I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci november 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 257 kontrol, 88 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 60 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na chorobu z DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 49 rozhodnutí a 15 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 6 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 10 blokových pokút v súhrnnej výške 639 € (nepredloženie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a nedostatky v prevádzkovej hygiene v zariadení spoločného stravovania).

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 93 vzoriek zo životného prostredia, 324 vzoriek na mikrobiálny monitoring, 41 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora.

3. V mesiaci november  bolo na RÚVZ Michalovce doručených 5 podnetov, z ktorých boli po prešetrení odbornými zamestnancami 2 klasifikované ako opodstatnené a 3 ako neopodstatnené.

4. V priebehu tohto mesiaca sa realizoval projekt COSI, ktorý sa uskutočnil vo vybraných školách v okrese Michalovce a Sobrance. Vykonávali sa  antropometrické merania (váha, výška, obvod pásu a bokov) u 7a 8 ročných žiakov. Súčasťou projektu bolo aj vyplnenie dotazníka o rodine (zameraný na výživu a pohybovú aktivitu) a o škole (zameraný na pohybovú aktivitu detí a stravovanie detí v školách).

5. Zamestnanci odd. HDM vykonávali kontroly dokumentácie detí prijatých do materských škôl ohľadom uvádzania informácie o očkovaní detí navštevujúcich MŠ.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 32 klientov, z ktorých 28  malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 20 klienti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

7. V rámci svetového dňa DIABETES MELLIUS (14.11.) sme mali v poradni zdravia deň otvorených dverí.

8. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre seniorov: „Chrípka – prevencia a očkovanie“ a „Diabetes mellitus“; pre žiakov základných a stredných škôl: „Drogy“, „Poruchy príjmu potravy“, „AIDS“, „Viem čo zjem“.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2018 bola charakterizovaná:   

 

 

a) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 12 ochorení na salmonelovú enteritídu, 3 ochorenia na bacilovú červienku (dyzentériu) – šigelóza, (z toho 1 ochorenie hlásené, ako nozokomiálna nákazaň, 15 kampylobakteriálnych enteritíd, 6 enterokolitíd zapríčinených Clostridium Difficile (z toho 5 ochorení hlásených ako nozokomiálna nákaza), 1 ochorenie na iné špecifikované bakteriálne infekcie, 1 ochorenie na giardiózu (lambláza), 9 rotavírusových enteritíd (z toho 1 ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza), 1 akútna gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk

b) výskytom Legionárskej choroby: hlásené 1 ochorenie

c) výskytom tuberkulózy: hlásené 1 ochorenie na tuberkulózu pľúc bakteriologicky a histologicky negatívnu, 2 ochorenia na tuberkulózu kostí a kĺbov

d) výskytom pertussis: hlásené 1 ochorenie

e) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 34 prípadov v NsP Š. Kukuru  Michalovce, a.s., (1šigelóza zapríčinená Shigella sonnei, 5 Enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 1 Rotavírusová enteritída, 4 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi, 2 iné špecifikované septikémie, 2 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 2 akútne infekcie HDC na viacerých a nešpecifikovaných miestach, 2 Pneumónie vyvolané Klebsiella pneumóniae, 1 pneumónia vyvolaná Pseudomonas, 1 pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 2 bližšie neurčené pneumónie, 2 bližšie neurčené akútne bronchitídy,1 kožný absces, furunkul a karbunkul, 1 dekubitálny vred – preležanina, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 5 Infekcií po výkone nezatriedených inde

f) výskytom prenosných pohlavných ochorení: 2ochorenia na primárny genitálny syfilis, 1 ochorenie na latentný včasný syfilis, 1ochorenie na gonokokovú infekciu dolných časti močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych, alebo predsieňových žliaz                                                                                                                                                                         

g) nulovým výskytom: hepatitídy, meningitídy

h) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 5480ARO, z toho 555 CHPO156 komplikácií

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

  1. 1.      Spolu hlásených 105   potvrdených a 9 nepotvrdených  ohnísk.
  2. 2.      Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac november 2018 hlásila ohnisko nákazu mor včelieho plodu v obci Horovce.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za november 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  77 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 27, z toho 12 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     4

Nová drogová závislosť:   1

         z toho tvrdé drogy:   0