I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci apríl 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. Odborní zamestnanci RÚVZ Michalovce naďalej vykonávali mimoriadne kontroly mäsa a mäsových výrobkov vrátane hydiny pôvodom z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania a stravovacích zariadeniach pre deti a mládež v okrese Michalovce a Sobrance. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných spolu 132 kontrol. Bolo vydaných 9 opatrení na mieste v súvislosti s podozrením na podvod s mäsom a mäsovými výrobkami z Brazílie. Z odobratých 5 vzoriek na laboratórne vyšetrenie v 2 vzorkách (mrazené kuracie pečienky) bola zistená patogénna baktéria Salmonella Heidelberg. Predmetné kuracie pečienky boli vyradené z použitia na prípravu pokrmov a boli vrátené dodávateľovi.    

  2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 384 kontrol a 23 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 114 rozhodnutí, 13 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 97 opatrení rozhodnutím v súvislosti s epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A.  Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 60 vzoriek zo životného prostredia, 30 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 222 sterov z prostredia.  Boli uložené 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 650 € za prevádzkovanie zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva.

 3. V hodnotenom mesiaci bol vykonaný dotazníkový prieskum na zistenie informovanosti študentov stredných škôl o účinkoch ultrafialového žiarenia a  návštevnosti solárií v rámci plnenia úlohy „Zhodnotenie dodržiavania hygienických požiadaviek v prevádzkach solárií“. Prieskumu sa zúčastnilo 120 študentov.

  4. V dňoch od 24.04.2017 do 30.04.2017 prebiehal 12. ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorú organizuje Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO). Téma tohtoročnej kampane bola „Vakcíny fungujú“, sprevádzaná heslom „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“. Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame a dôležitosti očkovania ako najjednoduchšiu, bezpečnú a prístupnú formu predchádzania ochoreniam. Taktiež boli poskytované informácie o možnostiach vakcinácie v každom období života. Odborní zamestnanci oddelenia epidemiológie RÚVZ Michalovce boli plne zainteresovaní do realizácie tejto kampane.   

  5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila 2 prednášky pre deti materských škôl v meste Michalovce s témami „Zúbky“ a „Správne držanie tela“. Pre budúce mamičky sa uskutočnil kurz Čakáme na bociana. Budúce mamičky boli v rámci 4 stretnutí informované a tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia a starostlivosti novorodenca. Súčasťou kurzu bola aj návšteva gynekologicko - pôrodnického oddelenia v NsP Š. Kukuru v Michalovciach.

  6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci apríl vyšetrených 78 klientov v základnej poradni, z toho cca 79 % malo všetky sledované parametre v norme. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 28 klienti. O test zdravé srdce, špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem 40 klienti.  

V rámci XXI. Okresných dní vody v Michalovciach sa uskutočnila v Hoteli Glamour na Zemplínskej Šírave akcia pre účastníkov konferencie a záujemcov – vyšetrenie cholesterolu z kapilárnej krvi (35 klientov) a stanovenie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov (6 klienti).

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2017 bola charakterizovaná:

a)            epidemickým výskytom akútnych gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk na ortopedickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. a v Michalovskom dome seniorov na Ulici Hollého v Michalovciach, hlásených spolu 38 ochorení. Pravdepodobným faktorom prenosu boli kontaminované predmety a ruky.

b)            zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 41 ochorení na salmonelózu a 4 vylučovania, 8 kampylobakteriálnych enteritíd, 9 rotavírusových enteritíd, 1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, giardióza, infekcia enteropatogénnym Escherichia coli a iné špecifikované bakteriálne infekcie,

c)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA),hlásené 2 ochorenia,

d)           výskytom toxoplazmózy, hlásené 1 ochorenie u mladého muža,

e)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,  hlásených 16 prípadov,

f)             nulovým výskytom tuberkulózy,

g)            nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení,

h)            nulovým výskytom meningitídy,

i)              chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt.

Spolu bolo hlásených 150 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 7 nepotvrdených.

V mesiaci apríl bola zaslaná všetkým praktickým lekárom neštátnych zdravotníckych zariadení (NZZ) pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance informácia a pokyny na odber biologického materiálu pri podozrení na výskyt osýpok v SR v zmysle Akčného plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za apríl 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 69 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25, z toho umelých 8

Samovraždy: 

         Pokusy:   5

Nová drogová závislosť:     6

         z toho tvrdé drogy:    2