I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci február 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 253 kontrol, 39 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 79 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 42 rozhodnutí a 16 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu boli vydané 2 rozhodnutia a 19 opatrení rozhodnutím v súvislosti s epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A. Za nedodržanie  zákonom stanovených povinností boli uložené 2 blokové pokuty na mieste v celkovej sume 90 €.  

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 59 vzoriek zo životného prostredia, 58 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 30 sterov z prostredia.  Zároveň boli odobraté 2 kozmetické výrobky pre deti na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ Poprad.

  2. V hodnotenom mesiaci boli odbornými zamestnancami nášho úradu vykonané kontroly na pracoviskách s rizikovými prácami (5 kontrol), chránených pracoviskách (6 kontrol) a kontrola zameraná na manipuláciu s karcinogénnymi látkami. Bolo prešetrené jedno podozrenie na chorobu z povolania.

  3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu prednášky pre deti materských a základných škôl v meste Michalovce na tému „Zdravé zúbky“, pre dôchodcov v meste Michalovce  na tému „Desatoro prevencie onkologických ochorení“ a „Alzheimerova choroba“, v obciach Lúčky a Ložín na tému „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení“. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla informáciu pre TASR na tému „Akútne respiračné ochorenia a chrípka v okrese Michalovce“.

  4. V poradenskom centre RÚVZ Michalove bolo v mesiaci február vyšetrených 49 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, 10 klienti mali záujem o stanovenie stupňa závislosti na nikotíne, meranie kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2017 bola charakterizovaná:

a)            výskytom črevných ochorení, hlásené boli 3 ochorenia na salmonelózu a 1 vylučovanie, 7 kamplylobakteriálnych enteritíd, 17 enterokolitíd, 1 infekcia enteropatogénnym Escherichia coli, 3 iné špecifikované bakteriálne infekcie, 8 vírusových a iných črevných infekcií,

b)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA),hlásené 1 ochorenie u trojročného dieťaťa,

c)            výskytom lymeskej boreliózy,hlásené 1 ochorenie,

d)           výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,  hlásené 3 prípady,

e)            nulovým výskytom tuberkulózy, meningitídy a prenosných pohlavných ochorení,

f)             chrípkovou aktivitou – III. stupeň – lokálne epidémie (5. kalendárny týždeň),

g)            chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt (6. – 8. kalendárny týždeň).

Spolu bolo hlásených 94 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 8 nepotvrdených.

V súvislosti s výskytom chrípkového ochorenia boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v mestách Michalovce (ZŠ Komenského, ZŠ P. Horova, V. ZŠ) a Veľké Kapušany (ZŠ POH, SOŠ – SOU – energetické), v obciach Bracovce (ZŠ, MŠ), Budkovce (ZŠ), Drahňov (ZŠ), Lesné (MŠ), Laškovce (ZŠ), Malčice (ZŠ), Palín (ZŠ, MŠ), Petrovce nad Laborcom (ZŠ), Poruba pod Vihorlatom (MŠ), Vojany (CZŠ), Úbrež (MŠ, ZŠ), Veľké Revištia (MŠ, ZŠ) a Lekárovce (MŠ).

V hodnotenom mesiaci bola vykonaná v okrese Michalovce a Sobrance mimoriadna kontrola zaočkovanosti detí proti VHA v ročníkoch narodenia 2010 – 2014.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za február 2017:

Počet narodených detí v NsP Š. K. Michalovce: 60 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Š. K. Michalovce: 21, z toho umelých 7

Samovraždy: 

         Pokusy:   6

Nová drogová závislosť:     3

         z toho tvrdé drogy:    2