I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci máj 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. Odborní zamestnanci RÚVZ Michalovce vykonávali naďalej cielené kontroly mäsa a mäsových výrobkov vrátane hydiny pôvodom z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania. Za hodnotené obdobie boli vykonané 4 kontroly a správy z týchto kontrol boli zaslané na Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava.

  2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 336 kontrol a 39 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 80 rozhodnutí, 16 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydané 1 rozhodnutie.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená bloková pokuta v  sume 50 € a 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 650 €  za prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 74 vzoriek zo životného prostredia, 54 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 99 sterov z prostredia. Podľa plánovaného odberu vzoriek  boli odobraté 2 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie a zaslané do laboratórií RÚVZ Poprad.

  3. V hodnotenom mesiaci boli vykonané cielené kontroly v zariadeniach na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa konali zotavovacie podujatia „Školy v prírode“. Kontroly pre ubytovaciu a stravovaciu časť boli vykonané pred zahájením, ako aj počas konania týchto podujatí. Celkovo bolo 11 zotavovacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo 254 detí.

  4. Dňa 5.mája 2017 sa uskutočnil 9. ročník kampane „Umývaj si ruky – zachrániš život“. Hlavným cieľom kampane bolo poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Kampaň bola zameraná na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta  s heslom: „Boj s antibiotickou rezistenciou je vo  vašich rukách“.

  5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila prednášky pre deti materských škôl v meste Michalovce s témami „Zúbky“ a „Pohyb a zdravie“. Pre budúce mamičky sa uskutočnil kurz Čakáme na bociana, ktorého sa zúčastnilo 5 budúcich mamičiek. Odborná zamestnankyňa nášho úradu sa zúčastnila medzinárodnej konferencie XIII. Dni hygieny deti a mládeže v Bratislave, na ktorej bola prezentovaná prednáška „Saunovanie detí v materskej škole“.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 35 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 1 osvedčenie pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

  6. V hodnotenom mesiaci neboli na úrad podané žiadne sťažnosti, boli podané 2 podnety. Po oznámení a prešetrení boli podnety klasifikované ako neopodstatnené.

  7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci máj vyšetrených 38 klientov v základnej poradni. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 28 klienti.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2017 bola charakterizovaná:

a)            zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 8 ochorení na salmonelózu, 20 kampylobakteriálnych enteritíd, 8 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile,1 šigelóza, 1 rotavírusová enteritída, 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk a 2 iné špecifikované bakteriálne infekcie,

b)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA),hlásené 1 ochorenie,

c)            výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu B, hlásené 2 ochorenia,

d)           výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,  hlásených 7 prípadov,

e)            výskytom tuberkulózy, hlásené 1 ochorenie u mladej ženy,

f)             výskytom parézy n. facialis – Bellovo ochrnutie,hlásené 1 ochorenie u dieťaťa, žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania,

g)            importovaným výskytom akútnej hepatitídy typu B a akútnej hepatitídy typu C,

h)            importovaným výskytom prenosného pohlavného ochorenia.

Spolu bolo hlásených 98 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 6 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za máj 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 84 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 23, z toho umelých 16

Samovraždy: 

         Pokusy:   4

Nová drogová závislosť:     6

         z toho tvrdé drogy:    4