I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci december 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 151 kontrol, 45 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 37 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na choroby z povolania (podozrenie na DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 61 rozhodnutí a 13 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 13 rozhodnutí. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 bloková pokuta v sume 60 € (za vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v ZSS bez odbornej spôsobilosti) a 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 600 € (2 za prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva, 1 za nesplnenie povinností uložených rozhodnutím). Zároveň bola uložená úhrada nákladov vo výške 60 €  za nevyhovujúcu vzorku piesku z verejného pieskoviska.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 33 vzoriek zo životného prostredia, 14 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 83 sterov z prostredia zdravotníckych zariadení.

3. V mesiaci december bol na RÚVZ Michalovce odd. HVaBP  doručený 1 podnet, ktorý bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný, ako neopodstatnený. 

4. Odborní zamestnanci vykonávali na základe žiadosti z ÚVZ SR mimoriadne kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v SR – „XXVI. Vianočné trhy “ konané v dňoch 8.12. a 9.12.2017 v meste Michalovce a „Vianočný jarmok“ konaný v dňoch 18.12. a 19.12.2017 v meste Veľké Kapušany.  Bolo vykonaných 17 cielených kontrol, o čom bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva  SR Bratislava správa. Hromadné podujatia boli po hygienickej stránke dobre zabezpečené.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2017 bola charakterizovaná:   

a) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 8 ochorení na salmonelovú enteritídu,  7  kampylobakteriálnych enteritíd, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica,  4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile z toho 1 ochoreniehlásené ako nozokomiálna nákaza, 2 ochorenia hlásené, ako iné špecifikované bakteriálne infekcie,  1 giardióza (lambliáza), 4 rotavírusové enteritídy hlásené ako sporadické ochorenia u neočkovaných osôb, 1 adenovírusová enteritída

b)      výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 8 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 2 pneumónie vyvolané Pseudomonas, 1 pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 1 cievna komplikácia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii, 1 rozpad operačnej rany nezatriedený inde, 2 infekcie po výkone nezatriedené inde)

c)      výskytom toxoplazmózy: hlásené 1 ochorenie uzlinovej formy

d)     výskytom pneumokokovej meningitídy: hlásené 1 ochorenie

e)      výskytom tuberkulóznej meningitídy: hlásené 1 ochorenie

f)       výskytom prenosných pohlavných ochorení: hlásené 4 ochorenia

g)      Legionárskej choroby:  hlásené 1 importované ochorenie

h)      nulovým výskytom: vírusových hepatitíd

i)        výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 5586 ARO, z toho 446 CHPO a 148 komplikácií (v mesiaci december bol prerušený výchovno - vzdelávací proces v 2 zariadeniach v okrese Sobrance) 

 

Spolu bolo hlásených 80 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 8 nepotvrdených.

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac december 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  77 (z toho 0 s vrodenou vývojovou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 27, z toho umelých prerušení tehotenstva 12

Samovraždy: 

        Pokusy:   4

Nová drogová závislosť:     1

        z toho tvrdé drogy:      0