I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci júl 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1.      Odbornými zamestnancami nášho úradu boli vykonané  opakované  cielené kontroly na vybraných

pieskoviskách v meste Michalovce a Sobrance. Kontroly boli zamerané na odstránenie nedostatkov, zistených pri mimoriadnej kontrole pieskovísk, ktoré boli nariadené Hlavným hygienikom SR v mesiaci máj – jún. Pri opakovaných kontrolách nedostatky neboli zistené.

   2. Pozornosť bola venovaná kontrole hygienických podmienok v jednotlivých strediskách na Zemplínskej Šírave (ZŠ) a Vinianskom jazere (VJ), kontrole letných kúpalísk, sezónnych ubytovacích zariadení a dodržiavanie hygienických požiadaviek na kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením.Vykonávala sa kontrola kvality rekreačnej vody, ktorá bola odoberaná a vyšetrovaná zo všetkých stredísk na ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch. Výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke a cez Informačný systém pre vody na kúpanie, cez stránku www.uvzsr.sk.

   3. V hodnotenom mesiacibolo hlásené 1 detské zotavovacie podujatie na Zemplínskej Šírave, v ktorej sa odrekreovalo 47 detí. Pri vykonanej kontrole hygienické nedostatky neboli zistené.

   4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 224 kontrol, 103 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 37 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 113 rozhodnutí, 10 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 262 opatrení rozhodnutím v súvislosti s pretrvávajúcim výskytom vírusovej hepatitídy typu A. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 54 vzoriek zo životného prostredia, 54 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov, 58 sterov z prostredia.

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené  2 blokové  pokuty v  celkovej sume  159 €, pokuta rozhodnutím  pre hygienické nedostatky v sume 200 €. V jednom prípade bolo uložené opatrenie na mieste so zákazom používania potravín po dátume spotreby v zariadení rýchleho občerstvenia a náhrada nákladov v sume 37 €.

  5. Na RÚVZ Michalovce sa v tomto mesiaci uskutočnil kurz Čakáme na bociana, ktorého sa zúčastnilo 5 budúcich mamičiek. Budúce mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasť kurzu tvorila aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia v NsP Š. Kukuru v Michalovciach.

  6. Na základe úspešne vykonaných skúšok boli orgánom verejného zdravotníctva vydané 2 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a  4 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť na prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2016 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených 59 ochorení v okrese Michalovce a Sobrance,

b)            zvýšeným výskytom varicelly,hlásených spolu 73 ochorení,

c)            výskytom tuberkulózy, hlásené 3 ochorenia,

d)           výskytom lymeskej boreliózy, hlásených 6 ochorení,

e)            výskytom parotitídy, hlásené 1 ochorenie,

f)             výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., hlásených 7 prípadov,

g)            nulovým výskytom meningitídy a prenosných pohlavných ochorení.

 

Spolu bolo hlásených 322 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 19 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za júl 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 91 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 16, z toho umelých 7

Samovraždy: 

         Pokusy:   4

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    1