I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci júl 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. Odbornými zamestnancami nášho úradu boli vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na umelé kúpaliská a prírodné kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia, ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením.

Pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch a výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk a cez informačný systém „Voda na kúpanie“, cez webovú stránku www.uvzsr.sk. Výskyt sinicového vodného kvetu sme nezaznamenali.

2. Regionálna hygienička poskytla informáciu k LTS - Zemplínska Šírava a Vinianske jazero (rádio Košice)

3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 225 kontrol, 154 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 38 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania (3 podozrenia na chorobu z DNJZ a 1 podozrenie na chorobu z vibrácií). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 96 rozhodnutí, 11 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 177 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 bloková pokuta vo výške 150 € a 1 pokuta rozhodnutím v sume 150 € za prevádzkovanie zariadenia pohostinstva bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 84 vzoriek zo životného prostredia, 36 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 38 sterov z prostredia.

4. Oddelením HV a BZP boli uložené v 2 prevádzkach opatrenia na mieste (zákaz uvádzania do obehu výrobkov po dátume spotreby, zákaz používania surovín po dátume spotreby a surovín neznámeho pôvodu)

5. V mesiaci júl boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako neopodstatnený a 1 bol opodstatnený

6. Na základe hlásenia RASFF z ÚVZ SR boli vykonané kontroly v zariadeniach spoločného stravovania zamerané na výskyt Listerie monocytogenes IVB, ST6 v mrazenej zelenine. Správa z kontroly bola zaslaná na UVZ SR v požadovanom termíne.

7. Na Zemplínskej Šírave sa v mesiaci júl konali 4zotavovacie podujatie v ktorej sa odrekreovalo 134 detí. Pri vykonanej kontrole hygienické nedostatky neboli zistené. Hlásené sú denné detské tábory, ktoré sa konajú v centrách voľného času v meste Sobrance, Strážske. Centrá poskytujú aktivity v pohybovej, kreatívnej oblasti a deti majú zabezpečené stravovanie vo verejných zariadeniach spoločného stravovania.

8. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím  v dňoch 20.7.2018 – 22.07.2018 na ZŠ, stredisko Lúč  s názvom Letný festival „SUN DANCE“, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

9. Úradu verejného zdravotníctva v Bratislave boli zaslané výsledky z kontroly pieskovísk za sledované obdobie marec – júl 2018.

10.  Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz Čakáme na bociana, ktorého sa zúčastnili 4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

11.  V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci júl vyšetrených 33 klientov v základnej poradni, všetci mali sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 10 klienti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 7 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

12.  Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu bola odprezentovaná  prednáška preseniorov: „Slnečné žiarenie“.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2018 bola charakterizovaná:   

a)      pretrvávajúcim epidemickým výskytom osýpok: spolu bolo  za mesiac júl 2018 hlásených 255 ochorení v epidemiologickej súvislosti:

Michalovce –90 ochorení; Budince – 1 ochorenie; Drahňov – 19 ochorení; Iňačovce – 3 ochorenia; Kačanov – 1 ochorenie; Kapušianske Kľačany – 28 ochorení; Krišovská Liesková – 8 ochorení; Kusín- 1 ochorenie; Laškovce – 1 ochorenie; Maťovské Vojkovce – 1 ochorenie;  Ruská -  13 ochorení; Senné – 1 ochorenie; Strážske – 4 ochorenia; Trhovište – 3 ochorenia; Veľké Kapušany – 76 ochorení; Vrbnica – 2 ochorenia.

Sobrance – 2 ochorenia; Horňa 1 ochorenie

b)      výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 12 ochorení na salmonelovú enteritídu, z toho 2 importované ochorenia ( 1 hlásené importované ochorenie – pobyt na Cypre, druhé - pobyt v Turecku), 10 kampylobakteriálnych enteritíd, z toho 8 sporadických, 1 ochorenie na iné špecifikované bakteriálne infekcie, 4 rotavírusové enteritídy

c)      výskytom Tuberkulózy: 1 ochorenie Tuberkulózy močovopohlavnej sústavy

d)      výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 22 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,

e)      nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, prenosných pohlavných ochorení

f)     výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  I. stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 1454ARO, z toho 94 CHPO28 komplikácií

Spolu bolo hlásených 332 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 2 nepotvrdené.

V mesiaci júl až september 2018 prebieha imunologický prehľad v SR. Za mesiac júl bolo odobratých spolu 38 vzoriek krvi (NZZ pre deti a dorast 12 vzoriek, NZZ pre dospelých 26 vzoriek).

 

V súvislosti s epidemickým výskytom OSÝPOK:

Protiepidemické opatrenia vykonané v mesiaci júl:

Dňa 9.7.2018 podala Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce prednostke OÚ Michalovce návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrh opatrení na riešenie epidemického výskytu osýpok v okrese Michalovce. Pre urýchlené riešenie vzniknutej mimoriadnej udalosti prednostka OÚ Michalovce rozhodla a vyhlásila mimoriadnu  situáciu  na území celého okresu  10. júla 2018 o 15,00 hod.

