HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci január 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1.      Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené oznámenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Očná špirála – Mascara, značka: Cantare, krajina pôvodu: neuvedená. Krém na narovnanie a uhladenie vlasov, gél na lesk vlasov, značka: BERRYWELL, krajina pôvodu: Nemecko. Podľa zoznamu zložiek sa v uvedených výrobkoch nachádza látka izobutylparabén, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkoch) nariadenia EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Mydlo na bielenie pokožky – Super Lightening Antiseptic Soap, značka: Rapid´Clair, krajina pôvodu: Kamerun.  Krém – Body Treat/ MAXITONER, značka: Caring, krajina pôvodu: Nigéria. Korektor na čierne bodky a akné – Crème B.S.C Black Spot Corrector, značka: Carotone, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Vo vyššie uvedených výrobkoch bola zistená látka hydrochinón, ktorá sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn a môžu spôsobiť kožné alergie.

Celkovo bolo vykonaných 39 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt a predaj uvedených nebezpečných kozmetických výrobkov.

Na základe hlásenia rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) a žiadosti o vykonanie kontrol z ÚVZ SR vo veci zisteniaprítomnosti nepovolenej novej zložky potravín Acacia rigidula a nepovolenej zložky methylsynephrine a phenethylamine derivát vo výživovom doplnku NOXPUMPTM  450 g, vyrobené v USA. Boli vykonané 2 cielené kontroly, pri ktorých nebol zistený výskyt predmetného výrobku.

  2. V mesiaci január bola činnosť nášho úradu zameraná na vyhodnotenie plnenia hlavných úloh, lokálnych priorít, programov a projektov ÚVZ SR, vyhodnotenie podnetov, vypracovanie hodnotiacej správy z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, kozmetických výrobkov. Bola ukončená výročná správa o činnosti nášho úradu za rok 2015 a zaslaná na RÚVZ Košice a ÚVZ SR Bratislava.

  3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 99 kontrol, 37 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 30 rozhodnutí, 6 záväzných stanovísk a 398 opatrení rozhodnutím v súvislosti s pretrvávajúcim výskytom vírusovej hepatitídy typu A.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 29 vzoriek zo životného prostredia a 24 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov.

  4. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci január vyšetrených 28 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2016 bola charakterizovaná:

a)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA), pretrvávajúcim epidemickým výskytom VHA v obci Trhovište  a epidemickým výskytom VHA v obci Jastrabie, hlásených spolu 12 ochorení,

b)            epidemickým výskytom salmonelózy, hlásených spolu 21 ochorení,

c)            výskytom črevných ochorení,  hlásených spolu 15 ochorení,

d)           výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu C, hlásené 2 ochorenia,

e)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., hlásených 9 prípadov,

f)             nulovým výskytom tuberkulózy,

g)            nulovým výskytom meningitídy,

h)            nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení,

i)              chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt.

 

Spolu bolo hlásených 135 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 8 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za január 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 86 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 28, z toho umelých 10

Samovraždy: 

         Pokusy:   7

Nová drogová závislosť:    8

         z toho tvrdé drogy:    4