I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci júl 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. Odbornými zamestnancami nášho úradu boli vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na umelé kúpaliská a prírodné kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia, ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením.

Pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch a výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk a cez informačný systém „Voda na kúpanie“, cez webovú stránku www.uvzsr.sk. Výskyt sinicového vodného kvetu sme nezaznamenali.

  2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 182 kontrol, 33 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 36 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na chorobu z vibrácií). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 73 rozhodnutí, 16 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu boli vydané 2 rozhodnutia.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená pokuta rozhodnutím v sume 500 € za prevádzkovanie zariadenia mraziarne ovocia bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 79 vzoriek zo životného prostredia, 34 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 4 stery z prostredia. Podľa plánovaného odberu vzoriek  bol odobratý kozmetický výrobok na laboratórne vyšetrenie a zaslaný do laboratórií RÚVZ Žilina.

  3. V hodnotenom mesiaci bolo hlásené 1 detské zotavovacie podujatie na Zemplínskej Šírave, v ktorej sa odrekreovalo 34 detí. Pri vykonanej kontrole hygienické nedostatky neboli zistené. Hlásené sú denné detské tábory, ktoré sa konajú v centrách voľného času v meste Sobrance, Strážske a Veľké Kapušany. Centrá poskytujú aktivity v pohybovej, kreatívnej oblasti a deti majú zabezpečené stravovanie vo verejných zariadeniach spoločného stravovania.

Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím  v dňoch 21. – 23.07.2017 na ZŠ, stredisko Hôrka  s názvom Letný festival „SUN DANCE“, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

  4. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz Čakáme na bociana, ktorého sa zúčastnili 4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasťou kurzu bola aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s..

  5. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 12 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

  6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci júl vyšetrených 35 klientov v základnej poradni, z toho cca 85% malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 10 klienti.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2017 bola charakterizovaná:

a)            epidemickým výskytom hnačky a  gastroenteritídy pravdepodobne infekčného pôvodu v PN Michalovce, n.o. na akútnom psychiatrickom oddelení (2. jednotka GP 1),

b)            zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 23 ochorení na salmonelózu, 29 kampylobakteriálnych enteritíd, 13 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile,1 shigeloza, 2 rotavírusové enteritídy, 2 akútne gastroenteropatie, zapríčinené vírusom Norwalk, 2 adenovírusové enteritídy a iné špecifikované bakteriálne infekcie,

c)            výskytom tuberkulózy, hlásené 1 ochorenie,

d)           výskytom toxoplazmózy,hlásené 1 ochorenie,

e)            výskytom Lymeskej boreliózy, hlásené 4 ochorenia,

f)             výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (hlásených 11 prípadov) a PN Michalovce, n.o. (hlásených 17 prípadov),

g)            výskytom septikémie vyvolanej streptokom pneumónie, hlásené 1 ochorenie,

h)            nulovým výskytom vírusovej hepatitídy, prenosných pohlavných ochorení, meningitídy.

Spolu bolo hlásených 121 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 8 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za júl 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  73 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 22, z toho umelých 6

Samovraždy: 

         Pokusy:   3

Nová drogová závislosť:     4

         z toho tvrdé drogy:    3