Od zasadnutia krízové štábu, zo dňa 11.7.2018, zo strany RÚVZ Michalovce boli prijaté nasledujúce protiepidemické opatrenia :

- dňa 11.7.2018 na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu zaslané (emailom)  navrhované opatrenia za RÚVZ Michalovce na OÚ Michalovce

- od 12.7.2018 denná aktualizácia výskytu osýpok v okrese Michalovce na webovej stránke RÚVZ Michalovce

- dňa 12.7.2018 písomne podané stanovisko k epidemiologickej situáciii vo výskyte osýpok v okrese Michalovce Sociálnej poisťovni Michalovce

- dňa 12.7.2018  RÚVZ Michalovce vydalo 8 verejných vyhlášok,  v ktorých bolo nariadené všetkým fyzickým osobám od dovŕšeného 6 mesiaca veku do 50. roku života bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam. Opatrenie bolo vydané pre  lokality – Michalovce, ul. Gerbova,  Michalovce, ul. Staničná, Veľké Kapušany, ul. Čičarovská, obec Vrbnica, obec Kapušianske Kľačany, od č.d. 131 do 151, obec Trhovište, obec Vrbnica, obec Iňačovce.

- dňa 13.7 2018 písomne (emailom) zaslaná  informácia PhDr. Lukáčovej – VÚC Košice ohľadom zoznamu všetkých očkujúcich všoebecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých  (vrátane lekárov v zastupiteľnosti), vrátane lokalít  uvedených vo vydaných verejných vyhláškach

- dňa 13.7.2018 – prerokovanie  situácie v súvislosti s epidemickým výskytom osýpok v okrese Michalovce  s riaditeľom OR PZ Michalovce

- dňa 13.7.2018 boli opakovane písomne informovaní o  epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v okrese Michalovce všetky NZZ pre deti a dorast v okr. Michalovce a Sobrance so žiadosťou o doočkovanie  všetkých detí, ktoré v rámci pravidelného očkovania a preočkovania neboli očkované alebo boli očkované nedostatočne

- denne sa aktualizuje epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v informačnom systéme EPIS, SRV, informácia je denne zasielaná HH SR

 

Od zasadnutia krízové štábu, zo dňa 18.7.2018, zo strany RÚVZ Michalovce boli prijaté nasledujúce protiepidemické opatrenia :

-  dňa 18.7.2018  RÚVZ Michalovce vydalo 3 verejné vyhlášky,  v ktorých bolo nariadené všetkým fyzickým osobám od dovŕšeného 6 mesiaca veku do 50. roku života bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam. Opatrenie bolo vydané pre  lokality – Laškovce, Strážske – Ul. Laborecká, Michalovce, miestna časť Žabany

 

Dňa 23.7.2018  RÚVZ Michalovce vydalo  verejnú vyhlášku pre zamestnancov linky – 35 Up 7 serie, linka 61, skupina G3 a personálneho oddelenia – Human resources firmy YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o., Užhorodská 6080/35 A Michalovce bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam

Od zasadnutia krízové štábu, zo dňa 31.7.2018, zo strany RÚVZ Michalovce boli prijaté nasledujúce protiepidemické opatrenia :

- dňa 31.7.2018  RÚVZ Michalovce vydalo 2 verejné vyhlášky,  v ktorých bolo nariadené všetkým fyzickým osobám od dovŕšeného 6 mesiaca veku do 50. roku života bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam. Opatrenie bolo vydané pre  lokality – Ruská, Krišovská Liesková

- dňa 31.7.2018  RÚVZ Michalovce vydalo  verejnú vyhlášku,  v ktorých bolo nariadené všetkým fyzickým osobám od dovŕšeného 6 mesiaca veku do 50. roku života bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam. Opatrenie bolo vydané pre  lokality – Horovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Malčice – Hradišská Moľva, Naciná Ves, Pavlovce nad Uhom, Petrovce nad Laborcom, Slavkovce, Šamudovce, Zemplínske Kopčany a Žbince

 

Formou rozhodnutia RÚVZ Michalovce za mesiac júl 2018 bolo vydaných 173 rozhodnutí (z toho  15 verejných vyhlášok).

V rámci prebiehajúcich  protiepidemických opatrení proti osýpkam bolo zaočkovaných 3 276 osôb v okrese Michalovce (k 31.7.2018), z toho 1 109 na ul. Mlynskej, Michalovce.

Na základe žiadosti boli vydané stanoviská  pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce  a Sociálnu poisťovňu Michalovce s odporúčaním  k aktívnej imunizácii 1 dávky očkovacej látky proti osýpkam u zamestnancov dotknutých inštitúcií   - spolu bolo  zaočkovaných 119  (62 + 57) zamestnancov ( k 31.7.2018).

Aktívna imunizácia  proti osýpkam bola zabezpečená aj u zamestnancov  iných organizácií -  spolu bolo zaočkovaných 98 osôb (TaZS mesta Michalovce -  27 osôb; Okresná prokuratúra Michalovce - 10 osôb;  HaZZ Michalovce - 61 osôb).

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za júl 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  78 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 19, z toho 9 UPT

Samovraždy 

         Pokusy:   3

Nová drogová závislosť:     4

         z toho tvrdé drogy:    4