I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci október 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

 1.      Odbornými  zamestnancami  nášho  úradu  boli  vykonané  v   hodnotenom  mesiaci  mimoriadne

cielené kontroly so zameraním:

- na dodržiavanie hygienických požiadaviek v soláriách. Skontrolovaných bolo 14 zariadení, z toho 12 v okrese Michalovce a 2 v okrese Sobrance.

- na monitoring prítomnosti marketingu a reklamy na propagáciu nezdravých potravín v bufetoch, nápojových automatoch v priestoroch škôl a školských jedální. Vykonaných bolo spolu 15 kontrol.

Správy z týchto kontrol boli zaslané v požadovanom termíne na Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava.  

  2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 255 kontrol, 72 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 36 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 49 rozhodnutí, 19 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu boli  vydané 3 rozhodnutia a 706 opatrení rozhodnutím v súvislosti s epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 68 vzoriek zo životného prostredia a 116 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora.  

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená  bloková pokuta v  sume  45 €, pokuta rozhodnutím v sume 300 €pre prevádzkovanie pohrebnej služby bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a pokuta rozhodnutím pre hygienické nedostatky v zariadení pohostinstva v sume 300 €.

3.  RÚVZ Michalovce, oddelenie epidemiológie sa v období od 1.9.2016 do 31.10.2016 zapojilo do projektu vykonanie prevalečného sledovania „Infekcie súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v európskych zariadeniach dlhodobej starostlivosti (HALT-3)“.  Do prevalenčnej štúdie za okresy Michalovce a Sobrance bolo spolu zapojených 260 klientov zo 4 zariadení dlhodobej starostlivosti.  Zamestnanci oddelenia epidemiológia v období od 1.10.2016 do 31.12.2016 participujú na projekte „Európska Surveillance infekcií Clostridium difficile“. Do tohto projektu je zapojená Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s..

 4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila prednášky pre seniorov (Mesiac úcty k starším) v okrese Michalovce s témami, „Osteoporóza“, „Pohyb je zdravie“, „Srdcovo-cievne ochorenia“, „Prevencia Alzheimerovej choroby“, „Očkovanie“, „Duševné zdravie v staršom veku“. Pre deti základnej školy v Michalovciach sa uskutočnila prednáška na tému „Správne umývanie rúk“.

RÚVZ Michalovce, oddelenie preventívneho pracovného lekárstva sa aj v tomto roku zapojilo do kampane Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorého hlavným cieľom bolo  odborným poradenstvom zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti vytvárania zdravých a bezpečných podmienok pre prácu.  

 5. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 63 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 3 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.  

 6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci október vyšetrených 38 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. Niektorí klienti mali záujem o stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci október 2016 bola charakterizovaná:

a)            postupnou stabilizáciou vo výskyte vírusovej hepatitídy typu A v okrese Sobrance, hlásených 12 ochorení,

b)            zvýšeným výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v okrese Michalovce a epidemickým výskytom v obci Laškovce,hlásených spolu 36 ochorení,

c)            výskytom lymeskej boreliózy, hlásené 1 ochorenie,

d)           výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,  hlásených 6 prípadov,

e)            výskytom tuberkulózy, hlásené 2 ochorenia,

f)             nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení a meningitídy,

g)            chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt. Z dôvodu výskytu chrípkového ochorenia bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v obci Pavlovce nad Uhom (Špeciálna základná škola).

 

Spolu bolo hlásených 142 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 24 nepotvrdených.

Vzhľadom na významný pokles ochorení VHA u obyvateľov mesta Sobrance dňom od 28.10.2016 pominuli dôvody na zákaz hromadných podujatí v meste Sobrance.

Regionálna hygienička nášho úradu zároveň poskytla aj rozhovor pre denník Plus 1 deň na tému „Aktuálne informácie k VHA v okresoch Michalovce a Sobrance“.

V obci Laškovce od 26.8.2016 do 31.10.2016 ochorelo 12 osôb na VHA, z toho 10 ochorení v rómskej osade, žijúcich v obydliach s nízkym hygienickým štandardom bývania a bez napojenia na kanalizáciu. Bolo zistené, že obyvatelia vyvážajú vlastné žumpy do obecného kanála pretekajúceho za záhradami rómskych obydlí. O danej skutočnosti bol písomne informovaný starosta obce.  Protiepidemické opatrenia boli vykonávané priebežne zamestnancami oddelenia epidemiológie v ohniskách nákaz (rodina, predškolské a školské zariadenia, zamestnanie) v spolupráci s oddelením hygieny výživy, hygieny deti a mládeže a oddelením preventívneho pracovného lekárstva ako dezinfekcia, lekársky dohľad, zvýšený zdravotný dozor, vyhľadávanie podozrivých z nákazy, zdravotná osveta, aktívna imunizácia a informovanie zainteresovaných.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce hlásila za mesiac október 2016 hlásila výskyt trichinelózy u diviakov v k.ú. Jovsa okresu Michalovce.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za október 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 79 (z toho 2 s vrodenou vývojovou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 21, z toho umelých 5

Samovraždy: 

         Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    4