I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci február 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 150 kontrol a 56 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 57 rozhodnutí a 12 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 17 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 2150 € (nepredloženie prevádzkových poriadkov na schválenie, nedodržanie schváleného prevádzkového poriadku) a 1 bloková pokuta (uvádzanie do obehu výrobkov  po dátume spotreby). Zároveň bolo uložené v 1 zariadení spoločného stravovania opatrenie na mieste – zákaz uvádzania do obehu výrobkov  po dátume spotreby.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 46 vzoriek zo životného prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2018 boli odobraté 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Žiline.

3. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla informáciu pre TASR a pre TV Mistrál o výskyte chrípky v okresoch Michalovce a Sobrance.

4. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci február vyšetrených  30 klientov v základnej poradni, všetci vyšetrení mali sledované parametre v norme.  Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. Ďalej prebiehali vyšetrenia u 10  študentov „projekt NAPPPA“ (biochemické vyšetrenia krvi, spirometria, bicyklová ergomeria, antropometrické merania, BMI, WHR, zákl. metabolizmus, kostr. Svalstvo %, viscerálny tuk %, držanie tela s hodnotením).

5. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre deti MŠ: „Zúbky“, „Viem čo zjem“ a  pre seniorov:„Osteoporóza“

6. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili 4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasťou kurzu bola aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s..

7.  V mesiaci február boli na RÚVZ Michalovce odd. HVaBP  doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný, ako neopodstatnený a 1 ako opodstatnený.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2018 bola charakterizovaná:   

a)      výskytom črevných ochorení:  hlásené bolo 1 ochorenie na salmonelovú enteritídu2 ochorenia na bacilovú červienku (dizentéria)-šigelóza, 7  kampylobakteriálnych enteritíd z toho 5 sporadických, 6 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile z toho2 ochoreniahlásené ako nozokomiálna nákaza, 3 ochorenia hlásené, ako iné nešpecifikované bakteriálne infekcie, 2 rotavírusové enteritídy hlásenéch ako sporadické ochorenia u neočkovaných osôb, 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk, 2 adenovírusové enteritídy

b)      výskytom meningokokovej meningitídy:hlásené 1 ochorenie

c)      výskytom divého kašľa vyvolaného Bordetella pertussis:hlásené 1 ochorenie

d)      výskytom toxoplazmózy:hlásené 1 ochorenie

e)      výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 26 prípadov z toho 13 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 1 pneumónia vyvolaná Pseudomonas, 1 pneumónia vyvolaná Staphylococcus - úmrtie, 1 iná bakteriálna pneumónia, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta,  1 infekcia v mieste operačného výkonu, 2 infekcie po výkone nezatriedené inde) a 13 NN  s epidemickým výskytom na akútnom psychiatrickom oddelení 2, Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. ( nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest)

f)       výskytom hepatitídy A bez pečeňovej kómy: hlásené 1 ochorenie

g)      výskytom tuberkulózy:  2 ochorenia Tuberkulózy pľúc potvrdenej mikroskopiou spúta (chriakov) s kultivačným vyšetrením, alebo bez neho, 2 ochorenia tuberkulózy pľúc potvrdenej len kultiváciou

h)      zvýšeným výskytom svrabu:hlásených 34 ochorení

i)        nulovým výskytom: prenosných pohlavných ochorení

j)        výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: chrípková aktivita  III. stupňa – lokálne epidémie - spolu hlásených 11997 ARO, z toho 2832 CHPO a 394 komplikácií

V mesiaci február bol prerušený výchovno - vzdelávací proces:

- v okrese Michalovce: v 13 predškolských (z toho 2x predĺženie), 39 školských (z toho 7x predĺženie, 8 stredoškolských (z toho 1x predĺženie) zariadeniach a v 2 ZUŠ

- v okrese Sobrance: v 3 predškolských, 12 školských (z toho 1x predĺženie), 2 stredoškolských zariadeniach a v 1 ZUŠ. 

Spolu bolo hlásených 116 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 4 nepotvrdených.

V súvislosti s narastajúcim zvýšeným výskytom chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení bol na všetkých lôžkových oddeleniach spadajúcich do pôsobnosti NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., PN Michalovce, n.o. a RN Sobrance, n.o.  dňom 16.2.2018  nariadený rozhodnutím RH RÚVZ Michalovce zákaz návštev za účelom  zamedzenia zavlečenia tejto vzdušnej nákazy na pacientov a zamestnancov týchto zdravotníckych zariadení.  

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac február 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  73 (z toho 0 s vrodenou vývojovou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 35, z toho umelých prerušení tehotenstva 16

Samovraždy: 

        Pokusy:   5

Nová drogová závislosť:     1

        z toho tvrdé drogy:      1