I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci marec 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. Odborní zamestnanci RÚVZ Michalovce od 22.03.2017 vykonávajú mimoriadne kontroly v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, pizzérie, bufety, rýchle občerstvenia, závodné kuchyne), stravovacích zariadeniach pre deti a mládež (školské jedálne, bufety) v okrese Michalovce a Sobrance, zamerané podľa usmernení z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) na pôvod a vysledovateľnosť mäsa používaného na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania s dôrazom na mäso a mäsové výrobky pôvodom z Brazílie, vzhľadom na podozrenie na podvod s týmito komoditami.  

V období od 23.03.2017 do 07.04.2017 bolo odbornými zamestnancami RÚVZ Michalovce vykonaných 192 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane školských jedální. Skontrolovaných bolo 169 zariadení, z toho v 27 zariadeniach boli zistené mrazené kuracie prsia a mrazená kuracia pečeň. Pri kontrolách bolo odobratých 5 vzoriek na laboratórne vyšetrenie - mikrobiologické ukazovatele. Vzorky sú v štádiu vyšetrenia. V 7 zariadeniach spoločného stravovania je pozastavené mäso z Brazílie na ďalšie spracovanie alebo použitie pre konzumentov do doby ukončenia laboratórneho vyšetrenia a preukázania zdravotnej neškodnosti tohto mäsa. Tieto mimoriadne kontroly, zamerané na pôvod a vysledovateľnosť mäsa používaného na pokrm v zariadeniach spoločného stravovania budú prebiehať aj naďalej.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 392 kontrol, 71 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 49 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 73 rozhodnutí, 10 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydané 1 rozhodnutie, 52 opatrení rozhodnutím v súvislosti s epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A, 19 opatrení na mieste v súvislosti s podozrením na podvod s mäso a mäsovými výrobkami z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania a boli uložené 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1350 € za neplnenie zákonom stanovených povinností.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 64 vzoriek zo životného prostredia, 77 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 202 sterov z prostredia. Taktiež boli odobraté 2 kozmetické výrobky pre dospelých na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ Žilina.

3. Pri príležitosti Svetového dňa vody bolo dňa 22.03.2017 na RÚVZ Michalovce vykonávané orientačné vyšetrenie vzoriek vôd na ukazovateľ dusičnany z individuálnych vodných zdrojov (studní) testovacími prúžkami pre semikvantitatívne stanovenie dusičnanov. Vyšetrených bolo 152 vzoriek vôd, z toho 48 vzoriek bolo nevyhovujúcich. Pre záujemcov bolo poskytnuté odborné poradenstvo, zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, problematiku vodných zdrojov využívaných na individuálne zásobovanie – dezinfekcia, úprava okolia vodného zdroja, ako aj spôsob a možnosti laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitných vôd. Taktiež boli poskytnuté zdravotno-výchovné materiály ohľadom dezinfekcie vodného zdroja, významu stopových látok v pitnej vode. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla  na aktuálnu tému rozhovor pre TV Mistral.

  4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu pri príležitosti „Svetového dňa ústneho zdravia“ uskutočnila prednášky aj s názorovými ukážkami správneho čistenia ústnej dutiny pre deti  materských škôl a pre deti prvých ročníkov základných škôl. V dňoch 13. – 17.03.2017 v rámci kampane „Týždeň mozgu“ sa uskutočnilo 5 prednášok spojené s ukážkou tréningu pamäte a praktických cvičení (testy na posilňovanie pamäte) pre dôchodcov v meste Michalovce a v obciach Lúčky a Bajany. Zámerom bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 34 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 2 osvedčenia pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a 1 osvedčenie na prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení.  

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2017 bola charakterizovaná:

a)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA),hlásených bolo spolu 5 ochorení,

b)            výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 5 ochorení na salmonelózu, 8 kampylobakteriálnych enteritíd, 17 enterokolitíd, 20 rotavírusových enteritíd, 4 ochorenia na akútnu gastroenteropatiu zapríčinenú vírusom Norwalk, 1 infekcia enteropatogénnym Escherichia coli a iné špecifikované bakteriálne infekcie, 

c)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,  hlásených 5 prípadov,

d)           nulovým výskytom tuberkulózy, meningitídy a prenosných pohlavných ochorení,

e)            chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt.

Spolu bolo hlásených 126 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 6 nepotvrdených.

V mesiaci marec bola zaslaná informácia o epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v Európe a v SR všetkým lekárom neštátnych zdravotníckych zariadení (NZZ) pre deti a dorast a dospelých  v okrese Michalovce a Sobrance a zároveň boli upozornení na zvýšenú ostražitosť pri diagnostikovaní tohto ochorenia. V tejto súvislosti dňa 28.03.2017 bolo zaslané všetkým lekárom NZZ pre deti a dorast okresu Michalovce a Sobrance Odborné usmernenie MZ SR o očkovacích postupoch vykonaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za marec 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 69 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 32, z toho umelých 14

Samovraždy: 

         Pokusy:   4

Nová drogová závislosť:     5

         z toho tvrdé drogy:    1