I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci jún 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. Na Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava bola zaslaná správa o pripravenosti prírodných kúpalísk Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ) a nekrytých letných umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2017. Boli vydané kladné rozhodnutia na prevádzkovanie rekreačných oblastí VJ (od 23.06.2017) a ZŠ – stredisko Hôrka, stredisko Medvedia hora a stredisko Kamenec – časť Klokočov (od 01.07.2017). Strediská Biela hora, Kamenec – časť Kaluža a Paľkov na ZŠ v roku 2017 nie sú prevádzkované. V pravidelných dvojtýždenných intervaloch sa odoberajú vzorky vôd z prírodných kúpalísk ZŠ a VJ. Aktuálne výsledky z laboratórnych vyšetrení sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke – www.ruvzmi.sk. Výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk prírodných kúpalísk ZŠ a VJ a umelých nekrytých kúpalísk sú pravidelne zverejňované aj cez Informačný systém pre vody na kúpanie, cez stránku www.uvzsr.sk.

Kladné rozhodnutia boli vydané na prevádzkovanie nekrytých letných kúpalísk (bazénov) na ZŠ v časti Kaluža (od 16.06.2017) a Klokočov (16.06.2017), pre Mestské kúpalisko v meste Strážske (16.06.2017) a Mestské kúpalisko v meste Sobrance (24.06.2017). Nekryté letné kúpalisko na ZŠ v časti Paľkov nie je prevádzkované.

Regionálna hygienička nášho úradu poskytla pre denník Korzár a rádio Regina aj rozhovor o pripravenosti a kvalite vody pod názvom „Na Šírave a VJ kontrolovali kvalitu vody“.  Lekárka nášho úradu poskytla rozhovor pre TV JOJ a RTVS pod názvom „Letná kúpacia sezóna v roku 2017 – informácia“.    

  2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 258 kontrol a 36 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 96 rozhodnutí, 16 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 5 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 blokové pokuty v celkovej sume 60 €  a pokuta rozhodnutím v sume 200 €.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 59 vzoriek zo životného prostredia, 20 vzoriek piesku, 28 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 9 sterov z prostredia. Podľa plánovaného odberu vzoriek  bol odobratý kozmetický výrobok na laboratórne vyšetrenie a zaslané do laboratórií RÚVZ Žilina.

  3. Cielené kontroly boli vykonávané v zariadeniach na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa konalo 6 zotavovacích podujatí a zúčastnilo sa ich celkovo 164 detí. Kontroly boli zamerané na ubytovaciu a stravovaciu časť, pred zahájením, ako aj počas konania podujatia. Nedostatky pri kontrolách neboli zistené.

  4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila 3 prednášky pre dôchodcov na tému „Pohyb a zdravie“ v rámci kampane Pohybom k zdraviu.

  5.  Oddelenie epidemiológie RÚVZ Michalovce participuje na bodovom prevalenčnom sledovaní nozokomiálnych nákaz a užívania ATB v nemocniciach poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť v SR. Do projektu sú zahrnuté 2 nemocnice – NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. a Regionálna nemocnica Sobrance, n.o..  Za hodnotené obdobie prebiehal zber údajov a t.č. sú údaje zadávané do IS.

  6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci máj vyšetrených 50 klientov v základnej poradni, z toho cca 80% malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 20 klienti.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2017 bola charakterizovaná:

a)            zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 19 ochorení na salmonelózu a 1 vylučovanie, 33 kampylobakteriálnych enteritíd, 5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile,1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica, 5 rotavírusových enteritíd, 1 giardióza a 4 iné špecifikované bakteriálne infekcie,

b)            výskytom toxoplazmózy,hlásené 2 ochorenia,

c)            výskytom Lymeskej boreliózy, hlásené 3 ochorenia,

d)           výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,  hlásených 5 prípadov,

e)            nulovým výskytom vírusovej hepatitídy, prenosných pohlavných ochorení, tuberkulózy, meningitídy.

Spolu bolo hlásených 92 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 7 nepotvrdených.

V mesiaci jún bola zaslaná všetkým praktickým lekárom neštátnych zdravotníckych zariadení (NZZ) pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance „Usmernenie hlavného hygienika k Akčnému plánu na udržanie eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike“. 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za jún 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  83 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 33, z toho umelých 13

Samovraždy: 

         Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:     1

         z toho tvrdé drogy:    1