I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci september 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1.  Na Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava bola zaslaná správa z vykonaných intenzívnych kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2016 v okrese Michalovce a Sobrance a správa o vyhodnotení letnej kúpacej sezóny na prírodných a umelých kúpaliskách v roku 2016. Správy z kontrol boli zaslané v požadovanom termíne.

  2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 240 kontrol, 55 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 56 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 79 rozhodnutí, 19 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo  vydané 1 rozhodnutie. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 48 vzoriek zo životného prostredia a 40 sterov z prostredia.  Taktiež boli odobraté 2 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ Bratislava.

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených  13 blokových  pokút v  celkovej sume  819 € a 3 pokuty rozhodnutím  podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v celkovej sume 1200 €pre prevádzkovanie zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a pokuta vo výške 150 € pre hygienické nedostatky v zariadení čajovne. Boli vydané 4 opatrenia na mieste so zákazom prevádzky predajne potravín MILK AGRO na Ul. Gorkého v Sobranciach, pohostinstva 11-tka PUB na Ulici prof. Hlaváča v Sobranciach a pohostinstva A-čko pub na Ulici Gorkého v Sobranciach v súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A u zamestnancov týchto zariadení. 

3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila prednášky pre vedúce školských jedální (ŠJ), hlavné kuchárky a ostatných zamestnancov, zamerané na povinnosti pracovníkov ŠJ, osobnú hygienu, manipuláciu s potravinami, prevádzkovú hygienu, realizáciu HACCP v školských zariadeniach a na povinnú dokumentáciu.  Pre deti materských škôl sa uskutočnili 2 prednášky na tému „Zdravé zúbky“, pre študentov stredných škôl 3 prednášky na tému „Fetálny alkoholový syndróm“, „Alkohol a ženy“, zamerané hlavne na zdravotné následky z konzumácie alkoholu a 2 prednášky pre dôchodcov a študentov na tému „Prevencia obezity“.

Pri príležitosti 10. ročníka Svetového dňa srdca dňa 29.09.2016 v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca sa vykonalo v priestoroch MSÚ Michalovce bezplatné  meranie antropometrických a biochemických ukazovateľov (krvný tlak, stanovenie hladiny cholesterolu, glykémia, BMI) spolu s odborným poradenstvom zameraným na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a na zníženie rizika prostredníctvom zmeny životného štýlu. V rámci tejto kampane bolo vyšetrených 50 klientov.

 4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 45 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 2 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.  

  5. V hodnotenom mesiaci neboli na úrad podané žiadne sťažnosti, bolo podaných 6 podnetov. Po oznámení a prešetrení na mieste boli 4 podnety klasifikované ako opodstatnené. Voči prevádzkovateľom bolo začaté správne konanie. V jednom prípade bol podnet po prešetrení odstúpený kompetentnému orgánu na vybavenie a v jednom prípade bol podnet neopodstatnený.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2016 bola charakterizovaná:

a)            epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A v okrese Sobrance, hlásených 40 ochorení,

b)            zvýšeným výskytom vírusovej hepatitídy v okrese Michalovce,hlásených 31 ochorení,

c)            výskytom vírusovej meningitídy, hlásené 2 ochorenia,

d)           výskytom lymeskej boreliózy, hlásené 2 ochorenia,

e)            výskytom tuberkulózy, hlásené 2 ochorenia,

f)             nulovým výskytom nozokomiálnych nákaz a prenosných pohlavných ochorení.

 

Spolu bolo hlásených 104 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 4 nepotvrdených.

V hodnotenom období prebiehala administratívna kontrola pravidelného očkovania k 31.08.2016 v ambulanciách neštátnych zdravotníckych zariadení pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance.

V  súvislosti s epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v mesiaci september bolo vydaných až 1837 opatrení rozhodnutím.  

Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené v plnom rozsahu v rodinách, kolektívoch, v závodoch, zariadeniach a prevádzkach v spolupráci s oddeleniami hygieny životného prostredia, hygieny deti a mládeže, hygieny výživy a oddelenia preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ Michalovce a mestom Sobrance – dezinfekcia, lekársky dohľad, vyhľadávanie podozrivých z nákazy a ochorenia, aktívna imunizácia, atď.

S epidemickým výskytom VHA boli v hodnotenom mesiaci vykonané tieto opatrenia:

- výzva pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Závod Michalovce (VVS)  na okamžitú a dôslednú kontrolu stavu verejnej kanalizácie celého mesta Sobrance a následne podanie písomného vyjadrenia o vykonaných opatreniach a zistených nedostatkov;

- zvolané pracovné stretnutie s vedením VVS za účelom kontroly kvality pitnej vody v meste Sobrance a stavu verejnej kanalizácie celého mesta Sobrance;

- vydaná Verejná vyhláška č. 2016/04524-2 zo dňa 19.09.2016, v ktorej všetkým fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Sobrance vo veku od jedného roku do pätnásteho roku veku a všetkým fyzickým osobám vo veku od troch rokov do pätnásteho roku veku navštevujúce predškolské a školské zariadenia v meste Sobrance nariaďuje povinnosť podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa aktívnej imunizácii podľa pokynov ošetrujúceho lekára;

- výzva pre mesto Sobrance na podanie stanoviska k odstráneniu čiernych skládok odpadu na Ul. Michalovskej v meste Sobrance a zrealizovanie pokosenia trávy na mestských pozemkoch;

- informácia pre mesto Sobrance o výskyte ochorenia VHA emailom;

- všetky školské zariadenia v okresoch Michalovce a Sobrance, mestské úrady (Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany a Strážske), okresné úrady Michalovce a Sobrance a VÚC Košice boli upozornené na zintenzívnenie epidemiologických opatrení smerujúcich k tlmeniu prenosu nákazy;

- výzva pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa povodia Laborca, Michalovce na vykosenie trávy a vyčistenie lokality medzi ulicami Michalovská a Bernolákova v meste Sobrance, kde sa nachádzajú čierne skládky odpadu, pričom odpadky sa vyskytovali aj v okolí odvodňovacieho kanálu a navyše okolie tohto kanálu bolo zarastené trávou;

- pracovné stretnutie RÚVZ Michalovce so zástupcami MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a prednostu Okresného úradu v Sobranciach ohľadom informácie o vírusovej hepatitíde typu A a spôsobe jej šírenia medzi ľuďmi;

- účasť regionálnej hygieničky RÚVZ Michalovce na Bezpečnostnej rade okresu Sobrance na základe pozvánky OÚ Sobrance;

- podľa § 15 odst. (1) písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásilo mesto Sobrance dňa 21.09.2016 na území mesta Sobrance mimoriadnu situáciu.

- účasť zástupcov RÚVZ Michalovce na krízovom štábe pri Mestskom úrade Sobrance v dňoch 22.09., 23.09. a 26.09.2016.

RÚVZ Michalovce aktualizuje každý pracovný deň (o 10,00 hod) vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte VHA v meste Sobrance na webovej stránke nášho úradu www.ruvzmi.sk.

 

Regionálna hygienička nášho úradu zároveň poskytla informácie  k VHA v okrese Sobrance, poskytla rozhovor pre RTVS, televíziu Markiza a JOJ, informácie pre denník Korzár, Pravda, Zemplínske noviny, Plus 1 deň, Košický denník, TASR a poskytla rozhovor pre rádio Regina Košice na tému „Epidemiologická situácia v meste Sobrance“.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za september 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 102 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 7, z toho umelých 3

Samovraždy: 

         Pokusy:   3

Nová drogová závislosť:    3

         z toho tvrdé drogy:    1