I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci marec 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené oznámenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Zelená farba na tetovanie – značka: Intenze, krajina pôvodu: USA. Výrobok obsahuje vysoké množstvo bária. Uvedená farba nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritéria na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up. Telové mlieko na bielenie pokožky – 1. Active Efficacite Extreme Lait Corporel, značka: QEI+Paris, 2. Efficacitè Exceptionnel, Lait corporel Eclaircissant Intense, 3. Harmonie Reparateur Multi-vitamin strong lotion with carrot oil, značka: 55 H+PARIS,  krajina pôvodu: neznáma. Výrobky obsahujú hydrochinónmôžu spôsobiť kožné alergie.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 40cielenýchkontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt predmetných nebezpečných kozmetických výrobkov.

  2. V hodnotenom mesiaci bol vykonaný dotazníkový prieskum v rámci programu pre podporu spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách - „Školské ovocie“. Do prieskumu sa zapojili deti z materských a základných škôl a bude prebiehať v mesiaci marec až jún.

  3. Pri príležitosti Svetového dňa vody bolo dňa 21.03.2016 na RÚVZ Michalovce vykonávané orientačné vyšetrenie vzoriek vôd na ukazovateľ dusičnany z individuálnych vodných zdrojov testovacími prúžkami pre semikvantitatívne stanovenie dusičnanov. Vyšetrených bolo 48 vzoriek vôd, z toho 10 vzoriek nevyhovujúcich. Pre záujemcov boli poskytnuté zdravotno-výchovné materiály, odborné poradenstvo, zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, možnosť rozšíreného laboratórneho vyšetrenia vzoriek vôd. 

  4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 216 kontrol, 69 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo prešetrené podozrenie na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 61 rozhodnutí, 11 záväzných stanovísk Z vlastného podnetu boli vydané 2 rozhodnutia a 47 opatrení rozhodnutím. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 blokové pokuty v celkovej sume 219 € a pokuta rozhodnutím v sume 150 €. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 56 vzoriek zo životného prostredia, 39 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov, 177 sterov z prostredia Podľa harmonogramu boli odobraté 3 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ Bratislava.

  5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu v dňoch 14. – 20. marca v rámci kampane „Týždeň mozgu“ 7 prednášok pre žiakov ZŠ v meste Strážske, študentov a dôchodcov v meste Michalovce. Zámerom tejto kampane bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou tejto akcie boli aktivity, spojené s ukážkou tréningu pamäte a praktické cvičenia na zlepšovanie pamäte v seniorskom veku.    

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 6 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

 6. V hodnotenom období bol na úrad podaný podnet, ktorý po prešetrení bol klasifikovaný ako opodstatnený a zistené nedostatky boli riešené na mieste kontroly blokovým konaním.

 7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci marec vyšetrených 30 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2016 bola charakterizovaná:

a)            epidemickým výskytom vírusovej hepatitíd typu A, hlásených 12 ochorení,

b)            epidemickým výskytom rotavírusovej enteritídy v RN Sobrance, n.o., hlásených 11 ochorení,

c)            epidemickým rodinným výskytom parotitis epidemica, hlásených 6 ochorení,

d)           zvýšeným výskytom varicelly,hlásených spolu 186 ochorení,

e)            výskytom nozokomiálnych nákaz, hlásených 9 prípadov,

f)             výskytom toxoplazmózy,

g)            výskytom prenosného pohlavného ochorenia,

h)            nulovým výskytom tuberkulózy a meningitídy,

i)              chrípkovou aktivitou – III. stupeň – lokálne epidémie. Z dôvodu výskytu chrípkového ochorenia boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v 11 zariadeniach materských a základných škôl okresu Michalovce a Sobrance.

 

Spolu bolo hlásených 269 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 7 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za marec 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 76 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 23, z toho umelých 10

Samovraždy: 

         Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:    5

         z toho tvrdé drogy:    3