I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

  1. V mesiaci január 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

-  vyhodnotenie plnenia hlavných úloh, programov a projektov ÚVZ v SR za rok 2016,

-  vyhodnotenie podnetov za rok 2016,

-  vypracovanie výkazníctva a štatistiky za rok 2016,

- vypracovanie hodnotiacej správy z výkonu štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly potravín, kozmetických výrobkov v okresoch Michalovce a Sobrance za rok 2016.

Bola ukončená výročná správa o činnosti nášho úradu za rok 2016 a zaslaná na RÚVZ Košice a ÚVZ SR Bratislava.

  2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 154 kontrol, 53 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami (RAPEX) a 43 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 45 rozhodnutí, 11 záväzných stanovísk. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená pokuta rozhodnutím v sume 350 €. Z vlastného podnetu bolo vydaných 19 opatrení rozhodnutím v súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A v okrese Michalovce. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 39 vzoriek zo životného prostredia a 53 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora. 

  3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila prednášky pre deti materských a základných škôl v meste Michalovce na tému „Zdravé zúbky“, pre dôchodcov v obci Oborín a Lekárovce na tému „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení“ a v meste Michalovce na tému „Psychologické aspekty komunikácie“. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre TV Mistral na tému „Vírusová hepatitída typu A v okrese Michalovce“ a poskytla informácie pre TASR na tému „Chrípka a akútne respiračné ochorenia v okrese Michalovce“.  

  4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 42 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a  4 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

 5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci január vyšetrených 48 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. Niektorí mali záujem o stanovenie stupňa závislosti na nikotíne, meranie kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2017 bola charakterizovaná:

a)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA),hlásených 7 ochorení v okrese Michalovce,

b)            výskytom črevných ochorení,  hlásených spolu 34 ochorení,

c)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,  hlásené 3 prípady,

d)           nulovým výskytom tuberkulózy, meningitídy a prenosných pohlavných ochorení,

e)            chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt (1. – 3. kalendárny týždeň)

f)             chrípkovou aktivitou – III. stupeň – lokálne epidémie (4. kalendárny týždeň).

Spolu bolo hlásených 107 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 8 nepotvrdených.

V súvislosti s výskytom chrípkového ochorenia boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v mestách Michalovce (II. ZŠ, VII. ZŠ) a Veľké Kapušany (Gymnázium, SOŠ), v obciach Pavlovce nad Uhom (ŠZŠ), Vinné (MŠ), Veľké Slemence (MŠ), Vysoká nad Uhom (MŠ) a Úbrež (MŠ, ZŠ).

V hodnotenom mesiaci boli v rámci surveillance chrípky odobraté aj vzorky biologického materiálu na záchytnosť vírusu chrípky. Zo vzoriek boli oddelením virológie a antiinfekčnej imunológie RÚVZ Košice izolované vírusy: 3 x vírus chrípky A/H3,

                                         1 x vírus chrípky B.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce v mesiaci január 2017 zrušila opatrenia, vydané z dôvodu pozitívneho laboratórneho výsledku na trichinelózu u diviakov v katastrálnom území Jovsa v okrese Michalovce.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za január 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 75 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 21, z toho umelých 8

Samovraždy: 

         Pokusy:   0

Nová drogová závislosť:     5

         z toho tvrdé drogy:    3