I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci august 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy: 

1. Odbornými zamestnancami nášho úradu boli naďalej vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na umelé kúpaliská a prírodné kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia, ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením.

Pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch a výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk a cez informačný systém „Voda na kúpanie“, cez webovú stránku www.uvzsr.sk.

Dňa 9.8.2018 bolo prevádzkovateľovi prírodného kúpaliska Vinianske jazero, Obec Vinné, na základe laboratórneho vyšetrenia vzorky vody odobratej dňa 7.8.2018 vydané opatrenie so zákazom kúpania sa z dôvodu prekročenia limitnej hodnoty ukazovateľov cyanobaktérie. Následne bolo vykonávané monitorovanie kvality vody v týždenných intervaloch, pri ktorom bolo naďalej zistené prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľov cyanobaktérie. Informácia o zákaze kúpania sa na prírodnom kúpalisku Vinianske jazero bola RÚVZ Michalovce zverejnená na web stránke UVZ SR, IS o kvalite vody na kúpanie a web stránke RÚVZ Michalovce.

2. Regionálna hygienička poskytla informáciu TV Mistrál na tému: „Kúpacia sezóna na Zemplínskej Šírave a Vinianskom jazere“, TV Markíza, TASR, TV Mistrál  - „Zákaz kúpania sa na Vinianskom jazere“ a TV Markíza, TV JOJ, RTVS, TASR, TV Mistrál – „Osýpky – mimoriadna epidemiologická udalosť“

3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 219 kontrol, 89 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 41 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 4 podozrenia na choroby z povolania (1 podozrenie na chorobu z DNJZ a 3 podozrenia na ochorenie morbili). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 50 rozhodnutí a 8 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 156 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 bloková pokuta vo výške 60 € a 1 pokuta rozhodnutím v sume 200 € za prevádzkovanie priestorov bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 85 vzoriek zo životného prostredia a 36 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2018 boli odobraté 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Bratislave.

4. Oddelením HVaBZP bolo uložené opatrenia na mieste (zákaz používania surovín po dátume spotreby)

5. V mesiaci august boli na RÚVZ Michalovce doručené 3 podnety, z ktorých 2 boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako neopodstatnené a 1 bol nevyhodnotený (podnet na fyzickú osobu).

6. Na Zemplínskej Šírave sa v mesiaci august konalo 1zotavovacie podujatie, ktorého sa zúčastnilo 35 detí. Pri vykonanej kontrole hygienické nedostatky neboli zistené.

7. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím „XVII. Ročník Motozrazu sveta motocyklov“, konaným v dňoch 16.08.-19.08.2018 na Zemplínskej Šírave, stredisko Hôrka a „49. Zemplínsky jarmok“, konaný v dňoch 17.08.-19.08.2018 v meste Michalovce,ktoré boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

8. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci august vyšetrených 35 klientov v základnej poradni, z toho 34 mali sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 10 klienti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 6 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

9. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky preseniorov: „Slnečné žiarenie“, „Osteoporóza, bolesti chrbtice, správne držanie tela, pohybová aktivita a zdravie“, „Alzheimerová choroba“ a „Diabetes mellitus“.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2018 bola charakterizovaná:   

a)      pretrvávajúcim epidemickým výskytom osýpok: spolu bolo  za mesiac august 2018 hlásených 75 ochorení (okres Michalovce) a 5 ochorení (okres Sobrance) v epidemiologickej súvislosti:

Okres Michalovce:

Michalovce –7  ochorení;  Drahňov – 16 ochorení; Iňačovce – 2 ochorenia; Kapušianske Kľačany – 9 ochorení; Krišovská Liesková – 2 ochorenia; Malčice- 1 ochorenie; Markovce – 2 ochorenia; Oborín – 3 ochorenia; Pavlovce nad Uhom -  1 ochorenie; Petrovce nad Laborcom -  – 2 ochorenia; Ruská – 8 ochorení; Strážske -5 ochorení; Trhovište – 2 ochorenia; ; Veľké Kapušany – 11 ochorení; Veľké Slemence – 3 ochorenia; Vrbnica – 1 ochorenie.

Okres Sobrance:

Sobrance – 4 ochorenia; Beňatina -  1 ochorenie

 

b)      výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 14 ochorení na salmonelovú enteritídu, 26 kampylobakteriálnych enteritíd, 1 akútna gastroenteropatia zapríčinení vírusom Norwalk, 1 ochorenie na adenovírusovú enteritídu

c)      výskytom akútnej hepatitídy A bez pečeňovej kómy:  hlásené 1 ochorenie

d)      výskytom toxoplazmózy: hlásené 1 ochorenie

e)      výskytom Tuberkulózy: 5 ochorení na Tuberkulózu pľúc potvrdenú  len kultiváciou, 1 ochorenie na Tuberkulózu pľúc bez údaja o bakteriologickom, alebo histologickom potvrdení, 1 ochorenie na Tuberkulózu kostí a kĺbov

f)       výskytom Lymskej boreliózy: hlásené 3 ochorenia

g)      výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 14 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.: (2 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi, 1 novorodenecká infekcia močovej sústavy, 1 nešpecifikovaná akútna infekcia HDC, 2 Pneumónie vyvolané Klebsiella pneumonieae, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste operačného výkonu, 2 infekcie po výkone nezatriedené inde, 2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile)

h)     nulovým výskytom: meningitídy, prenosných pohlavných ochorení

i)     výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  I. stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 1978ARO, z toho 109 CHPO37 komplikácií

 

V súvislosti s epidemickým výskytom OSÝPOK:

V období od 7.5.2018 do 31.8.2018 bolo spolu  hlásených  428   prípadov ochorení na osýpky v epidemiologickej súvislosti.

