I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci august 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. Odbornými zamestnancami nášho úradu boli naďalej vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na umelé kúpaliská a prírodné kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia, ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením.

Pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch a výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk boli pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk a cez informačný systém „Voda na kúpanie“, cez webovú stránku www.uvzsr.sk. Výskyt sinicového vodného kvetu sme nezaznamenali.

Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla pre Televíziu JOJ, Markízu a RTVS rozhovor o kvalite vody na Zemplínskej Šírave a Vinianskom jazere.

  2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných        243 kontrol, 32 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 35 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na chorobu z vibrácií a DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných           47 rozhodnutí a 28 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu boli vydané 2 rozhodnutia.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená pokuta rozhodnutím v sume 350 €.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 73 vzoriek zo životného prostredia, 58 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 96 sterov z prostredia.

  3. Na Zemplínskej Šírave sa konali 2 turnusy letného detského tábora “Bez rozdielu VI“, ktorých sa zúčastnilo 72 detí. Hlásené boli denné detské tábory, ktoré sa konali v centre voľného času v meste Veľké Kapušany. Deťom sa poskytovali  aktivity v pohybovej a  kreatívnej oblasti, deti mali zabezpečené stravovanie (obed) vo verejnom zariadení spoločného stravovania.

  4. Odbornými  zamestnancami nášho úradu boli v priebehu mesiaca august odprezentované  prednášky:

- na pracovnom seminári pre zamestnancov školských jedální na témy „Aplikácia HACCP v školských zariadeniach a povinná dokumentácia“, „Povinnosti pracovníkov ŠJ, osobná hygiena, manipulácia s potravinami, prevádzková hygiena“ a „Vybrané otázky a odpovede o prevádzke ŠJ“. Organizátorom podujatia bolo Mesto Michalovce, odbor školstva a športu,

- v obci Vrbnica prednáška na tému „Je potrebné očkovanie“,

- pre kluby dôchodcov v Michalovciach 4 prednášky na témy „Slnečné žiarenie“ a „Pitný režim“.

5. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadnými podujatiami: „XVI. ročník Motozrazu sveta motocyklov“ konaný v dňoch 17.08.-20.08.2017 na Zemplínskej Šírave, stredisko Hôrka a „48 Zemplínsky jarmok“ konaný v dňoch 18.08. – 20.08.2017 v meste Michalovce, ktoré boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

6. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili      4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasťou kurzu bola aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s..

  7. Na základe úspešne vykonaných skúšok boli orgánom verejného zdravotníctva vydané 2 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

  8. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci august vyšetrených 32 klientov v základnej poradni, z toho cca 94% malo všetky sledované parametre v norme.  Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 12 klienti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 7 klientov u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

 9. V mesiaci august bolo na RÚVZ Michalovce odd. HVaBP  doručených 5 podnetov, z ktorých   2 boli  postúpené na prešetrenie a vybavenie RVaPS Michalove, ako príslušnému orgánu podľa      § 23 ods. 1 zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a 3 po vykonanej kontrole boli klasifikované ako neopodstatnené. Na odd. PPL boli prešetrované 2 podnety ( na nevyhovujúce mikroklimatické podmienky a na nevyhovujúce pracovné podmienky).

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2017 bola charakterizovaná:

a)      zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 20 ochorení a 1 vylučovanie na salmonelovú enteritídu, 4 ochorenia na bacilovú červienku (dyzentériu) - šigelózu,              28  kampylobakteriálnych enteritíd, 1 enteritídu zapríčinenú Yersinia enterocolitica,             2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, z toho 1 ako nozokomiálna nákaza,          8 iných špecifikovaných bakteriálnych infekcií, 4 rotavírusové enteritídy, 2 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk a  2 adenovírusové enteritídy 

b)      výskytom tuberkulózy, hlásené 2 ochorenia - tuberkulóza pľúc, 1 ochorenie - tuberkulóza močovopohlavnej sústavy

c)      výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásené boli 3 ochorenia na sekundárny syfilis kože a slizníc a 2 ochorenia gonokokových infekcií dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz

d)     výskytom Lymeskej boreliózy, spolu bolo hlásených 6 ochorení

e)      výskytom chronickej vírusovej hepatitídy C, hlásené 1 ochorenie

f)       výskytom nozokomiálnych nákaz, spolu hlásených 7 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 3 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami,          1 uretritída a uretrálny syndróm, 1 infekcia močovej sústavy bez určenia miesta)

g)      nulovým výskytom:  meningitídy

Spolu bolo hlásených 102 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 27 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac august 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  94 (0 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 27, z toho umelých prerušení tehotenstva 10

Samovraždy: 

         Pokusy:   9

Nová drogová závislosť:     1

         z toho tvrdé drogy:     1