvod pás/boky) a zároveň aj dotazníkový prieskum.    

  4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 212 kontrol, 36 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrolách bola uložená bloková pokuta v sume 99 €, 3 pokuty rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností v celkovej sume 500 € (prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 61 rozhodnutí, 7 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu  69 rozhodnutí.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 43 vzoriek zo životného prostredia, 24 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 126 sterov z prostredia.

 5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu v mesiaci december pri príležitosti Svetového dňa AIDS prednášku pre študentov v meste Michalovce, zameranú na informovanie o tomto ochorení a predovšetkým jeho prevenciu.  V súvislosti so stúpajúcim nárastom chrípkových ochorení regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre TV Mistral na tému „Chrípka na vzostupe“.

 

 

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2015 bola charakterizovaná:

a)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A a epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A v obci Trhovište, hlásených spolu 11 ochorení,

b)            výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 13 ochorení na salmonelózu, 4 kampylobakteriálne enteritídy, 1 schigelóza, 1 enterokolitída, 3 ochorenia na lambiázu, 2 iné špecifikované bakteriálne infekcie, 7 vírusových a iných črevných infekcií;

c)            výskytom prenosného pohlavného ochorenia, hlásené 1 ochorenie,

d)           výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., hlásené boli 2 prípady,

e)            nulovým výskytom tuberkulózy,

f)             nulovým výskytom meningitídy,

g)            chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt.

 

Spolu bolo hlásených 105 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 6 nepotvrdených.

Všetkým lekárom neštátnych zdravotníckych zariadení pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance bol zaslaný Očkovací kalendár na rok 2016 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za december 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 77 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 22, z toho umelých 8

Samovraždy: 

         Pokusy:   1

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    2