Protiepidemické opatrenia vykonané v mesiaci august:

Od zasadnutia krízové štábu, zo dňa 13.8.2018, zo strany RÚVZ Michalovce boli prijaté nasledujúce protiepidemické opatrenia :

Zvolanie krízového štábu OÚ Michalovce a vyhlásenie mimoriadnej situácie prednostkou OÚ Michalovce dňa 10.7.2018 v súvislosti s výskytom osýpok v meste  a okrese Michalovce malo mimoriadny význam.

Navrhované opatrenia boli účinné a prispeli k tomu, že epidémia osýpok sa nerozšírila po celom meste Michalovce a ohniská nákazy boli ohraničené.

Na zasadnutí krízového štábu OÚ Michalovce dňa 13.8.2018  RH RÚVZ Michalovce podala prednostke OÚ Michalovce návrh na zrušenie mimoriadnej situácii, vzhľadom k postupnej stabilizácii výskytu osýpok, všetci členovia krízového štábu tento návrh podporili. Prednostka OÚ Michalovce rozhodla o zrušení mimoriadnej situácie dňa 13.8.2018 o 24,00 hod.

Epidémia, resp. sporadické prípady ochorení pokračujú v okrese Michalovce,  nemá explozívny charakter, postupne evidujeme menej pribúdajúcich prípadov. I napriek tomu sa naďalej pokračuje v dôslednom epidemiologickom sledovaní, monitorovaní situácie na území celého okresu Michalovce, naďalej sa bude vyšetrovať, preventívne očkovať a verejnosť bude pravidelne informovaná o vývoji epidemiologickej situácii prostredníctvom webovej stránky RÚVZ Michalovce (www.ruvzmi.sk).

Ďalšie nariadené očkovanie už bolo navrhované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a podľa normálneho režimu.

-       Dňa 14.8.2018 bolo RÚVZ so sídlom v Michalovciach odvolané opatrenie -zákaz návštev vo všetkých lôžkových oddeleniach spadajúcich do pôsobnosti zdravotníckeho zariadenia v NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. prípisom č.j. 2018/ 004854

-       Dňa 14.8.2018   RÚVZ Michalovce vydalo 1 verejnú vyhlášku (už po zrušení mimoriadnej situácie),  v ktorej bolo nariadené všetkým fyzickým osobám od dovŕšeného 6 mesiaca veku do 50.roku života bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam. Opatrenie bolo vydané pre  lokalitu – Michalovce, ul. Gerbová, Michalovce, Ul. Staničná, Michalovce, mestská časť Žabany, Veľké Kapušany, Ul. Čičarovská, Strážske, Ul. Laborecká, Drahňov, Kapušianske Kľačany, Trhovište, Vrbnica, Iňačovce, Senné, Laškovce, Krišovská Liesková, Ruská, Horovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Malčice – Hradištská Moľva, Nacina Ves, Pavlovce nad Uhom, Petrovce nad Laborcom, Slavkovce, Šamudovce, Zemplínske Kopčany, Žbince.

-       K 31.8.2018 bolo vydaných v ohniskách nákaz Rozhodnutím RH RÚVZ Michalovce  776 opatrení (z toho v 19 prípadoch Verejnou vyhláškou)

-       Počet zaočkovaných osôb v súvislosti s vydanými verejnými vyhláškami: 5921 – t.č. sa ešte stále aktualizujú údaje z podkladov (menné zoznamy očkovaných) poskytnutých NZZ pre deti a dorast a pre dospelých.

-       Počet zaočkovaných zamestnancov NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. – 673

-       Počet zaočkovaných osôb  iných (amb. cestovnej medicíny) – 273

Úrad práce soc. vecí a rodiny Michalovce – 62

Sociálna poisťovňa Michalovce - 57

Zamestnanci Ministerstva vnútra – 19

OR HaZZ Michalovce – 80

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce – 27

Okresná prokuratúra Michalovce – 10

SAD Arriva Michalovce, a.s. – 20

Slovenská pošta - 13

-       Dňa 31.8.2018 bola RÚVZ so sídlom v Michalovciach zrušená reprofilizácia lôžok geriatrického oddelenia NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s, nakoľko došlo k výraznému poklesu nových  prípadov  chorých na osýpky

Formou rozhodnutia RÚVZ Michalovce bolo za mesiac august 2018 vydaných 152 rozhodnutí.

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

Spolu bolo hlásených 166 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 9 nepotvrdených.

V mesiacoch júl až september 2018 prebieha IP v SR.  Za mesiac august 2018 bolo odobratých    36 vzoriek  krvi v NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce. Spolu bolo odobratých 74  vzoriek krvi (júl, august). Zvyšné vzorky krvi (26 vzoriek krvi) budú odobraté v prvej polovičke septembra.

Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za august 2018 hlásila v okrese Michalovce  mor včelieho plodu v obciach Nacina Ves, Kaluža, Trnava pri Laborci.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za august 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  95 (z toho 0 s vrodenou chybou), (2 mŕtvorodené deti)

Počet potratov v NsP Michalovce: 19, z toho 5 UPT

Samovraždy 

         Pokusy:   3

Nová drogová závislosť:     3

         z toho tvrdé drogy:    3