I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci december 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. Pozornosť bola venovaná mimoriadnej kontrole zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike. Kontroly boli zamerané na kontrolu prípravy, manipulácie a podávanie pokrmov a nápojov, najmä na kontrolu pôvodu surovín, dátumu spotreby, prevádzkovej hygieny, manipulácie s odpadom a pod. Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 22 kontrol.Správa z kontrol bola zaslaná v požadovanom termíne na Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava.

V dňoch 9. a 10.12.2016 bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím v meste Michalovce s názvom XXV. Vianočné trhy a v dňoch 16. a 17.12.2016 v meste Veľké Kapušany pod názvom Vianočný jarmok. Hromadné podujatia boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

 2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 196 kontrol, 69 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 47 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 77 rozhodnutí, 9 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 247 opatrení rozhodnutím v súvislosti s epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 25 vzoriek zo životného prostredia, 30 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 186 sterov z prostredia. 

V hodnotenom období boli uložené 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 600 € za používanie vodných zdrojov na pitné účely bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva.

3. V hodnotenom mesiaci bol na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach hlásený výskyt hnačkových ochorení v zariadení seniorov a domova sociálnych služieb Súcit vo Veľkých Kapušanoch. Pri epidemiologickom šetrení bolo zistené, že z celkového počtu 90 klientov ochorelo 13 klientov. V klinickom obraze prevládali hnačky a následne prudké zvracania. Trvanie  klinických príznakov ochorenia boli cca 1 – 2 dni. Na laboratórne vyšetrenia boli odobraté rektálne výtery u chorých osôb, z ktorých neboli izolované epidemiologicky závažné mikroorganizmy. Následne bol vykonaný štátny zdravotný dozor v spolupráci s oddelením hygieny výživy a boli odobraté stery z prostredia (kuchyňa, jedáleň), kde boli izolované závažné mikroorganizmy - baktérie: Enterobacter a Staphylococcus aureus produkujúci enterotoxín. V predmetnom zariadení boli nariadené protiepidemické opatrenia v plnom rozsahu a boli nariadené rektálne výtery u všetkých zamestnancov zariadenia. Výsledky výterov u zamestnancov boli negatívne.

Nakoľko v pracovnom prostredí bol zistený Staphylococcus aureus produkujúci enterotoxín typ C, je predpoklad, že sa pravdepodobne jednalo o ochorenie - alimentárnu stafylokokovú intoxikáciu.

  4.V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila prednášky pre deti základných a stredných škôl v obci Bracovce a v meste Michalovce s témami „Drogy“ a pri príležitosti Svetového dňa AIDS prednášku, zameranú na informovanie o tomto ochorení a predovšetkým jeho prevenciu.

 5. V mesiaci december bol na úrad podaný  podnet na zariadenie spoločného stravovania – reštauráciu v meste Michalovce. Po oznámení bola ihneď vykonaná kontrola, pri ktorej boli zistené nedostatky v skladovaní a uchovávaní surovín. Podnet bol klasifikovaný ako opodstatnený. Voči prevádzkovateľom bude začaté správne konanie.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2016 bola charakterizovaná:

a)            zvýšeným výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) a protrahovaným výskytom VHA v obci Laškovce a Malčice,hlásených spolu 24 ochorení,

b)            epidemickým výskytom alimentárnej stafylokokovej intoxikácie v DSS Súcit Veľké Kapušany, hlásených 13 ochorení,

c)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,  hlásené 3 prípady,

d)           výskytom akútnej hepatitídy typu B, hlásené 1 ochorenie u dôchodcu,

e)            výskytom akútnej hepatitídy typu C,hlásené 1 ochorenie u mladého muža,

f)             výskytom lymeskej boreliózy,hlásené 1 ochorenie,

g)            výskytom nešpecifikovaného bakteriálneho zápalu mozgových plien, hlásené 1 ochorenie, ktoré bolo potvrdené klinicky a biochemicky,

h)            nulovým výskytom tuberkulózy,

i)              nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení,

j)              chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt.

Spolu bolo hlásených 141 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 19 nepotvrdených.

V mesiaci december bol zaslaný všetkým lekárom neštátnych zdravotníckych zariadení pre deti a dorast a dospelých  v okrese Michalovce a Sobrance Očkovací kalendár na rok 2017 pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých.

Regionálna hygienička nášho úradu poskytla pre TASR informáciu o vývoji chrípky a akútnych respiračných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac december 2016 hlásila výskyt trichinelózy u diviakov v katastrálnom území Jovsa okresu Michalovce.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za december 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 97 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 28, z toho umelých 9

Samovraždy: 

         Pokusy:   0

Nová drogová závislosť:     4

         z toho tvrdé drogy:    4