I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci december 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 155 kontrol, 44 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 26 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 39 rozhodnutí a 18 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 17 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 bloková pokuta vo výške 100€ a 5 pokút rozhodnutím v súhrnnej výške 900€, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prevádzkovanie zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a nedostatky v prevádzkovej hygiene v zariadení spoločného stravovania).

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 60 vzoriek zo životného prostredia, 174 vzoriek na mikrobiálny monitoring  a 36 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora.

3. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím „27. Vianočné trhy“, konané v dňoch 08.12.-09.12.2018 v meste Michalovce a „Vianočný jarmok“, konaný v dňoch 19.12. a 20.12.2018 v meste Veľké Kapušany,ktoré boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

4. Na základe žiadosti z ÚVZ SR  vo veci vykonania mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike v termíne 23.11.-17.12.2018 naši zamestnanci vykonali  na nami dozorovanom území 9 cielených kontrol, o čom bola na ÚVZ SR zaslaná správa.

5. V priebehu tohto mesiaca sa pokračovalo v realizácii projektu COSI – sumarizácia získaných údajov.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 29 klientov, z ktorých 28  malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 20 klienti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

7. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre seniorov: „Prevencia infekčných ochorení a chrípka“ a „Diabetes mellitus“; pre študentov stredných škôl:  „AIDS“.   

8. V poradni zdravia nášho úradu sa uskutočnila exkurzia študentov SOŠOaS u ktorých boli vykonané odbery krvi, antropometrické merania, vyšetrenie prístrojom Smokerlyzer a spirometria.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2018 bola charakterizovaná:   

a) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 7 ochorení na salmonelovú enteritídu, 12 kampylobakteriálnych enteritíd, 3 enterokolitídy zapríčinené Clostridium Difficile (z toho 2 ochorenia hlásené ako nozokomiálna nákaza), 5 rotavírusových enteritíd (z toho 2 ochorenia hlásené ako nozokomiálna nákaza), 1akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk, 1 adenovírusová enteritída  

b) výskytom tuberkulózy: hlásené 1 ochorenie na tuberkulózu pľúc potvrdenú len kultiváciou, 1 tuberkulózu pľúc bez údaja o bakteriologickom a histologickom potvrdení

c) výskytom prenosných pohlavných ochorení: 1ochorenie na sekundárny syfilis kože a slizníc

d) výskytom HIV: hlásené 1 importované nosičstvo  

e) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 14 prípadov v NsP Š. Kukuru  Michalovce, a.s., (2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 2 rotavírusové enteritídy, 1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 akútny zápal mandlí – tonsillitis acuta, 1 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumóniae, 1 celulitída – flegmóna, 1 dekubitálny vred – preležanina, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 iná puerperálna infekcia, 1 Infekcia po výkone nezatriedená inde)

f)  úmrtím na Waterhouseov-Friderichsenov syndróm

g) nulovým výskytom: hepatitídy

h) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 4433ARO, z toho 428 CHPO101 komplikácií

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

1. Spolu hlásených 51   potvrdených a 12 nepotvrdených  ohnísk.

2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac december 2018 hlásila negatívnu správu vo výskyte zoonóz

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za december 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  85 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 18, z toho 6 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     2

Nová drogová závislosť:   4

         z toho tvrdé drogy:   3