I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci október 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 227 kontrol, 92 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 69 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na choroby z povolania (podozrenie na DNJZ a podozrenie na ochorenie z vibrácií). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 62 rozhodnutí a 11 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 12                        rozhodnutí. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 blokové pokuty v celkovej sume 60 € (skladovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, ktoré boli pri výkone dozoru vyradené z používania) a 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 650 € za prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a za nedostatky súvisiace so skladovaním potravín.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 61 vzoriek zo životného prostredia, 41 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 270 sterov z prostredia zdravotníckych zariadení. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2017 bola odobratá 1 vzorka kozmetického výrobku pre deti     (farby na telo) na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

2. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla pre TV Mistrálrozhovor o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2017 na Zemplínskej Šírave a Vinianskom jazere.

3.  Na Úrad verejného zdravotníctva  SR Bratislava bola zaslaná správa o vyhodnotení kúpacej sezóny 2017 na prírodných a umelých kúpaliskách v okrese Michalovce a Sobrance.

4. Odborní zamestnanci v mesiaci október naďalej vykonávali monitoring vajec, výrobkov z vajec a hydinového mäsa na kontrolu fipronilu v zariadeniach spoločného stravovania a v zariadeniach školského stravovania. V mesiaci október bolo skontrolovaných 33 zariadení spoločného stravovania a 16 zariadení školského stravovania. V kontrolách sa bude pokračovať až do odvolania.

5.  Odborní zamestnanci na základe žiadosti z ÚVZ SR vykonávali mimoriadne cielené kontroly zamerané na prevádzky verejného stravovania, ktoré podávajú pokrmy z tepelne neopracovaného mäsa v Slovenskej republike. V zariadení spoločného stravovania v okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 15 kontrol. V kontrolách sa bude pokračovať až do odvolania. 

6.  Odbornými  zamestnancami nášho úradu boli v priebehu mesiaca október  odprezentované  prednášky pre deti ZŠ: prednášky k projektom „Viem čo zjem“ a  „Zuby“.

7.  Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím: „XXV. Veľkokapušiansky jarmok“ konaný v dňoch 27.10.-28.10.2017 v meste Veľké Kapušany, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

8.  Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 19 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

9. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci október vyšetrených  30 klientov v základnej poradni, všetci vyšetrení mali sledované parametre v norme.  Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 2 klienti, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

Bola realizovaná príprava, dokumentácia, spolupráca so školami a zabezpečenie potrebného vybavenia k národnému akčnému plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020.

Pripravovali sa prednášky, prezentácie a harmonogram k svetovému dňu diabetu.

10.  Na oddelení PPLaT sa uskutočnil deň otvorených dverí k Európskemu týždňu BOZP, boli pripravené edukačné materiály, ktoré boli umiestnené na nástenkách a na webovej stránke RÚVZ Michalovce.

11.  V mesiaci október boli na RÚVZ Michalovce odd. HVaBP  doručené 2 podnety, ktoré boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované, ako neopodstatnené.  

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci október 2017 bola charakterizovaná:   

 

a) výskytom ochorenia preventabilného očkovaním – TETANUS:hlásené bolo 1 ochorenie u neočkovaného dieťaťa

b) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 10 sporadických ochorení na salmonelovú enteritídu, 4 sporadické ochorenia na bacilovú červienku (dyzentériu) - šigelózu, 22  kampylobakteriálnych enteritíd, 2 enteritídy zapríčinené Yersinia enterocolitica, 14 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, z toho 10 ako nozokomiálnych nákaz, 7 iných špecifikovaných bakteriálnych infekcií, 2 sporadické ochorenia na gardiózu (lambliázu), 3 rotavírusové enteritídy, z toho 1 ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza,  2 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk a  1 adenovírusová enteritída, hlásená, ako nozokomiálna nákaza

c) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 18 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (10 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 1 rotavírusová enteritída, 1 adenovírusová enteritída, 1 mukopurulentná konjuktivitída, 2 septikémie vyvolané inými špecifikovanými staphylokokmi, 1 pneumónia vyvolaná Kliebsiella pneumoniae, 1 akútna cystitída, 1 infekcia močovej sústavy bez určenia miesta)

d)  výskytom vírusovej hepatitídy A: spolu hlásené 2 ochorenia

e) výskytom tuberkulózy: hlásených bolo 5 ochorení tuberkulózy pľúc potvrdenej mikroskopiou spúta s kultivačným vyšetrením, alebo bez neho, 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej na základe pozit. RTG nálezu

f)  epidemickým výskytom  nešpecifikovanej bakteriálnej  alimentárnej intoxikácie: spolu bolo hlásených 10 ochorení v epidemiologickej súvislosti

g)      nulovým výskytom: meningitídy, prenosných pohlavných ochorení

h)  výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 5032 ARO (v mesiaci október bol prerušený výchovno - vzdelávací proces v 2 predškolských zariadeniach v okrese Michalovce) 

Spolu bolo hlásených 119 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 8 nepotvrdených.

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac október 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  94 (z toho 1 s vrodenou vývojovou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 29, z toho umelých prerušení tehotenstva 13

Samovraždy: 

        Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:     4

        z toho tvrdé drogy:      2