I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci október 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 198 kontrol, 48 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 61 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na chorobu z DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 65 rozhodnutí a 13 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 10 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 blokové pokuty vo výške 90 € (za nedostatky v osobnej hygiene a nepredloženie dokladu o odbornej spôsobilosti) a 2 pokuty rozhodnutím v celkovej  sume 500 € (za prevádzkovanie kaderníctva bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a nepredloženie prevádzkového poriadku pre činnosti spojené s expozíciou chemickým faktorom pri práci a nezabezpečenie posúdenia  zdravotného rizika).

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 60 vzoriek zo životného prostredia, 138 vzoriek na mikrobiálny monitoring, 39 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2018 boli odobraté 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

3. V mesiaci október  bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet, ktorý bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený.

4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 28 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 2 osvedčenia pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

5. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím „XXVI. Veľkokapušiansky  jarmok“, konaný v dňoch 26.10.-27.10.2018 v meste Veľké Kapušany,ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

6. V mesiaci október v termíne od 8.10.2018 do 12.10.2018 sa na základe listu z ÚVZ SR vykonávali mimoriadne kontroly formou úradnej kontroly potravín podľa zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zameranej na prevádzky verejného stravovania, ktoré vyrábajú pokrmy zo surového mäsa v Slovenskej republike. Správa bola zaslaná na ÚVZ SR.

7. V tomto mesiaci sa pokračovalo na základe listu z ÚVZ SR vo vykonávaní mimoriadnych kontrol v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja, zriadených v rámci zariadení pre deti a mládež so zameraním sa na hygienu a sortiment tovaru v týchto zariadeniach. Získané údaje boli zaslané na ÚVZ SR.

8. V rámci Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (43. týždeň), zamestnanci oddelenia PPL pripravili edukačné materiály, ktoré pri výkone ŠZD poskytovali zamestnancom prevádzok.

9. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 30 klientov, z ktorých 29  malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 20 klienti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 6 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

10. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované prednášky pre seniorov: „Chrípka, očkovanie“, „Tlak krvi“, „Zdravá výživa, pohyb a zdravie“; pre žiakov základných a stredných škôl: „Zúbky“, „Poruchy príjmu potravy a anorexia“, „Viem čo zjem“ a prednáška na tému „Psychohygiena“ pre personál, rodičov a klientov zariadenia DSS.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci október 2018 bola charakterizovaná:   

a) výskytom osýpok:  hlásené 1 sporadické ochorenie

b) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 13 ochorení na salmonelovú enteritídu, 10 kampylobakteriálnych enteritíd, 4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium Difficile (z toho 1 ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza), 17 rotavírusových enteritíd (z toho 2 ochorenia hlásené ako nozokomiálne nákazy)2 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 1 hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu

c)   výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 26 prípadov v NsP Š. Kukuru  Michalovce, a.s., (3 septikémie vyvolané Staphylococcus aureus, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 2 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumónie,1 pneumónia vyvolaná Pseudomonas, 2 pneumónie vyvolané Staphylococcus, 2 ochorenia na zápal pľúc vyvolaný nešp. mikroorganizmom, 1 kožný absces, furunkul a karbunkul, 1 cystitída, 5 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 3 infekcie po výkone nezatriedené inde, 1 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 2 rotavírusové enteritídy

d) výskytom prenosných pohlavných ochorení: 1 ochorenie na sekundárny syfilis kože a slizníc, 3 ochorenia na latentný včasný syfilis                                                                                                                                                                         

e) výskytom vírusovej meningitídy: hlásené 2 ochorenia

f)  výskytom herpetickovírusovej encefalitídy: hlásené 1 ochorenie

g)  výskytom pertussis: hlásené 2 ochorenia

h)  výskytom chronickej hepatitídy B: hlásené 1 ochorenie        

i)  nulovým výskytom: tuberkulózy

j) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  I. stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 4202ARO, z toho 394 CHPO91 komplikácií

V súvislosti s výskytom OSÝPOK:

Protiepidemické opatrenia vykonané v mesiaci október:

 

- dňa 22.10.2018   RÚVZ Michalovce vydalo 1 verejnú vyhlášku, v ktorej bolo nariadené všetkým fyzickým osobám od dovŕšeného 6 mesiaca veku do 50. roku života s pobytom v obci Úbrež  bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam jednou dávkou vakcíny.

- protiepidemické opatrenia v ohnisku nákaz sa vykonávali v spolupráci s Infekčným oddelením NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s  a NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Sobrance a v spolupráci s asistentmi osvety zdravia – „ Zdravé regióny”.

Formou rozhodnutia RÚVZ Michalovce bolo za mesiac október 2018 vydaných 7 rozhodnutí, z toho 1 verejná vyhláška.

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

1. Spolu hlásených 88   potvrdených a 8nepotvrdených  ohnísk.

2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac október 2018 hlásila i naďalej  ohnisko nákazy moru včelieho plodu v obci Horovce.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za október 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  96 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 22, z toho 9 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     5

Nová drogová závislosť:   2

         z toho tvrdé drogy:  1