I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci november 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 327 kontrol, 55 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 87 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 50 rozhodnutí, 16 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo  vydané 1 rozhodnutie a bolo vydaných 551 opatrení rozhodnutím v súvislosti s epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 54 vzoriek zo životného prostredia, 44 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 423 sterov z prostredia.  

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností  bola  uložená  bloková  pokuta  na  mieste v sume  60 €, 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1150 € pre prevádzkovanie zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a 2 pokuty rozhodnutím pre hygienické nedostatky v zariadeniach spoločného stravovania v celkovej sume 300 €. V jednom prípade bolo vydané opatrenie na mieste so zákazom prevádzky predajne potravín v obci Zemplínske Kopčany v súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A u zamestnanca predmetnej predajne.

 2.  RÚVZ Michalovce, oddelenie epidemiológie v období od 1.10.2016 do 31.12.2016 participuje na projekte „Európska Surveillance infekcií Clostridium difficile“. Do tohto projektu je zapojená Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s..

 3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila prednášky pre deti základných a stredných škôl v meste Michalovce, Strážske a Sobrance s témami, „Drogy, fajčenie, alkohol“, „Hygiena tela“, „Prevencia hepatitídy typu A“, pre seniorov s témami „Prevencia srdcovocievnych ochorení“ a „Alzheimerova choroba“. Na odbornom seminári v Poprade bola prezentovaná prednáška na tému „Materiály a predmety určené na styk s potravinami“ a na krajskom seminári v Košiciach prednáška na tému „Saunovačik“.

 4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 16 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

  5. V mesiaci november neboli na úrad podané žiadne sťažnosti, boli podané 4 podnety. Po oznámení a prešetrení na mieste boli 2 podnety klasifikované ako opodstatnené. Voči prevádzkovateľom bude začaté správne konanie. V jednom prípade bol podnet neopodstatnený a v jednom odstúpený kompetentnému orgánu na vybavenie.

 6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 48 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. Niektorí (10 klienti) mali záujem o stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2016 bola charakterizovaná:

a)            zvýšeným výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v okrese Michalovce a protrahovaným epidemickým výskytom VHA v obci Laškovce,hlásených 20 ochorení,

b)            výskytom lymeskej boreliózy, hlásené 1 ochorenie,

c)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,  hlásených 12 prípadov,

d)           výskytom meningitídy, hlásené 1 ochorenie,

e)            výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásené 3 ochorenia,

f)             nulovým výskytom tuberkulózy,

g)            chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt.

Spolu bolo hlásených 109 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 19 nepotvrdených.

Regionálna hygienička nášho úradu poskytla pre TASR aktuálnu informáciu k výskytu VHA v okresoch Michalovce a Sobrance.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac november 2016 hlásila výskyt trichinelózy u diviakov v katastrálnom území Jovsa okresu Michalovce.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za november 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 76 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 20, z toho umelých 4

Samovraždy: 

         Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:     5

         z toho tvrdé drogy:    4